BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduk Sławomira (Politechnika Białostocka)
Title
Zarządzanie przestrzenią jako element zarządzania publicznego
Spatial Management as the Component of Public Management
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 95-105, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zarządzanie publiczne, Systemy zarządzania, Planowanie przestrzenne
Public governance, Management system, Spatial planning
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę określenia relacji między zarządzaniem przestrzenią a zarządzaniem publicznym. Na podstawie diagnozy uwarunkowań zarządzania przestrzenią przedstawiono autorską propozycję systemu zarządzania przestrzenią z jego instrumentarium. (abstrakt oryginalny)

The article examines the relationship between the public management and the spatial management. On the basis of the diagnosis of conditions spatial management presents an original proposal for spatial management system with its instruments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albrechts L., Healey P., Kunzmann K.: Strategic spatial planning and regional governance in Europe. "Journal of the American Planning Association", Vol. 69, 2003.
 2. Bajerowski T. (red.): Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008.
 3. Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl.
 4. Bojar M., Machnik-Słomka J.: Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 76. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 5. Bridgman P., Davis G.: The Australian Policy Handbook. Crows Nest N.S.W. Allen & Unwin 2004.
 6. Denhardt J.V., Denhardt R.B.: The New Public Service, Serving, Not Steering. M.E. Sharpe, Armonk, New York 2003.
 7. Fogel P.: Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach. Biuletyn KPZK PAN, z. 250, 2012.
 8. Gaczek W.M.: Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. BRANTA, Bydgoszcz, Poznań 2003.
 9. Hołuj A.: Wybrane aspekty zarządzania rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce. "Zarządzanie Publiczne", nr 1(29), 2015.
 10. Kettl D.: The Global Revolution in Public Management: Driving Themes, Missing Links. "Journal of Policy Analysis Management", No. 3, 1997.
 11. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 12. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce, [w:] Kożuch B., Sułkowski Ł. (red.): Instrumentarium zarządzania publicznego. Difin, Warszawa 2015.
 13. Mickiewicz P.: Zarządzanie przestrzenią w zarządzaniu publicznym. "Marketing i Rynek", nr 10, 2015
 14. Nowak M.: Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym a rozwój gospodarczy jako problem badawczy. "Zarządzanie Publiczne", nr 3(21), 2012.
 15. Noworól A.: Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym, https://www.mr.gov.pl/media/5648/Noworol_ekspertyza_2014_POPT_pdf.
 16. Noworól A.: Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej. Studia Ekonomiczne, nr 169. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 17. Olbrysz A., Koziński J.: Raport o finansowych skutkach polskiego gospodarowania przestrzenią, [w:] Kopyciński P. (red.): Sprawne państwo. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2015.
 18. Pollitt Ch., Bouckaert G.: Public Management Reform. A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford 2000.
 19. Roberge I.: Futures construction in public management. "International Journal of Public Sector Management", Vol. 26(7), 2013.
 20. Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu a zarządzanie publiczne. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 21. Szumowski W.: Zarządzanie publiczne - próba systematyzacji koncepcji. "Nauki o Zarządzaniu", nr 4(21), 2014.
 22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717.
 23. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
 24. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu