BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zadłużenie a działalność innowacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach
Debt and Innovative Activity in Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 211-222, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Struktura kapitału, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zadłużenie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Asymetria informacji, Wskaźnik zadłużenia, Innowacje marketingowe
Capital structure, Innovations, Enterprise innovation, Indebtedness, Small business, Information asymmetry, Debt ratio, Marketing innovations
Note
streszcz., summ., Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/03941
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zweryfikowanie, w jakim zakresie innowacyjność przedsiębiorstw wpływa na ich zadłużenie odsetkowe. W pierwszej kolejności analizowano, czy istnieje związek pomiędzy zadeklarowaną strategią w zakresie innowacyjności a zadłużeniem. Następnie testowano hipotezę, iż innowacje technologiczne (produktowe i procesowe) mogą wpłynąć na strukturę kapitału, natomiast innowacje nietechnologiczne (marketingowe i organizacyjne) są wobec niej neutralne. Metodologia badania - Badania oparto o połączone dane pozyskane z bazy Amadeus oraz przeprowadzone wywiady w 409 przedsiębiorstwach. Dane finansowe uzupełniono zatem o informacje w zakresie aktywności innowacyjnej. Weryfikacja hipotez została oparta o KMNK. Jako zmienną objaśnianą przyjęto wskaźnik zadłużenia odsetkowego. Zmienne objaśniające zostały wybrane w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania własne. Innowacyjność ujęto w modelach na dwa sposoby. Po pierwsze, przyjęto jako miernik innowacyjności deklarację w zakresie stosunku firmy do innowacji, przy czym przedsiębiorstwa miały do wyboru trzy opcje: strategię neutralną, "okazjonalną" i proinnowacyjną. Innym sposobem charakterystyki innowacyjności przedsiębiorstw były informacje o wprowadzonych w ostatnich 36 miesiącach innowacjach produktowych, procesowych, organizacyjnych oraz marketingowych ("metodologia Oslo"). Wynik - Stworzony model potwierdził, że przedsiębiorstwa niewprowadzające innowacji na rynek w większym stopniu wykorzystują dług odsetkowy w swojej działalności (lub też mają lepszy dostęp do kapitału obcego) niż firmy o strategii proinnowacyjnej. W zakresie wpływu poszczególnych typów innowacji, stwierdzono, że jedynie innowacje produktowe, a ściślej wprowadzenie na rynek nowego produktu, mają wpływ na wykorzystanie długu odsetkowego, natomiast innowacje nietechnologiczne są neutralne w tym obszarze. Oryginalność/wartość - Potwierdzono, że obok klasycznych czynników, również aktywność innowacyjna ma wpływ na strukturę kapitału przedsiębiorstw. Badania potwierdziły, że przede wszystkim wpływ ten występuje w zakresie wprowadzenia na rynek nowego produktu, co wiąże się z najwyższym ryzykiem i prowadzi do wzrostu asymetrii informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a potencjalnymi kapitałodawcami. Instrumenty w zakresie wspierania działalności innowacyjnej powinny zatem być dedykowane głównie firmom wprowadzającym zupełnie nowe produkty na rynek i powinny prowadzić do złagodzenia skutków asymetrii informacji. Natomiast zmiany procesu produkcyjnego, czy ulepszenie produktu, a także zmiana sposobu świadczenia usług, w świetle przeprowadzonych badań pozostają bez wpływu na strukturę kapitału.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to examine how innovation affects interest debt. Firstly we verified whether there is a link between the declared innovation strategy and debt. Then we tested the hypothesis that technological innovations (products and processes) influence the capital structure, while the non-technological innovation (marketing and organizational) are neutral towards it. Design/methodology/approach - The study was based on the combined data obtained from the Amadeus database and conducted interviews on a sample of 409 companies. Financial data thus were supplemented by on innovative activity. Verification of hypotheses was based on OLS method. We assumed asp explained variable interest debt ratio. The explanatory variables were selected based on previously conducted research on factors affecting capital structure of companies the sample of 3441 enterprises. This sample was a base to randomly select 409 enterprises to survey. We used two types of proxy for innovation. Firstly we adopted as a measure of innovation declared innovation strategy (neutral, "occasional" and the pro-innovative strategy). Secondly we used the "Oslo methodology" and collect data on introduced product, process, organizational and marketing innovations in the last 36 months. Findings - Created models confirmed that the companies which did not launch innovation in the market used more intensively interest debt (or had better access to external capital) than companies with pro-innovative strategy. When we were examining the impact of different types of innovation on capital structure, we have found that only product innovation, specifically launching new product in the market, affects negatively interest debt level, and non-technological innovation are neutral in this area. Originality/value - It was confirmed that besides the classic factors, innovative activity has an impact on a capital structure. Studies have confirmed that launching new product in the market, what is associated with the highest risk, leads to the increase in asymmetry of information between the company and the potential capital supplier. Instruments to support innovative activities should therefore be dedicated primarily to companies introducing completely new products in the market and should lead to mitigating the effects of information asymmetry. Changes in the manufacturing process or product improvement, as well as the changes in the way services are supplied have no impact on a capital structure.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ács Z.J., Audretsch D.B. (2003). Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction. Springer Science & Business Media.
 2. Bartoloni E. (2011). Capital structure and innovation: causality and determinants. Empirica, 40 (1), 111-151.
 3. Boocock G., Woods M. (1997). The Evaluation Criteria used by Venture Capitalists: Evidence from a UK Venture Fund. International Small Business Journal, 16 (1), 36-57.
 4. Bradley M., Jarrell, G.A., Kim E. (1984). On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence. The Journal of Finance, 39 (3), 857-878.
 5. Brennan M.J., Schwartz E.S. (1978). Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure. Journal of Business, 51 (1), 103-114.
 6. DeAngelo H., Masulis R.W. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. Journal of Financial Economics, 8 (1), 3-29. DOI:10.1016/0304-405X(80)90019-7.
 7. Freel M.S. (2006). Are Small Innovators Credit Rationed? Small Business Economics, 28 (1), 23-35.
 8. Hogan T., Hutson E. (2005). Capital structure in new technology-based firms: Evidence from the Irish software sector. Global Finance Journal, 15 (3), 369-387.
 9. Lee N., Sameen H., Cowling M. (2015). Access to finance for innovative SMEs since the financial crisis. Research Policy, 44 (2), 370-380.
 10. Mortensen P.S., Bloch C.W. (2005). Oslo Manual-Guidelines for collecting and interpreting innovation data. OECD.
 11. Myers S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, 39 (3), 574-592.
 12. Myers S.C., Majluf N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13 (6), 187-221. DOI:10.1016/0304-405X(84)90023-0.
 13. Prędkiewicz K. (2012). Limity inwestycyjne funduszy Venture Capitals i aniołów biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 271, 160-169.
 14. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2015a). Determinants of capital structure of enterprises - evidence from Poland. Financial Management of Firms and Financial Institutions. Proceedings, 996-1004.
 15. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2015b). Need for external capital for innovative SMEs in Europe and application success rate. Artykuł wygłoszony na konferencji "Research in Entrepreneurship and Small Business XXIX". Zagrzeb, Chorwacja.
 16. Stiglitz J.E., Weiss A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review, 71 (3), 393-410.
 17. Ughetto E. (2008). Does internal finance matter for R&D? New evidence from a panel of Italian firms. Cambridge Journal of Economics, 32 (6), 907-925.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu