BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wielkość zatrudnienia a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich
The Level of Employment Versus Financial Results in Dairy Cooperatives
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 265-276, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Wielkość zatrudnienia, Spółdzielczość mleczarska, Efektywność
Volume of employment, Cooperative creameries, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W opracowaniu określono efektywność działalności spółdzielni mleczarskich w zależności od wielkości zatrudnienia. Metodologia badania - Do badań w ybrano w sposób celowy 84 spółdzielni mleczarskich, położonych na terytorium Polski, które nieprzerwanie publikowały sprawozdania finansowe. Zgromadzono dane empiryczne za okres badawczy 2009-2014. Badane spółdzielnie podzielono na grupy według kryterium wielkości zatrudnienia. Ponadto określono w każdej z wyodrębnionych grup wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przyjętą próbę badawczą można uznać za "quasi reprezentatywną", z uwagi na niewielki udział w rynku pozostałych obiektów populacji. Wynik - Spółdzielnie mleczarskie bez względu na wielkość zatrudnienia charakteryzowały się niskim poziomem rentowności majątku oraz funduszu własnego. Ponadto utrzymywały korzystny poziom wskaźników płynności finansowej oraz sprawności gospodarowania. Niski poziom zyskowności jest uzasadniony specyfiką działalności spółdzielczej formy gospodarowania, która charakteryzuje się maksymalizacją korzyści dla swoich członków, a nie wyników finansowych. Oryginalność/wartość - Nie przeprowadzono dotychczas badań kondycji finansowej spółdzielni mleczarskich z uwzględnieniem kryterium wielkości zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The study defined effectiveness for dairy cooperatives, depending on the size of the employment. Design/methodology/approach - Have chosen knowingly dairy cooperatives 84 on Polish territory, which continuously publish financial statements. Empirical data was collected for the period 2009-2014 research. Tested cooperatives is divided into groups according to the size criterion of employment. In addition, specified in each of the separate groups of economic and financial indicators. Adopted the test of research can be considered as a "quasi representative" due to the small market share of the other objects. Findings - Dairy cooperatives no matter the size of employment were characterized by low level the profitability of assets and the fund of their own. In addition, the claimed beneficial level of liquidity and management performance indicators. The low level of profitability is justified by specific cooperative activities forms of farming, which is characterized by maximizing the benefits of its members, rather than financial results. Originality/value - The research so far has not taken the financial health of dairy cooperatives, taking into account the criterion of employment size.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L. (1994). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 2. Bień W. (2005). Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
 3. Hill R. (2000). The case of the missing organizations: co-operatives and the textbooks. The Journal of Economic Education, 31 (3).
 4. Kalmi P. (2007). The disappearance of cooperatives from economic textbooks. Cambridge Journal of Economics, 31.
 5. Mering T. (2011). Polityka społeczna Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim i Strategii Europa 2020. Nowa "przestrzeń społeczna" (l'espace sociale) dla Unii? Zeszyt Dziedzinowy Nauki Społeczne, 1 (3).
 6. Mering T. (2013). Spółdzielczość a polityka Unii Europejskiej w okresie kryzys finansowego i gospodarczego. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 20 (1).
 7. Mierzwa D. (2011). The development and importance of cooperative companies in the national economy of the EU countries. W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 8. Nałęcz S., Konieczna J. (2011). Sektor spółdzielczy - główny pracodawca. W: Gospodarka społeczna w Polsce. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 9. Ostaszewski J. (1991). Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG. Warszawa: CIM.
 10. Pietrzak M .(2012). Rola zasobów ludzkich w kształtowaniu wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w świetle przeglądu literatury i badań własnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99.
 11. Sieniawska K. (1998). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Promar International.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu