BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Igliarová Božena (University of Health and Social Sciences St. Elizabeth, Slovakia)
Title
Komunikácia a jej význam pri riešení sociálno - patologických javov
Communication and Its Importance in Addressing Socio - Pathological Phenomena
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 19 (4), s. 90-108, bibliogr. 26 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Komunikowanie interpersonalne, Komunikowanie społeczne, Praca socjalna, Narkotyki, Uzależnienie, Opieka socjalna
Interpersonal communication, Social communication, Social work, Drugs, Addiction, Social services
Note
summ.
Abstract
Word as a basis of communication is one of the important tools of social work through which to receive and impart information and ideas of interaction between people. Communication plays an irreplaceable role in human life, but also the whole society. The exchange of information, ideas, opinions, feelings between people through shared cognition system of symbols and meanings content. Communication, whether formal or informal social worker helps in dealing with social situations, but also social - pathological phenomena.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bobek M. - Peniška, P. 2008: Práce s lidmi, NC Publishing Brno 2008, 288 s. ISBN 978-80-903858-2-5
 2. Bratská, M. 2003: Prednosti a úskalia komunikácie, alebo ako komunikovať, Bratislava 2003, 25 s. ISBN 80-7164-353-X
 3. Brindza, J. 1996: Sociálna komunikácia, UMB Banská Bystrica 1996, 72 s., ISBN 80-88825-95-4
 4. Gabura, J. - Gabura, P. 2004: Sociálna komunikácia, Občianske združenie Sociálna práca Bratislava 2004, 128 s. ISBN 80-968927-7-0
 5. Ghaniová, M. 2009: Ako opatrovať chorých, Príroda 2009, 192 s. ISBN 978-80-07- 01671-2
 6. Heger, V. 2012: Komunikace ve veřejné správě, Grada Publishing 2012, 256 s. ISBN 978-80-247-3779-9
 7. Hroncová, J. a kol. 2004: Sociálna patológia, UMB Banská Bystrica 2004, 191 s., ISBN 80-8055-926-0
 8. Igliarová, B. 2006: Pedagogická a sociálna komunikácia s nezamestnanými, (Rigorózna práca), Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 2006, 129 s.
 9. Igliarová, B. 2015 a: Slovenská rodina a jej poslanie (Slovak family and its role), In: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava , 2015. ISSN 1339-1577
 10. Igliarová, B. 2015 b: Verejná správa na území Slovenskej republiky, In: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava , 2015. ISSN 1339-1577
 11. Ivanovičová, J. 2008: Sociálna a pedagogická komunikácia v školskej praxi, PF UKF Nitra 2008, 94 s. ISBN 978-80-969995-1-4
 12. Keller, J. 2005: Úvod do sociologie, Sociologocké nakladatelství Praha 2005, 204 s. ISBN 80-86429-39-3
 13. Machalová, M.2011: Komunikácia v sociálnej práci, Prešovská univerzita v Prešove 2011, 77 s. ISBN 978-80-555-0328-8
 14. Ondrejkovič, P. 2000: Sociálna patológia, Veda Bratislava 2000, 272 s. ISBN 80- 224-0616-3
 15. Oravcová, J. 2007: Kapitoly zo sociálnej psychológie. Inštitút priemyselnej výchovy Žilina 2007, 130 s. 978-80-8070-643-2
 16. Ružička, V. 2014: Aspekty kvality života seniorov z pohľadu sociálnej práce, In: Sociálno- zdravotnícke spektrum, VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava 2014, ISSN 1339-1755
 17. Schavel, M. - Oláh, M. 2009: Sociálne poradenstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, 2009, 232 s. ISBN 80-8068-487-1
 18. Schavel, M. a kol. 2010: Supervízia a jej využitie v sociálnej praxi, VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava 2010, 83 s. ISBN 978-80-89271-79-5
 19. Schavel, M - Oláh, M. 2012: Sociálne poradenstvo a komunikácia, PROHU L. Ján 2012, 218 s. ISBN 978-80-89535-08-8
 20. Schavel, M a kol. 2013: Supervízia v sociálnej práci, Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce n.o. Bratislava 2013, 207 s. ISBN 978-80-971445-0-0
 21. Schavel, M a kol. 2010: Sociálna prevencia, VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava 2010, 145 s. ISBN 978-80-89271-22-1
 22. Úlehla, I. 2005: Umění pomáhat, Sociologické nakladatelství Praha 2005, 128 s. ISBN 80-86429-36-9
 23. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, Zbierka zákonov č. 460/1992, Čiastka 92;
 24. Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zbierka zákonov č. 219/2014, Čiastka 72
 25. Zložitejšie modely sociálnej komunikácie, [dostupné 30.12.2015] https://manage-mentmania.com/sk/zlozitejsie-modely-socialnej-komunikacie
 26. Rozdelenie drog, [dostupné 30.12.2015] http://www.substitucna-liecba.sk/rozdelenie-drog
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu