BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokot-Stępień Patrycja (Politechnika Częstochowska)
Title
Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej
Determinants of Investment Decision Making In Steell Industry Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 89-97, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Inwestycje, Hutnictwo, Przemysł hutniczy, Decyzje inwestycyjne
Investment, Metallurgy, Smelting industry, Investment decisions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na podjęcie decyzji inwestycyjnej przez przedsiębiorstwo wpływa szereg różnorodnych czynników i uwarunkowań, które tworzą determinanty działalności inwestycyjnej. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa uwarunkowana jest zarówno czynnikami zewnętrznymi pochodzącymi z otoczenia, jak i czynnikami wewnętrznymi wynikającymi z możliwości samego podmiotu gospodarczego. Związane jest to z tym, iż jednym z elementów oceny stanu przedsiębiorstwa i jego potencjału inwestycyjnego jest określenie stwarzanych przez otoczenie szans i zagrożeń. Natomiast możliwość uniknięcia ewentualnych niebezpieczeństw, a także wykorzystanie pojawiających się okazji oraz perspektyw rozwoju zależne są w znacznym stopniu od wewnętrznej sytuacji samego przedsiębiorstwa. Z uwagi na złożony charakter i szeroki zasięg oddziaływania poszczególnych czynników, konieczna jest ich identyfikacja. Jednoznaczne wskazanie przesłanek inwestowania sprzyja ich głębszej analizie oraz ułatwia określenie ich wpływu na przebieg procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W artykule zaprezentowano główne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, wskazując przy tym rodzaj oraz znaczenie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników wpływających na procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach przemysłu stalowego.(abstrakt oryginalny)

Investment decision by a company is affected by a variety of factors and conditions which constitute the determinants of investment activity. Investment activity of a company is influenced by two types of factors: the external ones which exist outside the company and the internal ones resulting from the company's own capabilities. This relates to the fact that one of the elements of the company assessment and its investment potential consists of identification of opportunities and threats which exist in the surrounding business environment. While the possibility to avoid potential dangers and to use arising opportunities and prospects for business growth depends largely on the internal situation of the company. Due to the complex nature and broad scope of impact these factors have, it is essential to identify each of them. Once the good reasons for investing are clearly stated, both a deeper analysis and evaluation of their impact on the process of investment are facilitated. The paper presents the main determinants of enterprises investment decisions, indicating the nature and importance of both internal and external factors affecting the investment processes in enterprises of the steel industry.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziworska K. (2000). Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. Flis P. (2008). Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
  3. Kokot-Stępień P. (2015). Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne. Konin: Wydawnictwo WSZ w Koninie.
  4. Marcinek K. (2004). Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
  5. Różański J. (2006). Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie. W: J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Warszawa: Difin.
  6. Sitek E. (2004). Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
  7. Skowronek-Mielczarek A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
  8. Towarnicka H. (2004). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
  9. Zachorowska A. (2006). Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu