BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nuszkiewicz Krzysztof (The Municipal Office in Pultusk, Poland)
Title
State and Prospects of Renewable Energy Sources in Selected Countries of the European Union
Stan i perspektywy odnawialnych źródeł energii w wybranych krajach Unii Europejskiej
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 406-412, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Rynek energetyczny
Renewable energy sources, Renewable energy, Energy market
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono znaczenie odnawialnych źródeł energii w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej. Do tych surowców należy zaliczyć energię wód, geotermalną, słoneczną, wiatru oraz biomasę. Wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych zasobów energii stało się ważnym celem Unii Europejskiej. Rozwojowi wykorzystania odnawialnych zasobów energii nadano w Unii Europejskiej znaczącą rangę, zarówno w deklaracjach politycznych, jak również, co najważniejsze, w realizowanych konkretnych programach wykonawczych. Rozwój energetyki odnawialnej jest uzasadniony wieloma korzyściami społecznymi, gospodarczymi, jak również ekologicznymi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the significance of renewable energy sources in selected countries of the European Community. These include the power of water, geothermal heat, sunlight, wind and biomass. Supporting the development of renewable energy resources has become an important objective of the European Union. Development of renewable energy resources use in the European Union has been given a priority status, both in political declarations as well as, most importantly, in the specific programmes implementation. Development of renewable energy industry is justified by a number of social, economic as well as ecological benefits. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 [Energy from renewable sources by 2012], GUS, Warszawa 2013.
 2. Fundusze na odnawialne źródła energii - poradnik [Funding for renewable energy - a guide], Wydawnictwo OZE, Warszawa 2009.
 3. Glinka T., Goc W., Drobne elektrownie wiatrowe - przesłanki wprowadzenia [Small wind turbines - the introduction of evidence], "Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne"nr 78, 2007.
 4. Gorczyca M., Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, [Energy from renewable sources in Poland compared to other European Union countries], "Energetyka i Ekologia", no. 9, 2011.
 5. Gorczyca M., Pozyskiwanie i zużycie energii ze źródeł odnawialnych [Acquisition and consumption of energy from renewable sources] (cz.II), "Instalacje", no. 2, 2008.
 6. Gorczyca M., Unia Europejska - energetyczne imperatywy [The European Union - Energy imperatives], "Rynek Energii", no. 1, 2005.
 7. Józefiok A., Odnawialne źródła energii drogą uniknięcia katastrofy klimatycznej, ochroną ludzkości przed globalnym ociepleniem [Renewable energy sources by avoiding climate catastrophe, the protection of mankind from global warming] Materiały IX Konferencji Naukowej Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Katowice 2008.
 8. Kupczyk A., Buliński M., Stan aktualny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 1.
 9. Lerch T., Współpraca elektrowni wiatrowej z maszyną dwustronnie zasilana z systemem energetycznym w warunkach niesymetrii napieć Cooperation wind power plant with the machine powered on both sides of the energy system in the conditions of voltage asymmetry]. "Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne" nr 80, 2008.
 10. Materiały edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Warszawa 2010.
 11. Paska J., Surma T., Sałek M., Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej [Generation of electricity from renewable sources in the European Union], "Energetyka", no.192, 2008.
 12. Roman M., Compost heap in agritourism farm as an example of the renewable source of energy, "Economic and Regional Studies", vol. 8, no. 3, 2015.
 13. Roman M., Możliwości wykorzystania odnawialnych źrodeł energii w gospodarstwach agroturystycznych [Possibilities of using renewable sources of energy in the agritourism], (w:) Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie [Alternative energy sources and their use]. Red. naukowa K. Krzyżanowska, K. Nuszkiewicz, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo 2014.
 14. Roman M., Renewable energy resources in students' opinions, "Studia Ecologiae et Bioethicae", no. 3, volume 13, 2015.
 15. Wiśniewski G., Michalska-Knap K., Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 [The vision of the development of wind energy in Poland 2020], "Czysta Energia" 2010, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu