BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Brożyna Emilia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Title
The Impact of the Level of Inventories on Corporate Profits in E-Commerce Companies in Poland
Wpływ poziomu zapasów na zyskowność przedsiębiorstw e-commerce w Polsce
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 159-165, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie zapasami, Handel elektroniczny, Rentowność przedsiębiorstwa
Inventory management, e-commerce, Enterprise profitability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Głównym celem artykułu jest dyskusja naukowa na temat wpływu zapasów na poziom zysków przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż online w Polsce. Metodologia/podejście - Procedura testowa opiera się na metodzie wielokrotnych badań studium przypadku. Przedmiotem badań są firmy, które sprzedają online w Polsce. Wykorzystano dane statystyczne i analizę finansową na podstwie dostępnych sprawozdań finansowych z bazy Amadeus. Osiągnięcie tych celów stosowano w badaniach literatury, polskiej i anglojęzycznej. Wynik - poziom zapasów ma duże znaczenie dla zysków i strat spółek e-commerce. Zyski firm sprzedających w Internecie nie różnią się znacząco na tle całego przemysłu. Oryginalność/wartość - Projekt może być wykorzystywane do budowania i oceny zagadnień naukowych związanych z integracją zarządzania struktury kapitału i innych kwestii związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach. Przeprowadzone badania są istotne dla stosowania teoretycznych zebranych danych empirycznych w projekcie i mogą również służyć jako podstawa do skorygowania modeli zarządzania wydajnością w firmach. Badania będą miały na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia zagadnień związanych z wpływem czynników i określenia ich ekonomicznej efektywności.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of the paper is a scientific discussion about the influence of stock level on profits of enterprises selling online in Poland. This article explores the domain of inventory levels and their impact on capital and other financial management issues in e-commerce companies. Design/methodology/approach - The test procedure is based on the method of a multiple case study research. The subject of the research is companies that sell online in Poland. In the project descriptive methods regarding statistics and the financial analysis are mainly used. Crucial is access to data from the financial statements of the Amadeus database. Achieving the targets have been used in literature studies, in particular, Polish and English-language economics literature. Findings - The level of inventories has a large significance for the profits and losses of e-commerce companies. Nevertheless, the profits of companies selling online do not differ significantly on the background of the entire industry. Originality/value - The project can be used to build and to evaluate scientific issues related to the integration of capital structure management, and other financial management issues in organizations. The proposed research is also of great importance for the use of theoretical empirical data collected during the project. They can also serve as a basis to correct the theoretical model of performance management in companies. The research will aim at contributing to a better understanding of issues associated with the influence of factors that determine economical efficiency.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. De Kare-Silver M. (2002). E-szok, rewolucja elektroniczna w handlu. Warszawa: PWE.
  2. GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5934.htm (10.09.2013).
  3. Harwood T. (2012). Emergence of gamified commerce: Turning virtual to real. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 10 (2), 16-39.
  4. lo Storto C. (2013). Evaluating ecommerce websites cognitive efficiency: An integrative framework based on data envelopment analysis. Applied Ergonomics, 44 (6), 1004-1014.
  5. Kraska M. (red.) (2004). Elektroniczna Gospodarka w Polsce - Raport 2004. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, http://www.logistyka.net.pl/images/articles/4473/raport_e-gospodarka2004.pdf (25.04.2016).
  6. Lawrence J.E. (2013). Barriers hindering ecommerce adoption: A case study of kurdistan region of Iraq. Technology diffusion and adoption: Global complexity, global innovation (pp. 152-165).
  7. Szopiński T. (2013). Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów. Handel Wewnętrzny, 6 (347), 32-42.
  8. Żurak-Owczarek C. (2011). Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu