BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Kapitał obrotowy a ryzyko utraty płynności finansowej
Working Capital Vs. Risk of Financial Liquidity Loss
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 311-320, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Kapitał obrotowy, Płynność finansowa, Ryzyko
Working capital, Financial liquidity, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie mierników związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym, informujących o zagrożeniach dotyczących utraty płynności finansowej. W artykule przedstawiono, jak poszczególne elementy tworzące kapitał obrotowy oddziaływają na płynność finansową. Metodologia badania - Badaniom poddano 50 firm handlowych z całej Polski. Okres badań obejmował lata 2012-2014. Badane przedsiębiorstwa zostały podzielone na dwie grupy z wysoką płynnością finansową i niską. Do badań wykorzystano sprawozdania finansowe przedsiębiorstw oraz wybrane wskaźniki finansowe. Wynik - Przeprowadzone badania pokazały, że prosta analiza poszczególnych elementów tworzących kapitał obrotowy wsparta oceną zmian kosztów działalności operacyjnej i przychodów ze sprzedaży pozwala ocenić, w jakim stopniu przedsiębiorstwa narażone są na ryzyko utraty płynności finansowej. Oryginalność/wartość - Przedstawiono najważniejsze wskaźniki dotyczące kapitał obrotowego, których analiza pozwala ocenić ryzyko związane z utratą płynności finansowej w przedsiębiorstwach handlowych. Systematyczna kontrola wybranych wskaźników pozwala wyłapać sygnały płynące ze sprawozdań finansowych informujące o obniżeniu możliwości regulowania bieżących zobowiązań.(abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to present measures related to the management of working capital, informing about threats to the loss of liquidity. The article shows how the different elements forming the working capital impact on liquidity. Design/methodology/approach - The study involved 50 small and medium-sized companies operating in the same industry from across the Polish. The study covered the period of 2012-2014.The surveyed companies were divided into two groups with high liquidity and low. The study used the financial statements of companies and selected financial ratios. Findings - The study showed that a simple analysis of the various elements making up the working capital supported by the assessment of changes in operating costs and revenues from the sale of permits to assess the extent to which companies are exposed to the risk of losing financial liquidity. Originality/value - The study showed the most important indicators of the financial capital of the analysis of which allows to evaluate the risks associated with the loss of liquidity in commercial enterprises. Systematic monitoring of selected indicators can capture signals from the financial statements indicating the possibility of reducing current liabilities.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andrew J., Gallagher T. (2007). Financial Management: Principles and Practice. Freeload Press.
  2. Atrill P, McLaney E. (2008). Accounting and Finance for Non-Specialists. FT Prentice Hall.
  3. Jajuga K. (2015). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Karpuś P. (2006). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  5. Nowak E. (2005). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
  6. Szczęsny W. (red) (2007). Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Warszawa: C.H. Beck.
  7. Zimon G. (2014). Analiza zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością. W: H. Chłodnicka, G. Zimon (red.), Predykcja upadłości w obecnych warunkach gospodarowania, s. 119-139. Rzeszów.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu