BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikacz Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Raportowanie informacji pozafinansowych grup kapitałowych
Reporting of Non-Financial Information of Capital Groups
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 239-250, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raportowanie, Grupa kapitałowa
Corporate Social Responsibility (CSR), Reporting, Capital group
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ocena obecnego stanu sprawozdawczości CSR grup kapitałowych w Polsce w aspekcie funkcjonujących w nich jednostek zależnych. Metodologia badania - Badanie było związane z wyselekcjonowaniem 25 grup kapitałowych publikujących raporty CSR. Dalsza część badania dotyczyła analizy treści raportów w kontekście informacji pozafinansowych o jednostkach zależnych funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, której raport dotyczy. Zasadniczą częścią opracowania jest zestawienie tabelaryczne biorące pod uwagę cechy charakteryzujące te raporty wraz z odpowiednim ich opisem oraz wnioski z analizy tych raportów. Wynik - Większość raportów grup kapitałowych dotyczy tylko jednostki dominującej. W związku ze szczegółowymi wynikami analizy treści raportów można mieć wątpliwości, czy realizowany w tych podmiotach CSR przekłada się na działania w jednostkach zależnych. Możliwe, że jednostki zależne nie są zaangażowane w strategie CSR i jeśli tylko są takie strategie, to dotyczą jednostki dominującej, a nie przekładają się na całą grupę kapitałową. Oryginalność/wartość - Poddanie pod wątpliwość popularnego poglądu na temat dobrego stanu raportowania CSR i działań podejmowanych w tym zakresie przez duże przedsiębiorstwa, szczególnie grupy kapitałowe.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Evaluation of the current state of CSR reporting capital groups in Poland in terms of functioning in them subsidiaries. Design/methodology/approach - Study was linked with selection of 25-th groups of companies publishing CSR reports. A further part of the study was dealt with the analysis of the content of reports in the context of non-financial information of subsidiaries operating within the group, which the report relates. The main part of the study is tabulation taking into account the characteristics of those reports, together with their appropriate descriptions and conclusions from the analysis of these reports. Findings - Most reports of the capital groups only applies to the parent company. In connection with the detailed results of reports about analysis of them content, we could have some questioned whether CSR is realized as well in the subsidiaries. It is possible that the subsidiaries are not involved in CSR strategies and if exist such CSR strategies in the parent company do not impact on the entire capital group. Originality/value - Submission questioned the popular belief about the good state of CSR reporting and actions taken in this regard by large companies, especially capital groups.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza ESG spółek w Polsce. Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów (2014). Warszawa: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
  2. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015). Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
  3. Błach J. (2013). Raportowanie CSR jako element relacji inwestorskich przedsiębiorstwa. W: G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 311, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  4. Dymowski J. (2011). Respect Index - oczekiwania, doświadczenia badawcze i kierunki ewolucji dotyczące pierwszego indeksu zrównoważonego rozwoju notowanego na GPW w Warszawie. W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  5. Gołąb P. (2012). Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym. Warszawa: Poltext
  6. Hąbek P., Wolniak R. (2014). Sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce - ocena stanu obecnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 73.
  7. Kochalski C. (red) (2016). Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
  8. Piskalski G. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm. Fundacja Centrum CSR.PL. Warszawa.
  9. Sierpińska M. (red) (2007). System raportowania wyników w controllingu operacyjnym. Warszawa: Vizja Press & IT.
  10. www.mf.gov.pl/ko/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/ id/3151677 (30.03.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu