BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Title
Possible Applications of the Theory of Transaction Costs in Corporate Management
Możliwości wykorzystania teorii koszt ów transakcyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 251-263, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie kosztami, Koszty transakcyjne, Asymetria informacji, Ekonomia instytucjonalna, Teoria przedsiębiorstwa
Costs management, Transaction cost, Information asymmetry, Institutional economics, Enterprise theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Teoria kosztów transakcyjnych jest jedną z trzech nowych - neoklasycznych - koncepcji przedsiębiorstwa, stojących w opozycji do teorii klasycznych, rozpatrujących przedsiębiorstwo jako "czarną skrzynkę", tj. zamknięty organizm (black box), którego celem firmy jest efektywne przekształcanie nakładów w wyniki, a analiza efektywności była dokonywana przez pryzmat kosztów produkcji. Mechanizmy rynkowe regulują funkcjonowanie rynku, bowiem przedsiębiorstwa działają na rynku traktowanym jako sfera konfrontacji podaży z popytem (równowaga cenowa). Podejście neoklasyczne nie uwzględniało natomiast nacisku różnych instytucji regulujących warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W teoriach neoinstytucjonalnych na plan pierwszy wysuwa się postrzeganie przedsiębiorstwa szerzej niż jako "czarnej skrzynki" i przez pryzmat funkcji produkcji. Celem artykułu jest przedstawienie dociekań naukowych w zakresie możliwości wykorzystania teorii kosztów transakcyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metodologia badania - Na potrzeby niniejszej pracy zostały wykorzystane następujące metody badawcze: krytyczna analiza literatury, sondażu diagnostycznego (scenariuszowa) oraz metoda badań porównawczych (komparatystycznych). Wykorzystano również metodę syntezy, dedukcji i indukcji. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, iż porównanie kosztów transakcyjnych powinno decydować o koordynacji działalności przez firmę, a nie przez rynek - jeśli koszty transakcyjne są mniejsze wewnątrz firmy, to opłacalne jest zorganizowanie produkcji w firmie, jeśli są wyższe na rynku niż w firmie - nieopłacalne będzie produkowanie dóbr przez przedsiębiorstwo. W tym kontekście istotne jest uwzględnienie wewnętrznych rozwiązań w firmach - przy założeniu, że większość czynników produkcji wykorzystują właśnie przedsiębiorstwa, a wykorzystanie tych dóbr podlega decyzjom firm, a nie bezpośrednio działaniom sił rynkowych. Funkcjonowanie rynku zależy w znacznym stopniu nie od sił rynkowych, ale od tego w jaki sposób działają przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Przeprowadzona analiza stwarza podwaliny do dyskusji na temat wdrożenia teorii kosztów transakcyjnych poprzez m.in. tworzenie grup zakupowych, w celu polepszenia pozycji negocjacyjnej z kontrahentami (zmniejszenie kosztów poszukiwania informacji) lub wykorzystania pracowników podmiotów trzecich (praca tymczasowa - zmniejszenie kosztów przygotowania produkcji).(abstrakt oryginalny)

Objective - transaction costs theory is one of three new - neoclassical - concepts of an enterprise, constituting the opposition to classical theories perceiving a company as a "black box", that is a closed body (black box), the aim of the company is to effectively transform inputs into outputs. and the effectiveness analysis is performed through the prism of production costs. Market mechanisms regulate the functioning of the market, since companies operate on the market perceived as a sphere of confrontation between supply and demand (equilibrium of price). The neo-classical approach did not take into account the pressure of different institutions regulating the business activity environment. Neo-institutional theories focus on perceiving a company more broadly than as a "black box", and through the prism of the production function. The aim of the article is to present scientific studies regarding the possibility of using the theory of transaction costs in enterprise management. Methodology of research - For the purposes of this study the following test methods were used: a critical analysis of professional literature, a diagnostic survey (scenario) and a comparative studies method. Moreover, methods such as synthesis, deduction and induction were used. Result - The studies demonstrated that the comparison of transaction costs should decide on the coordination of activities by a company and not by the market - if transaction costs are lower inside a company, it is profitable to organize the production within this company, if they are higher on the market than in the company - production of goods by the company will be unprofitable. In this context, it is important to take into account the internal solutions in companies - assuming that most of the factors of production are actually used by companies and the use of these assets is subject to the decisions of companies, and not directly to the activities of market forces. The functioning of the market depends, to a large extent, not on market forces, but on the manner in which companies operate. Originality/value - The conducted analysis provides the foundation for a discussion on the implementation of the transaction costs theory by, among others, the creation of purchasing groups in order to improve the negotiating position with partners (reducing the costs of searching for information) or the use of a third-party's employees (temporary work - reducing the cost of production preparation).(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chotkowski J. (2010). Market institutions and transaction costs - key notions in new institutional economy. Roczniki Nauk Rolniczych, 97 (2), 107-108.
 2. Gorynia M. (2007). Studies on transformation and internatiolization of Polish economy. Warszawa: Difin.
 3. Hardt Ł. (2006). Birth and evolution of the meaning of the transaction costs notion. Gospodarka Narodowa, 11-12, 1-23.
 4. Klaes M. (2001). Begriffsgeschichte: Between the Scylla of Conceptual and the Hybrids of Institutional History of Economics. Journal of the History of Economic Thought, 23 (2),179.
 5. Klaes M. (2000). The History of the Concept of Transaction Costs: Neglected Aspects. Journal of the History of Economic Thought, 22 (2), 192.
 6. Klimczak B. (2005). Remarks on associations between the standard economy and new institutional economy. In: S. Rudolf (ed.), New institutional economy. Theoretical and practical aspects. Kielce: Publishing House of Higher Institute for Economics and Administration.
 7. Kowalska K. (2005). Contractual and transaction costs in new institutional economy. Gospodarka Narodowa, 7-8.
 8. Lichtarski J. (2007). Basics of knowledge on an enterprise. Wrocław: Publishing House of O. Lang Academy of Economics in Wrocław.
 9. Małysz J. (2003). Institutions versus transaction costs in the light of neo-institutional economy. Ekonomista, 3, 315-340.
 10. Stankiewicz W. (2007). Institutional economy. Outline of the lecture. Warszawa: PWSBiA.
 11. Storrie D. (2002). Temporary agency work in the European Union. Luxembourg: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 12. Williamson O. (1998). Economic aspects of capitalism. Companies, markets, contractual reactions. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Wrońska E.M. (2012). Transaction cost theory versus Professional groups. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Lublin - Polonia, 46 (1).
 14. Ząbkowicz A. (2003). Modern institutional economy in the light of major economy trend. Ekonomista, 6, 795-823.
 15. Zbroińska B. (2013). The contribution of transaction costs economy and theory of contracts as regards the studies on management. Studies and Materials of Jan Kochanowski University in Kielce, 2, 164-169.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu