BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zabolotnyy Serhiy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Relacje rentowności i płynności finansowej w przedsiębiorstwach rolniczych
Profitability and Liquidity Relationships of Agricultural Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 277-286, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Płynność finansowa, Rentowność
Agriculture, Agricultural enterprises, Financial liquidity, Profitability
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu określono zależności zachodzące między rentownością a płynnością finansową przedsiębiorstw rolniczych. Badania przeprowadzono na próbie dużych przedsiębiorstw rolniczych w latach 2005-2012. Analizowane przedsiębiorstwa rolnicze charakteryzowały się wysoką zdolnością do regulowania zobowiązań bieżących oraz dodatnią rentownością działalności. W badanych podmiotach odnotowano dodatnią zależność między poziomem rentowności a płynnością finansową. Na ogół wyższy poziom rentowności wynikał z relatywnie większych zysków, które determinowały dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. W przedsiębiorstwach rolniczych zyski najczęściej były kumulowanie w kapitale obrotowym, co przekładało się na wyższy poziom płynności finansowej.(abstrakt oryginalny)

The goal of the research is to determine the relations between the profitability and liquidity of agricultural companies. The research has been conducted on the sample of big agricultural companies in 2004-2012. The analyzed companies were characterized by a high liquidity and profitability. In the sample a positive relation between liquidity and profitability was determined. Generally higher level of profitability appeared from relatively higher profits which determined the positive cash flows from operating activities. In agricultural companies profits were commonly cumulated in working capital that led to a higher level of liquidity.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andrzejewski M., Grabiński K., Kędzior M. (2006). Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 702, 39-57.
  2. Mrówczyńska-Kamińska A. (2008). Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce - analiza makroekonomiczna i regionalna. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW, 5 (XX), 96-108.
  3. Nesterowicz R. (2014). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39 (2), 320-329.
  4. Uziębło A. (2014). Przydatność analizy finansowej w opiniach księgowych trójmiejskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 803 (66), 497-508.
  5. Wasilewski M., Gałecka A. (2010). Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 267-279.
  6. Wasilewski M., Wasilewska A. (2008). Wyposażenie i efektywność wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych w przedsiębiorstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 66, 49-62.
  7. Wasilewski M., Zabadała P. (2011). Wartość i zużycie środków trwałych w ujęciu sektorowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 49-59.
  8. Zabolotnyy S. (2011). Pomiar wpływu strategii płynności finansowej na efektywność spółek giełdowych z sektora agrobiznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 639 (37), Szczecin, s.171-181.
  9. Zegar J.S. (2009). Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 96 (4), 256-266.
  10. Ziętara W., Kosiorek M., Tchorzewska E., Kondraszuk T. (1994). Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym. Brwinów: Wydawnictwo CDiER.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu