BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Frąś Tomasz (Attrax SA, Route d'Esch, Luxembourg), Frąś Marcin (Hausbrauerei Feierling GmbH, Niemcy)
Title
Proinnowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
Pro-Innovative Model of Integrated System of Quality Management and Food Safety
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 335-346, rys., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Żywność, Bezpieczna żywność, Zarządzanie jakością, Modele procesu innowacyjnego
Food, Safe food, Quality management, Innovation Process Models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem rozważań jest określenie koncepcji i ocena możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w aspekcie determinantów jego skutecznej implementacji. Metodologia badania - Zastosowano metodę analizę i konstrukcji logicznej. Problem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i jego modelowania przeprowadzono w oparciu o krytyczną literaturę przedmiotu i własne doświadczenia autorów. Wynik - Wynikiem opracowania jest proinnowacyjny model zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności uwzgledniający kompleksowo spełnianie innych, określonych w międzynarodowych wzorcach, wymagań zapewniających produkcję i przetwarzanie żywności o gwarantowanej jakości i bezpiecznej zdrowotnie. Oryginalność/wartość - Jako oryginalną wartość można uznać autorski model proinnowacyjnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.(abstrakt oryginalny)

Objective - The purpose of discussion is to define the concept and assess the possibility of implementing an integrated system of quality management and food safety in terms of the determinants of its successful implementation. Design/methodology/approach - Used method of analysis and logical construction. The problem of an integrated system of quality management and food safety, and its modeling was based on the critical literature of the subject and the authors' own experience. Findings - The result of the study is to pro-innovative model of quality management and food safety into account comprehensively meet certain other international patterns, requirements to ensure the production and processing of food quality assured and safe to health. Originality/value - As the original value can be considered an original model of innovation-oriented quality management system and food safety.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowy T., Kubiak M. S. (2014). Jakość zdrowotna żywności funkcjonalnej. Problemy Jakości, 4, 31-35.
 2. Croft N.H. (2012). ISO 9001:2015 and beyond. ISO Focus.
 3. Czapski J. (2012). Opracowanie nowych produktów żywnościowych o charakterze prozdrowotnym. Cz. I. Przemysł Spożywczy, 1, 214-32.
 4. Ejdys J. (2011). Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 5. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz A. (2012). Zintegrowane systemy zarządzania. Teorie i praktyka. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 6. Frąś J., Bielawa A. (2007). Zarządzanie rolnictwem ekologicznym na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 456, 115-124.
 7. Frąś J. (2015). Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej.
 8. Gajdzik B. (2014). Bariery systemowe zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Problemy Jakości, 5, 23-28.
 9. Hampton D. (2014). A Step Forward. Quality Progres, 3, 39-43.
 10. Horubała A. (1993). Systemy kontroli w produkcji żywności gwarantowanej jakości. Przemysł Spożywczy, 2, 2-9.
 11. ISO 9001:2015. Revision Overview (2013). Pobrano z: http://www.lsqa.com/iso/1_iso-TC186-SC2-WG24 (7.06.2014).
 12. Katalog norm europejskich ISO/IEC (systemy jakości) (1993). Warszawa: Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
 13. Kobylińska U. (2014). Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Economics and Management, 6 (1), 205-219.
 14. Łunarski J. (2008). Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 15. Oakland J.S. (1993). Total Quality Management. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 16. PN-EN ISO 9001:2009 (2009). System zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN.
 17. Skrzypek E. (2013). Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo. Warszawa: Difin.
 18. Skrzypek E. (2014). Model doskonalenia zarzadzania. Marketing i Rynek, 5.
 19. Urbaniak M. (1996). System HACCP - narzędziem do uzyskania produktów gwarantowanej jakości. Problemy Jakości, 1, 13-16.
 20. Wiśniewska M. (1997). Systemy zapewnienia jakości w sektorze rolno-spożywczym. Problemy Jakości, 8/9, 62-68.
 21. Wolniak R. (2014). Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2008. Problemy Jakości, 3, 20-25.
 22. Żukowski P., Frąś J. (1998). System zapewnienia jakości w agrobiznesie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 189, 181-201.
 23. Żukowski P. (2001). The Model of the Integrated System of Food Products' Quality Assurance in an Agricultural and Industrial Complex. The 16th International Conference on Production Research. CD no. 0089. Prague: Czech Technical University.
 24. Zymonik Z., Hamral A., Grudowski P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu