BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańka-Szulik Małgorzata (Prezydent Miasta Zabrza)
Title
Komunikacja społeczna samorządu w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego
Social Communication of Local Government in Creating Civic Society
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 193-201, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Komunikowanie społeczne, Public relations, Marketing terytorialny, Media społecznościowe
Social communication, Public relations, Territorial marketing, Social media
Note
streszcz., summ.
Abstract
Komunikacja to kluczowa forma aktywizacji życia społecznego. Dzięki przekazowi informacji od nadawcy poprzez kanał dystrybucji do poszczególnych kategorii odbiorców możliwe jest właściwe zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, a także integrowanie społeczności lokalnych. Partycypacja obywatelska w sprawowaniu władzy także nie zaistnieje w pełni bez wiedzy samych zainteresowanych o życiu miasta - ważnych wydarzeniach, planach rozwoju, przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, inwestycjach, przeznaczeniu nakładów budżetowych itd. Z kolei badanie skuteczność podejmowanych działań pozwala na wzbogacanie strategii komunikacyjnej. Strategii, która zapewnić ma odpowiednie warunki do prowadzenia debaty publicznej, a także realizacji celów z zakresu marketingu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Communication is a key form of activating social life. With the transfer of information from the sender through a distribution channel to each category of recipients it can be appropriate to satisfy the needs of local community, as well as the integration of local communities. Citizen participation in the exercise of power will not also fully arise without the knowledge of the interested parties about the life of the city - the important events, development plans, cultural, sports, leisure events, investments, allocation of budgetary outlays and so on. On the other hand, the study of the effectiveness of the actions allows the enrichment of communication strategy. Strategy, which seeks to ensure the right conditions for public debate, as well as the objectives in the field of territorial marketing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodzińska-Mirowska B.: Internet w komunikowaniu politycznym, [w:] Jeziński M., Seklecka A., Wojtkowski Ł. (red.): Nowe media we współczesnym społeczeństwie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 2. Butkiewicz M.: Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne. Difin, Warszawa 2006.
 3. Dzwończyk J.: Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego. Zeszyty Naukowe "Problemy społeczne, polityczne i prawne", nr 870. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2011.
 4. Flis J.: Samorządowe public relations. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.
 5. Gębarowski M.: Nowoczesne formy promocji. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007.
 6. Jabłoński W.: Kreowanie informacji. Media relations. PWN, Warszawa 2006.
 7. Karwińska A.: Socjologiczne badanie rzeczywistości. Możliwości i ograniczenia, [w:] Karwińska A. (red.): Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów. PWN, Warszawa 2007.
 8. Kocoń P.: Marka jako element bezpieczeństwa miasta, [w:] Fehler W (red.): Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej. Arte, Warszawa 2010.
 9. Pawlas-Czyż S.: Aktorzy życia politycznego w świecie opinii dziennikarzy. Jacy są, a jacy powinni być. Dziennikarze o politykach. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 10. Piasecki A.K.: Przegrani czy wykluczeni? Kandydaci pokonani w małopolskich wyborach samorządowych w 2006 roku, [w:] Magoska M (red.): Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.
 11. Rozwadowska B.: Public Relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy. Studio EMKA, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu