BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuchowski Józef (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej)
Title
Aktualność myśli Mieczysława Alberta Krąpca o prawach człowieka w kontekście stanowiska postpozytywizmu prawnego
Topicality of the Thoughts by Mieczysław Albert Krąpiec on Human Rights in the Context of Legal Postpositivism
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 183-192, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Prawa człowieka, Pozytywizm
Human rights, Positivism
Note
streszcz., summ.
Krąpiec Mieczysław Albert
Abstract
Artykuł prezentuje doniosłość i aktualność wizji praw człowieka pojmowanych jako uprawnienia ius w ujęciu wybitnego myśliciela M.A. Krąpca. Mają one swój naturalny fundament w osobowej strukturze bytowej człowieka i jej wrodzonych inklinacjach (prawie naturalnym w wersji klasycznej - Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu), a obiektywne źródło tych praw determinuje ich uniwersalny charakter. Natomiast postpozytywizm, który za podstawę rozstrzygnięć porządku prawnego przyjmuje zasady wykreowane przez konwencje i odwołuje się do danych socjologii deskryptywnej, nie może formułować norm i praw powszechnie wiążących. (abstrakt oryginalny)

The article presents the significance and topicality of the vision of human rights understood as ius entitlement in the conception by an outstanding thinker M.A. Krąpiec. These rights have their natural foundation in the personal existential structure of the human and its inborn inclinations (natural law in the classicist version by Aristotle and Aquinas) and the objective source of these rights determines their universal character. However, post-positivism, which accepts the rules created by conventions as the foundation for settling the legal order and refers to descriptive sociology data, cannot form the norms and laws commonly binding. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grabowski A.: Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka neopozytywistycznej koncepcji prawa. Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
 2. Jan XXIII: Pacem in terris. Societe d' Editions Internationales, Paris 1964.
 3. Krąpiec M.A., Wroczyński K.: O dobry i rozumny porządek prawny, [w:] Rakowski T. (red.): U źródeł tożsamości kultury europejskiej. Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 1994.
 4. Krąpiec M.A.: Spełniać dobro. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2000.
 5. Krąpiec M.A.: O ludzką politykę. Wydawnictwo "Tolek", Katowice 1995.
 6. Krąpiec M.A.: Człowiek i prawo naturalne. KUL, Lublin 1999.
 7. Krąpiec M.A.: Suwerenność - czyja? KUL, Lublin 1997.
 8. Piechowiak M.: Mieczysława Alberta Krąpca koncepcja filozofii prawa, [w:] Maryniarczyk A. (red.): W trosce o godziwe prawo. Wykłady otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława Krąpca. Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2013.
 9. Pietrzykowski T.: Czym jest postpozytywizm prawniczy? "Radca Prawny", nr 6, 2009.
 10. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, [w:] Motyka K. (red.): Prawa człowieka. Lublin 1999.
 11. Seifert J.: Antropologia praw człowieka. "Ethos", nr 1-2(465-446), 1999.
 12. Stępień K.: Prawa człowieka jako aksjologiczna podstawa dla stanowienia prawa w ujęciu Mieczysława A. Krąpca. Zeszyty Naukowe, nr 1. KUL, Lublin 2012.
 13. Św. Tomasz z Akwinu: Suma teologiczna 13: Prawo. Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, Londyn 1986.
 14. Wroczyński K.: Perspektywy postpozytywizmu w filozofii prawa. "Człowiek w Kulturze", nr 23, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu