BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiater Mariola (Cracow University of Economics, PhD student)
Title
New Public Management as a Response to Expectations of the Society Towards the Civil Service
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 157-168, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Służba cywilna, Nowe zarządzanie publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Civil service, New public management, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
The high dynamics and complexity of the changes in the environment are making it necessary to implement continuous changes in different areas of the activity of modern organizations. Changes also occur in the functioning of the civil service and, according to the concept of New Public Management, they concern the implementation of management methods and techniques used in the private sector. An important factor determining the changes implemented are the expectations of the society. The article presents an implementation of the concept of New Public Management aimed at increasing social expectations as exemplified by the Strategy of Human Resources Management of the Civil Service and other internal documents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boston, J., Martin, J., Pallot, J., Walsh, P. (1996). Public Management. The New Zealand Model. New York: Oxford University Press.
 2. Box, R. C. (1999). Running Government Like a Business. Implications for Public Administration Theory and Practice. American Review of Public Administration, 1.
 3. Dunsire, A. (1995). Administrative Theory in the 1980s: A viewpoint. Public Administration, 73, 17-40.
 4. Handy, Ch. (1996). The Gods of Management. The Changing World of Organisations. New York: Oxford University Press.
 5. Hausner, J. (2002). Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. In: J. Hausner, M. Kukiełka (Eds.), Studia z zakresu zarządzania publicznego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 6. Hood, Ch. C. (1995). Contemporary Public Management. A New Global Paradigm. Public Policy and Administration, 2.
 7. Izdebski, H. (2007). Od administracji publicznej do public governance. Zarządzanie publiczne, 1.
 8. Jeżowski, P. (2002). New Public Management - nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym. In: P. Jeżowski (Ed.), Zarządzanie w sektorze publicznym - rozwój zrównoważony - metody wyceny. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 9. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Retrieved from: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
 10. Krynicka, H. (2006). Koncepcja Nowego Zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). Sulechów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 11. Kudrycka, B. (2001). W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego. In: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Kwaśnicki, W. (2001). Zasady ekonomii rynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Kwiatkowski, M. (2011). Nieprzejrzystość - bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 14. Larbi, G. A. (1999). The New Public Management Approach and Crisis States. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development. Retrieved from: http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPapersForProgrammeArea)/5F280B19C6125F4380256B6600448FDB?OpenDocument.
 15. Lynn, L. E. Jr. (1996). Public Management as Art, Science, and Profession. Chatham: Chatham House.
 16. Musialik, R. (2011). Nowe Zarządzanie Publiczne i jego krytyka. In: J. Wołejszo, A. Letkiewicz (Eds.), Public Management 2011. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 17. Narodowy Plan Rozwoju 2007 - 2013: Sektorowy program operacyjny administracja sprawna i służebna. Retrieved from http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/po/administracja.pdf.
 18. Ochnio, M. (2012). Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) -podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce. Retrieved from: http://www.academia.edu/2130326/Nowe_Zarzadzanie_Publiczne_New_Public_Management_-_podstawowe_cechy_modelu._Jego_zastosowanie_w_Polsce.
 19. Osborne, D., Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Reading: Addison-Wesley.
 20. Peters, B. G. (2001). The Politics of Bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration. Londyn-Nowy Jork: Routledge.
 21. Potyrało, Ł. (2007). Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie Obrony Narodowej. In: Vademecum pracownika. Warszawa: Departament Administracyjny, Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników.
 22. Pryciak, M. (2011). Służba cywilna w państwie. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 23. Serwis Służby Cywilnej. Retrieved from: http://dsc.kprm.gov.pl/.
 24. Służba Cywilna - podstawowe informacje. (2013). Warszawa: Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Retrieved from http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/sluzba_cywilna_-_podstawowe_informacje_v_6_06_2013.pdf.
 25. Służba cywilna w Polsce. Retrieved from www.niepelnosprawni.gov.pl/.../sluzba_cywilna_w_polsce_0.pdf.
 26. Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Służby Cywilnej - "Profesjonaliści w służbie obywatelom". (2006). Warszawa: opracowanie przygotowane w ramach Projektu Bliźniaczego PHARE PL03/IB/OT/06 - "Wzmocnienie zdolności administracyjnych".
 27. Supernat, J. (2004, May). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. Paper presented at The International Scientific Conference, Olszanica, Poland. Retrieved from http://www.supernat.pl/artykuly/administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_new_public_management.html.
 28. Ustawa o służbie cywilnej z 21 listopada 2008r.. Retrieved from: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082271505.
 29. Waterman R. H. (1992). Adhocracy. The Power to Change. New York: W. W. Norton & Co.
 30. Węgłowska, I. (2007). System służby cywilnej - obowiązki i uprawnienia. In: Vademecum pracownika. Warszawa: Departament Administracyjny, Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników.
 31. Vademecum pracownika. (2007). Warszawa: Departament Administracyjny, Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników.
 32. Zarządzanie w służbie cywilnej - poradnik praktyczny. (2002). Warszawa: Urząd Służby Cywilnej.
 33. Ordinance No. 70 of the Prime Minister of 6 October 2011 on the guidelines for compliance with the rules of the civil service and on the ethical principles of the civil service.
 34. Zawicki, M. (2002). New Public Management i Public Governance - zarys koncepcji zarządzania publicznego. In: J. Hausner, M. Kukiełka (Ed.), Studia z zakresu zarządzania publicznego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej in Krakow
 35. Zawicki, M. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu