BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lysenko Veronika (Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine), Terenyak Liliya (Kharkiv National Agrarian University, Ukraine), Harper Jayson K. (The Pennsylvania State University, USA)
Title
The Importance of Local Governments in Fostering Sustainable Rural Development in Ukraine
Stan i perspektywy zrównoważonego rozwoju rolnego na Ukrainie
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 378-394, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ludność wiejska, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony, Polityka wobec obszarów wiejskich
Rural population, Rural development, Sustainable development, Rural areas policy
Note
summ., streszcz.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Nieprzestrzeganie krajowych polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju i nieskutecznego wdrażania na szczeblu lokalnym z powodu nieefektywnych i niedofinansowanych samorządów jest poważnym problemem dla ukraińskiej wsi. Choć plany zostały sformułowane i intencje są dobre, programy rozwoju obszarów wiejskich będą pokutować z powodu braku po drodze w realizacji i finansowania. Poziom usług dostępnych dla wiejskich Ukraińców pozostaje daleko w tyle w stosunku do swoich miejskich współobywateli, co skutkuje znacznie niższą jakością życia. W celu wprowadzenia programów rozwoju obszarów wiejskich podobne do tych stosowanych skutecznie w innych krajach, ważne jest, aby wspierać lokalną samorządność, decentralizacja zarządzania i administrowania programami rozwoju obszarów wiejskich, zbudować społeczeństwo bardziej obywatelskie, zachęcać do współpracy między sektorem publicznym i prywatnym i rozszerzyć udział wśród społeczności lokalnych. (abstrakt oryginalny)

Failure of national policies for sustainable development and ineffective implementation at the local level because of ineffective and underfunded local governments is a major problem for rural Ukraine. Although plans have been formulated and intentions are good, rural development programs languish due to lack of follow through in implementation and funding. The level of services available to rural Ukrainians lags far behind their urban fellow citizens, resulting in a much lower quality of life. In order to enact rural development programs similar to those used effectively in other countries, it is critical to foster local self-governance, decentralize the management and administration of rural development programs, build a more civil society, encourage cooperation between the public and private sectors, and broaden participation among local communities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Y. Hubeni, Development of rural areas: some aspects of European theory and practice, Economy of Ukraine, 2007. - №4. - P. 62.
 2. Conception of state targeted programme of rural areas sustainable development for the period up to 2020, Electronic source. - Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/121-2010-%D1%80
 3. Kulyna S.,, Influence of state support on economic development of agricultural sector in Poland, A.I.C. economy, 2007. - №6. - С. 133-139.
 4. Khmura K., Regional partnership - practical and simple measurements of public-private partnership: [Electronic source], Agency of local development, Access mode: Access: http://portal.engo.pl.
 5. Project of concerted overarching strategy of agricultural industry and rural areas development for 2015 - 2020, Electronic source. - Access mode: http://minagro.gov.ua/node/16015
 6. Ukrainian statistics of 2013, Electronic source. - Access mode: http://agroua.net/statistics/
 7. World Fact Book/US Central Intelligence Agency/ County Comparison: Life Expectancy at Birth 2016 estimates/ Electronic source: CIA World Fact Book/ Electronic source.- Access mode: http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html.
 8. Shmidt R., Social development of rural areas [Electronic source], DORADA (2008), № 9. - Access mode: www.dorada.org.ua.
 9. Employment in Rural Areas: Closing the Jobs Gap, Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52006DC0857.
 10. Rural Development Statistics by Urban-Rural Typology, Eurostat, February 2013, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Rural_development_statistics_by_urban-rural_typology.
 11. Rural Development Strategies: Regional Development Programs, Rural and Community Development, United State Department of Agriculture, access http://www.usda.gov.
 12. Rural Development Strategies: Designing an Effective Rural Development Strategy, Rural and Community Development, United State Department of Agriculture, http://www.usda.gov.
 13. Rural Development Strategies: Education and Training/ Rural and Community Development, United State Department of Agriculture // http://www.usda.gov.
 14. McAreavey, R., Rural Development Theory and Practice (Routledge Studies in Development and Society), Hardcover (May 14, 2009).
 15. Cheshire, L., V. Higgins, and G. Lawrence, Rural Governance: International Perspectives (Routledge Studies in Human Geography), Hardcover (Dec. 13, 2006).
 16. Amelina, M., D. Beuermann, and I. Wade. "Decentralization in Rural Russia: Effectiveness of Reforms". Knowledge Brief- Europe and Central Asia. Volume 31, October 2010. Electronic source. - Access mode: http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/ECA_KB31_Decentralization_in_Rural_Russia.pdf
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu