BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janus Rafał (Uniwersytet Gdański)
Title
Ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów w organizacji usługowej - studium przypadku
Evaluation of the Impact of Centralization on Selected Factors of Basic Processes in a Service Company - a Case Study
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 69-88, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Sektor usług, Reengineering, Organizacja procesów biznesowych, Zarządzanie wiedzą, Synergia
Services sector, Reengineering, Organization of business processes, Knowledge management, Synergy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problemem przedstawionym w opracowaniu jest zagadnienie zmiany w kierunku centralnej realizacji zadań i funkcji w przedsiębiorstwie świadczącym usługi budowy, konfiguracji i utrzymania sieci telekomunikacyjnej. Celem pracy jest ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów organizacji usługowej. W konsekwencji na podstawie analizy zebranych wyników już na początku zmiany możliwa będzie techniczna reorganizacja procesów. Oceny wpływu centralizacji na kluczowe obszary działalności organizacji dokonano przez analizę porównawczą podstawowych mierników dla okresów przed i po tej zmianie. Do dogłębnego poznania działania i wykonania procesów wykorzystano studium przypadku.(abstrakt oryginalny)

The problem presented in the study is the aspect of moving towards centralization of the functions and tasks of a company providing implementing, configuration and maintenance services of a telecom network. The aim of the study is the evaluation of the impact of centralization on selected factors of basic processes in a service company. Based on the analysis of the results of this evaluation, there will be possibility of reengineering processes within the company at the very beginning of implementing the changes. The evaluation of the impact of centralization on key business areas of the company is done by comparative analysis of the basic indicators before and after implementing the changes. For the in depth cognition and modelling of the processes a case study is adopted. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielski M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa: C.H. Beck.
  2. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2002). Zarządzanie organizacjami. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
  3. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. (1993). Organizacja i zarządzanie. Gdańsk: UG.
  4. Czerska M. (1996). Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
  5. Czerska M., Rutka R. (2013). Wykorzystanie "prawa dołka" w kierowaniu zmianą WZUG. Prace i Materiały WZ, Zarządzanie i Finanse 4/1. Pobrano z http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_4.pdf (3.05.2015).
  6. Grajewski P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
  7. Griffin G.R. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Gruchman G. (2002). Mierzyć, aby doskonalić. CXO Magazyn Kadry Zarządzającej.
  9. Znaczenie usług w gospodarce. Pobrano z http://www.zu.ue.poznan.pl/znaczenie_uslug.php (28.05.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu