BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuś Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Pawlik Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Wykorzystanie modelu regresji wielorakiej do określenia czynników z obszaru płynności finansowej kształtujących efektywność w przedsiębiorstwach przemysłowych
The Application of Multiple Regression Model for Determining Factors from the Financial Liquidity Shaping the Efficiency in Industrial Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 99-111, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Efektywność, Płynność finansowa, Regresja wielokrotna, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Effectiveness, Financial liquidity, Multiple regression, Industrial enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W artykule przedstawiono zmienne z obszaru płynności finansowej determinujące efektywność przedsiębiorstw przemysłowych oraz wskazano siłę i kierunki wpływu tych czynników na wielkość zysku netto. Metodologia badania - Do realizacji tak określonego celu pracy wykorzystano oszacowany metodą najmniejszych kwadratów ekonometryczny model liniowy (model regresji wielorakiej). Przeprowadzone badania objęły 32 spółki produkcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dotyczyły okresu 2004-2012. Wynik - Efekty przeprowadzonej analizy wskazują, iż stosowanie umiarkowanej strategii płynności finansowej przyczynia się do poprawy efektywności działania przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badania należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszej pogłębionej analizy oddziaływania płynności finansowej na wielkość zysku netto.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article presents variables from the financial liquidity determining the efficiency in industrial companies. Design/methodology/approach - Moreover, it points out the force and the directions of the influence of those factors on the amount of working capital. An econometric linear model (multiple regression model), estimated by The Method of Least Squares, has been used to accomplish the defined aim of the work. The research involved 32 industrial companies registered at the Warsaw Stock Exchange and concerned the period of years between 2004-2012. Findings - The effects of the conducted analysis indicate that the use of a moderate strategy of financial liquidity contributes to the improvement of the efficiency in industrial companies. Originality/value - The study should be regarded as a starting point for further in-depth analysis of the impact of financial liquidity on the net profit.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., Waśniewski T. (red.) (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. T. 2. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 2. Chatterjee S., Hadi A.S. (2012). Regression Analysis by Example. 5th Edition. New Jersey: Wiley.
 3. Rabiej M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Gliwice: Helion.
 4. Sierpińska M., Wędzki D. (2001). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Stanisz A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T. 2: Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft Polska.
 6. Stępień K. (2009). Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania. W: B. Micherda (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 7. Stępień K. (2012). Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
 8. Stępień K. (2008). Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 9. Wędzki D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 10. Wyniki finansowe spółek giełdowych (2013). Notoria Serwis [CD].
 11. Zalewski H. (1998). Finanse firmy w spółkach i innych podmiotach gospodarczych. Gdańsk: ODiDK.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu