BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawecka Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Realization of the Sustainable Packaging Idea. Case Studie from Polish and European Market
Realizacja idei zrównoważonego pakowania. Studia przypadków z polskiego i europejskiego rynku
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 343-354, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Opakowalnictwo, Rozwój zrównoważony, Studium przypadku, Ekologia opakowań, Opakowania ekologiczne
Packaging science, Sustainable development, Case study, Ecological packaging, Ecological wrapping
Note
summ., streszcz.
Abstract
Idea zrównoważonego rozwoju przekłada się na wszystkie gałęzie przemysłu, w tym na przemysł opakowań. Zrównoważone pakowanie uwzględniające z jednej strony potrzebę ochrony produktu przed startami ilościowymi i jakościowymi, a także potrzeby konsumentów dotyczące komunikacji i wygody korzystania z opakowań, z drugiej strony w wysokim stopniu realizujące potrzebę minimalizowania negatywnego wpływu opakowań na środowisko. W pracy przedstawiono przykłady opakowań, realizujących, przynajmniej częściowo, założenia idei zrównoważonego pakowania. Zwrócono uwagę na aspekty dotyczące materiałów opakowań - stosowanie materiałów opakowaniowych lub dodatków do materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych oraz materiałów pochodzących z recyklingu. Zasygnalizowano kwestie związane z materiałami przydatnymi do recyklingu organicznego, w tym materiałami kompostowalnymi. Ponadto wskazano na najistotniejsze aspekty dotyczące projektowania i konstrukcji opakowań, których uwzględnienie znacząco zmniejszają wpływ opakowań na środowisko, przede wszystkim zwrócono uwagę na możliwości ograniczania masy opakowań, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony zapakowanych produktów. (abstrakt oryginalny)

The idea of sustainable development translates into all industries, including the packaging industry. Sustainable packaging taking into account from the one hand, the need to protect the product from quantitative and qualitative losses, as well as the needs of consumers in respect of communication and the convenience of using the packaging, on the other hand, a high degree of realizing the need to minimize the negative impact of packaging on the environment. The paper presents examples of packaging, implementing, at least in part, the assumptions of sustainable packaging. Attention was paid to aspects relating to packaging materials - the use of packaging materials or materials additives from renewable sources and recycled materials. Signaled issues of materials suitable for organic recycling including compostable. Moreover it concerns the most important aspects of the design and construction of packaging that incorporated, significantly reduce the environmental impacts of packaging, particularly highlighted the potential for reducing the weight of packaging, while maintaining an appropriate level of protection for the packaged product. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Definition of Sustainable Packaging, Sustainable Packaging Coalition, 2011.
 2. European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste, Official Journal of the European Communities, No L 365/10.
 3. Eurostat: Packaging waste statistics 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Packaging_waste_statistics, last accessed: 25.04.2016.
 4. Gębarowski M., Cholewa-Wójcik A., Popularization of an ecological dimension of sustainable consumption using sensory marketing, "Journal of Agrobusiness and Rural Development", Nr 3(37), 2015, pp. 379-385.
 5. Heimowska A., Opakowania zgodne z idea zrównoważonego rozwoju [Packaging coherent with sustainable development idea] "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 377, 2015, pp. 159-173.
 6. Ingrao C., Tricase C., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Rana R., Siracusa V., Polylactic acid trays for fresh-food packaging: A Carbon Footprint assessment, "Science of the Total Environment", 537, 2015, pp. 385-398.
 7. ISO 15270:2008 Plastics - Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste.
 8. ISO 18604:2012 Packaging and the environment. Material recycling.
 9. ISO 18606:2012 Packaging and the environment. Organic recycling.
 10. Kawecka A., Packaging design in respect to environmental issues, [Ed.] Lewandowski J., Walaszczyk A., Jałmużna I. (In:) Product and packaging. Contemporary Challenges, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2015, pp. 65-79.
 11. Krzan A., Biotworzywa szansą przyszłości, [Biomaterials as a chance for future], dokument projektu PLASTICE, 2013.
 12. Lisińska-Kuśnierz M., Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań a realizacja ich potrzeb społeczno-ekonomicznych [Consumer expectations for the packaging and the realization of their socio-economic needs] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Towaroznawstwo", 874, 2011, pp. 89-100.
 13. Report of the World Commission on Environment and Development 42/187. Our Common Future, United Nations, Department of Economic and Social Affairs (DESA), 1987.
 14. Sustainable packaging: threat or opportunity?, PricewaterhouseCoopers LLP, 2010.
 15. www.dincertco.de, last accessed 20.04.2016
 16. www.innoviafilms.com, last accessed 22.04.2016
 17. www.kingsmillbread.com, last accessed 16.04.2016
 18. www.kroplabeskidu.pl/pl/plantbottle/, last accessed 21.04.2016
 19. www.vincotte.com, last accessed 20.04.2016
 20. Żuchowski J., Malinowska J., Rola opakowań w realizacji celów zrównoważonego rozwoju [The role of packaging in achieving the objectives of sustainable development] [Ed.] Żuchowski J., Zieliński R., (In:) Wybrane zagadnienia logistyczne w zapewnieniu jakości towarów [Selected problems of logistics in ensuring the quality of goods] Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2010.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu