BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wpływ przynależności państw do strefy euro na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
Influence of the Membership of States in the Euro Zone on Basic Macroeconomic Indicators
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 355-365, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Strefa euro, Wskaźniki makroekonomiczne, Sytuacja makroekonomiczna, Analiza makroekonomiczna
Eurozone, Macroeconomic indicators, Macroeconomic situation, Macroeconomic analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy przystąpienie do strefy euro gwarantuje poprawę wskażników makroekonomicznych. Do badania użyto czterech wskaźników: zmiany PKB, stopa bezrobocia, zmiany eksportu oraz zmiany wynagrodzeń w przemyśle i usługach. Aby odpowiedzieć na postawione pytanie przeanalizowano wykresy wybranych zmiennych, policzono średniookresowe tempa zmian oraz wykreślono diagramy Czekanowskiego. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to answer the question whether accession to the euro zone guarantees the improvement of macroeconomic indicators. The study used four indicators: changes in GDP, unemployment rate, changes in exports and wage developments in industry and services. To answer the question analyzed the charts of selected variables, mid-term rates of change were counted as well as Czekanowski's diagrams were deleted. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem program GRETL, PWN Warszawa 2004, s.101
  2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001
  3. http://eskimo73.republika.pl/maczek.html, dostęp dnia 28.05.2012
  4. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/index_pl.htm
  5. http://ec.europa.eu/eurostat
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu