BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Kryzys finansowy w teorii a sytuacja sektora budowlanego w Polsce
The Financial Crisis in Theory and the Situation of the Construction Sector in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 191-199, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Kryzys finansowy, Wskaźniki finansowe, Wskaźniki makroekonomiczne, Budownictwo
Financial crisis, Financial indicators, Macroeconomic indicators, Construction sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W artykule przedstawiono istotę oraz przyczyny i skutki współczesnego kryzysu finansowego, jakie zidentyfikowali w swojej pracy Ekonomia kryzysu Nourirl Roubini i Stephen Mihm. W świetle ich rozważań przedstawiono sytuację polskiej gospodarki za pomocą wskaźników makroekonomicznych od 2005 do 2011 roku, tj. w okresie, w którym zawiera się ostatni kryzys. Zmianę tychże wskaźników odniesiono do zmian wybranych wskaźników finansowych przedsiębiorstw branży budowlanej, która - jako materialna, a nie finansowa czy wirtualna gałąź gospodarki - powinna być mało wrażliwa na skutki załamań gospodarki. Metodologia badania - Sytuację majątkowo-finansową branży budowlanej w latach 2005-2011 ustalono w oparciu o przebadaną próbę 116 reprezentatywnych przedsiębiorstw za pomocą wskaźników finansowych. Następnie porównano z danymi makroekonomicznymi również za okres 2005-2011, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Wynik - Sytuacja branży budowlanej zmieniała się w zakresie poziomu zadłużenia w latach 2008-2009 odwrotnie do poziomu zadłużenia państwa (deficytu finansów publicznych). Oryginalność/wartość - Analiza wpływu światowego kryzysu na sytuację polskiej gospodarki i wybranej branży.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Article presents the essence and the causes and consequences of contemporary financial crisis, which identify blacksmiths in his work Economics crisis Nourirl Roubini and Stephen Mihm. In the light of this concept, the situation of the Polish economy using the macro-nomic indicators in 2005 and 2011, i.e. In the period which includes the recent crisis. The change of these indicators has been related to changes in selected financial indicators of construction companies, which as a sector of the material, not a financial or virtual branch of the economy, should be immune to the effects of kinks economy. Design/methodology/approach - Assets and financial situation of the construction industry in 2005-2011 was established on the basis of extensively studied the test of 116 representative firms using financial ratios. Then compared with the macroeconomic data published by the Central Statistical Office. Findings - Situation of the construction industry has changed negatively in 2008-2009 as a response to negative changes in the macroeconomic situation of the Polish economy. Originality/value - Analysis of the impact of the global crisis on the Polish economy and your chosen industry. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drozdowicz-Bieć M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Warszawa: Poltext.
  2. Komisja Europejska (2011). Bruksela, 12.01.
  3. Roubini N., Mihm S. (2011). Ekonomia kryzysu. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu