BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochmańska Anna (Politechnika Śląska)
Title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ich inteligentnym rozwoju
Corporate Social Responsibility in Their Smart Growth
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 169-181, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Rozwój przedsiębiorstwa
Social Responsibility, Communication company-environment, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jako jednego z czynników inteligentnego rozwoju. Scharakteryzowany zostanie ponadto rozwój tej koncepcji w Polsce, główne modele, a także relacje, jakie zachodzą pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem. Przytoczone zostaną również przykłady firm, które w sposób bardzo aktywny wdrażają postulaty koncepcji społecznej odpowiedzialności w życie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the idea of the corporate social responsibility as a one of the factors of smart growth. The article contains the characteristics of the development of this conception in Poland, main models or relation between the company and the society. Furthermore, special attention has been paid the organizations that implement that idea into life in a very active way. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak G.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empi-rycznym. Difin, Warszawa 2011.
 2. Bugla J. (red.): Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002.
 3. Chwistecka-Dudek H.: Koncepcje etyki w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2014.
 4. Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 5. Filek J.: Społeczna odpowiedzialność biznesu - tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa 2006.
 6. Gajdzik B., Wyciślik A.: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, [w:] Ocieczek W., Gajdzik B.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 7. Karaszewski R. (red.): Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 8. Klimczak B.: Etyka Gospodarcza. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 9. Nogalski B., Ronkowski R.: Współczesne przedsiębiorstwo, problemy funkcjonowania i zatrudniania. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
 10. Ocieczek W., Gajdzik B.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 11. Rok B.: Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Gasparski W. (red.): Biznes, etyka, odpowiedzialność. PWN, Warszawa 2012.
 12. Rybak M.: Etyka menadżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007.
 13. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 14. http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48658/Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP.pdf.
 15. http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Ekologia/Strony/ResponsibleCare.aspx.
 16. http://www.rc.com.pl/o_programie.php.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu