BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004-2014
Evaluation of Investment Activity of Newly Established Enterprise in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 299-309, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo, Dynamika inwestycji, Inwestycje
Enterprises, Dynamic of investment, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Identyfikacja i ocena aktywności inwestycyjnej nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce. Metodologia badania - Analizie poddano odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną według wybranych kryteriów tj. forma prowadzonej działalności (osoby fizyczne, osoby prawne), poziomu zatrudnienia (przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników najemnych, przedsiębiorstwa bez pracowników najemnych tzn. takie, w których pracowali tylko właściciele i wspomagający ich członkowie rodzin) oraz rodzaj prowadzonej działalności (przemysł, budownictwo, handel, hotele i restauracje, transport, pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i firm, edukacja, ochrona zdrowia, pozostała działalność usługowa). Analizę intensywności zmian w czasie zjawisk dokonano za pomocą wskaźników dynamiki. Wynik - Od momentu wejścia Polski do UE wzrasta aktywność inwestycyjna nowo powstałych przedsiębiorstw. Większą skłonnością do inwestowania odznaczały się podmioty prowadzone przez osoby prawne niż osoby fizyczne. Od 2009 roku systematycznie z roku na rok zmniejszała się aktywność inwestycyjna w przedsiębiorstwach, w których pracował tylko właściciel i jego rodzina. Poziom aktywności inwestycyjnej był zróżnicowany w zależności od branży w jakiej działały nowo powstałe przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Wysoki udział przedsiębiorstw aktywnych inwestycyjnie występuje w jednostkach zajmujących się obsługą nieruchomości, zaś niski w przedsiębiorstwach związanych z handlem. Kierunek zmian aktywności inwestycyjnej w poszczególnych branżach był zróżnicowany. W badanym okresie zwiększył się odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną w budownictwie, przemyśle, edukacji oraz nieznacznie w obsłudze nieruchomości i handlu, zmniejszył się natomiast w hotelarstwie, pozostałej działalności, transporcie, pośrednictwie finansowym oraz ochronie zdrowia. Najwięcej z roku na rok aktywnych inwestycyjnie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą przybywało w branży budowlanej, zaś w największym stopniu aktywność inwestycyjną ograniczały nowo powstałe przedsiębiorstwa z pozostałą działalnością usługową.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Identification and evaluation of investment activity of newly established enterprises in Poland. Design/methodology/approach - We analyzed the percentage of newly established enterprises carrying out investment activities according to selected criteria: a form of business, employment and operations (manufacturing, construction, trade, hotels and restaurants, transport, financial intermediation, real estate and business, education, health care, other services). The analysis of the intensity changes in time phenomena was made using momentum indicators. Findings - Investment activity of newly established enterprises have been increased since Polish accession to the EU. Greater willingness to invest is characterized by legal persons than natural persons. Since 2009, investment activity in companies in which only the owner worked and his family declined. The level of investment activity varied depending on the industry in which the start-up companies operate. Originality/value - The high share of investment activity exists in units engaged in property management, and low in businesses related to trade. The direction of changes in investment activity was varied in sectors. In the audited period, the percentage of newly established enterprises' investment activity in construction, industry, education, and slightly in real estate and trade increased, but declined in the hotel industry, other activities, transport, financial intermediation and health. The most active companies were coming from the construction industry. Enterprises from "other services" limited investment activity.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adair A.S., Berry J.N., McGreal W.S. (1994). Investment Decision Making: A Behavioral Perspective. Journal of Property Finance, 5 (4).
 2. Dębski W. (1996). Zarządzanie finansami. Tom 1: Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie finansowe, efektywność inwestycji. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Informacji Menadżera.
 3. Dziworska K. (1993). Inwestycje przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Filip P. (2010). Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstw małej i średniej skali w Polsce. W: Z. Zioło, T. Rachwała, Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Warszawa-Kraków: Nowa Era.
 5. Głodek P. (2005). Powstanie i finansowanie małej firmy technologicznej. W: P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Jajuga K. (2007). Elementy nauki o finansach. Warszawa: PWE.
 7. Jajuga K., Słoński T. (1998). Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 8. Michalak A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa.
 9. Owsiak S. (2002). Podstawy nauki finansów. Warszawa: PWE.
 10. Rogowski W. (2006). Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.
 11. Rydarowska-Kurzbauer J. (2013). Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Studia Ekonomiczne, 156.
 12. Ryżewska S. (1999). Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Warszawa: Twigger.
 13. Sobczyk M. (2004). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Warszawa: GUS.
 15. Wrzosek S. (1994). Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo SYGMA.
 16. Zaród J. (2015). Dynamika i kierunki przemian strukturalnych w rolnictwie woj. Zachodniopomorskiego. Wiadomości Statystyczne, 7.
 17. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2002). Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu