BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poręba Agata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Wójcik Michał (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Poczucie sensu życia a postawy wobec śmierci personelu służby zdrowia oddziału ginekologicznego
The Sense of Purpose in Life and Attitudes to Death of Gynecological Ward Health Personnel
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 19 (4), s. 163-170, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Postawy pracowników, Postawy społeczne, Służba zdrowia, Umieralność niemowląt
Employee conducts, Social attitudes, Health service, Infant mortality
Note
summ.
Abstract
Problem badawczy niniejszej pracy brzmi następująco: Czy poczucie sensu życia ma związek z postawą wobec śmierci personelu służby zdrowia na oddziale ginekologicznym? Jest to problem ogólny, który ma na celu określić związek poczucia sensu życia oraz postaw wobec śmierci u pielęgniarek i lekarzy oddziału ginekologicznego. A zatem, planowany model badań ma charakter ilościowy, stawiając sobie za cel możliwie dokładny i szczegółowy opis badanych zjawisk. Praca ma charakter empiryczny. Celem badań było wykazanie zależności pomiędzy poczuciem sensu życia a postawami wobec śmierci lekarzy i pielęgniarek oddziałów ginekologicznych.(fragment tekstu)

Introduction and aim. Death is an integral part of every human life. This problem is evident in some professions, especially in the health personnel work. The purpose of this study was to determine the relationship between a meaning of life and attitude to death of gynecological ward health personnel. Material and method. The study was conducted in 2013. It included a group of 60 people from the health personnel of gynecological departments placed in hospitals from different voivodships in Poland. Among these 60 people they were 30 gynecologists and 30 midwives nurses. Two questionnaire methods were used: Purpose in Life - Płużek and Scale of Attitudes towards Death - Makselon. Results. Correlations between the scale of the purpose in life and the values (r=0.25; p=0.047), between the life evaluation and the terror (r=-0.26; p=0.045), between the self-evaluation and the values (r=0.26 ; p=0.001), between the responsibility and the values (r=0.26; p=0.038), between the responsibility and the absurdity (r=-0.29; p=0.024), between the attitude to death and the values (r=0, 32; p=0.011), between the attitude to death and the terror (r=0.49; p>0.001) and between the attitude to death and the absurdity (r=-0.33; p=0.008) were shown. Conclusions. Doctors and nurses have a high sense of purpose in life, which helps them to cope with the phenomenon of death. There are relationships between the sense of purpose in life and attitudes to death.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eagly A.H. i Chaiken S., The psychology of attitudes. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1993.
  2. Frankl V., Psychoterapia dla każdego, Warszawa 1978a.
  3. Frankl V., Nieuświadomiony Bóg, Warszawa PAX 1978b.
  4. Frankl V., The Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy, New York, 1984.
  5. Frankl V., The Doctor and the Soul. From Psychotherapy to Logotherapy. Revised and expanded ed, New York 1986
  6. Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa, 2009.
  7. Olson J.M. i Zanna M.P., Attitudes and attitude change, "Annual review of psychology" nr 44(1), 1993, s. 117-154.
  8. Popielski K., Wartość i ich znaczenie w życiu ludzi, w: Wartości-człowiek-sens, red. K. Popielski, Lublin 1996.
  9. Wilczek-Rużyczka E., Zajkowska E. i Wojtas K., Postawy lekarzy i pielęgniarek wobec cierpienia, "Psychoterapia" nr 1(144), 2008, s. 79-89.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu