BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Waldemar (Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa)
Title
Comparative Analysis of the Innovativeness of Polish Industry from 2008-2014
Analiza porównawcza innowacyjności polskiego przemysłu w latach 2008-2014
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 35-45, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Analiza porównawcza, Innowacyjność przemysłu, Przemysł, Innowacje marketingowe
Comparative analysis, Industry innovation, Industry, Marketing innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Streszczenie: Cel - Celem głównym opracowania jest porównanie i ocena wybranych aspektów innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008-2014. Metodologia badania - Dla realizacji przyjętego celu jako metodę badawczą wykorzystano metodę analizy porównawczej. Wynik - Przy wykorzystaniu wskaźników bezpośrednich bazujących na rezultatach innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych dokonano porównania aktywności innowacyjnej polskiego sektora przemysłowego w latach 2008-2014 z uwzględnieniem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Analizie poddano również nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2008-2014. Podsumowaniem jest ocena innowacyjności polskiego przemysłu w analizowanych wymiarach. Oryginalność/wartość - Wartość merytoryczna i naukowa niniejszego opracowania dotyczy: diagnozy stanu aktywności innowacyjnej polskiego przemysłu: wskazuje podstawowe mankamenty w badanych obszarach.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this study is a comparison and assessment of chosen aspects of the innovativeness of the Polish industrial enterprises from 2008-2014. Design/methodology/approach - A method of comparative analysis was used as a research method in order to pursue the adopted aim. Findings - Using direct indicators which are based on the results of product, process, organisational and marketing innovations, the comparison of innovative activity of the Polish industrial sector from 2008-2014 taking into consideration small, medium-size and large enterprises was made. Also expenditures on innovative activity in the industrial enterprises and revenues on the sales of new or visibly improved products launched into the market in the years 2008-2014 were analysed. The final part includes an assessment of the innovativeness of Polish industry in the analysed dimensions. Originality/value - Factual and scientific value of the study concerns: diagnosis of the condition of the innovative activity of Polish industry. It indicates basic shortcomings in the analysed areas.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Union (2015). Innovation Union Scoreboard 2015. Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT), Maastricht.
 2. Gajda W. (2015). Enterprises in unstable economy, w: Enterprises in unstable economy, B. Prusak (ed.), Gdańsk: Gdańsk University of Technology.
 3. Godin B. (2004). Obsession for Competivness and its Impact on Statistics: the Constraction of High Technology Indicators. Research Policy, 33, 121-122.
 4. GUS (2010). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 5. GUS (2011). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 6. GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 7. GUS (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 8. GUS (2014). Działalność innowacyjna w Polsce. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 9. GUS (2015). Działalność innowacyjna w Polsce. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 10. Kline S.J., Rosenberg N. (1986). An overview of innovation. In: R. Landau, N. Rosenberg (eds.), The Positive Sun Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (pp. 275-305). Washington D.C.: National Academy Press.
 11. Nowak P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 19. Warszawa-Kraków.
 12. OECD, Eurostat (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa:
 13. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
 14. Szewczak K.H. (2013). Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 15. Szopik-Depczyńska K. (2014). Źródła finansowania projektów w procesie kooperacji a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych na Pomorzu Zachodnim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu