BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabolotnyy Serhiy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Potencjał sprzedażowy a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych - czy wielkość kształtuje efektywność?
Sales Potential and the Financial Situation of Agricultural Enterprises - Whether the Size of Shaping Efficiency
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 287-297, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Przychody przedsiębiorstw, Sprzedaż, Kondycja finansowa
Agriculture, Agricultural enterprises, Revenues of companies, Sale, Financial condition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest rozpoznanie zależności zachodzących między poziomem przychodów ze sprzedaży a sytuacją finansową przedsiębiorstw rolniczych. Badania przeprowadzono w zbiorowości dużych przedsiębiorstw rolniczych w latach 2004-2012. Analizowane przedsiębiorstwa rolnicze charakteryzowały się wysoką dynamiką przychodów ze sprzedaży, a także wysokim poziomem płynności finansowej i rentowności. W ujęciu dochód-ryzyko przychody ze sprzedaży w niskim stopniu różnicowały efektywność działalności przedsiębiorstw rolniczych. We wszystkich wyodrębnionych grupach przedsiębiorstw odnotowano zbliżone wielkości wskaźników płynności finansowej i rentowności.(abstrakt oryginalny)

The goal of the research is to determine the relations between revenue and financial situation of agricultural companies. The research was conducted on the sample of large agricultural companies in 2004- 2012. Agricultural companies were characterized by a substantial growth of revenue in the analyzed period as well as by high values of profitability and liquidity ratios. According to risk-return principle the revenue did not differentiate the efficiency of agricultural companies. In all the groups of agricultural companies profitability and liquidity ratios were on a similar level.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak A. (1999). Sytuacja ekonomiczno-finansowa popegeerowskich gospodarstw rolnych w Wielkopolsce i w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXI (2), 245-264.
 2. Polski FADN (2016). System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Pobrano z: www.fadn.pl.
 3. Michna A. (2009). Krytyczny przegląd metod wyceny wartości przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 534 (17), 153-159.
 4. Sikorska A., Ciodyk T., Zagórski T., Zadura A., Buks B. (2012). Rynek ziemi rolniczej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.
 5. Wasilewski M., Gałecka A. (2010). Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 267-279.
 6. Wasilewski M., Gałecka A. (2010). Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 231-240.
 7. Wasilewski M., Wasilewska A. (2008). Wyposażenie i efektywność wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych w przedsiębiorstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 66, 49-62.
 8. Wędzki D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 9. Zabolotnyy S. (2013). Możliwości poprawy polityki zarządzania kapitałem obrotowym spółek giełdowych z sektora agrobiznesu w opiniach zarządzających. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 104, 81-91.
 10. Zabolotnyy S. (2011). Pomiar wpływu strategii płynności finansowej na efektywność spółek giełdowych z sektora agrobiznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 639 (37), 171-181.
 11. Zegar J.S. (2009). Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 96 (4), 256-266.
 12. Ziętara W., Kosiorek M., Tchorzewska E., Kondraszuk T. (1994). Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym. Brwinów: Wydawnictwo CDiER.
 13. Ziętara W. (2009). Miary wielkość gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 96 (4), 267-276.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu