BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Dylematy rachunku wyniku podatkowego
Dilemmas Income Tax Result
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 201-210, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość, Dochód podatkowy, Ryzyko podatkowe, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Accounting, Tax revenue, Tax risk, Corporate income tax, Individual income tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja i analiza podatkowych praw wyboru związanych z prowadzeniem rachunku wyniku podatkowego, a w szczególności analiza możliwości kształtowania wyniku podatkowego z punktu widzenia minimalizacji wysokości zobowiązania oraz ryzyka podatkowego. Metodologia badania - W pracy przeprowadzono analizę regulacji prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przedmiotem analizy są również szczegółowe komentarze aktów prawnych oraz interpretacje podatkowe. Wynik - W artykule przedstawiono obszary swobodnej oceny dokonywanej przez podatnika w ramach procedury ustalania wyniku podatkowego. Ponadto wskazano zasady podejmowania decyzji według kryterium prawidłowości rachunku oraz optymalizacji podatkowej. Oryginalność/wartość - Identyfikacja i analiza obszarów swobodnej oceny pozwala na zrozumienie mechanizmu oddziaływania podatku dochodowego na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie oraz na dokonanie zgodnej z prawem i z polityką podatkową podmiotu interpretacji zdarzeń gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to identify and analyze the choice of tax laws related to the account tax result and, in particular, examine the possibility of forming as a result of the tax from the standpoint of minimizing the amount of liabilities and tax risks. Design/methodology/approach - The paper analyzes legal regulations relating to income taxes from individuals and legal entities. The analysis are also detailed comments legislation and tax interpretations. Findings - The article presents the areas of free assessment carried out by the taxpayer in the procedure of determining the tax. Moreover, it indicates the principles of decision making according to the criterion of the correctness of the account and tax optimization. Originality/value - Identification and analysis of areas of free assessment allows us to understand the mechanism of income tax effects on decisions made in the company and to make lawful and fiscal policy of the entity interpretation of economic events.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzeziński B. (red.) (2013). Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy. Warszawa: Wolters Kluwer.
  2. Jamroży M., Kudert S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
  3. Kosakowski E. (2014). Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. W: Zamknięcie roku 2014. Warszawa: Rachunkowość.
  4. Małecki P., Mazurkiewicz M. (2015). Cit. Podatki i rachunkowość. Wyd. 6. Warszawa: Wolters Kluwer.
  5. Nykiel W., Mariański A. (red.) (2015). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015. Gdańsk: ODDK.
  6. Owsiak S. (2013). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
  7. Poszwa M. (2015). Wynik finansowy a wynik podatkowy - analiza różnic i ich konsekwencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 229-238.
  8. Ustawa z 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.
  9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.
  10. Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Wiatr M. (2015). Podatek dochodowy w systemie rachunkowości - zasady ustalania i rewizji. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu