BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Katarzyna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
E-gospodarka a państwo - aspekt instytucjonalny w zarysie
E-Economy and the State - the Institutional Aspects
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 15-22, rys., bibl.9 poz.
Keyword
Internet, Państwo
Internet, State
Note
summ., streszcz
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi namiastkę rozważań nad udziałem państwa w dokonującej się od wielu lat transformacji gospodarki w kierunku gospodarki elektronicznej. Zwrócono tu uwagę na potrzebę przeprowadzania wielu zmian proceduralnych z udziałem instytucji międzynarodowych. Podkreślono znaczenie Internetu, którego rola z punktu widzenia przepływu informacji, w całym tym złożonym procesie zmian, jest kluczowa. Autorka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie o to, czy przeprowadzane od wielu lat zmiany były konieczne. (abstrakt oryginalny)

This article is a substitute for the debate on public participation in the making for many years with economies in transition towards the digital economy. Highlighted here need to carry out a number of procedural changes involving international institutions. It stressed the importance of the Internet, whose role in terms of the flow of information, throughout this complex process of change, is crucial. The author tried to find the answer to the question of whether carried out for many years the changes were necessary? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu i Rady WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w obrębie wolnego rynku ("dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego") (2000/31/WE).
  2. Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce in-ternetowej, Warszawa: K.E. Liber.
  3. Kisielnicki J. (2008), MIS - systemy informatyczne zarządzania, Warszawa: Placet.
  4. Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
  5. Wawszczyk A. (2003), E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, Radom: PARP.
  6. Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWE.
  7. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 27 z dnia 17 maja 1999 r.
  8. Żebrowski A. (2003), Informacja ryzykiem procesu decyzyjnego, [w:] Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze Grupa Wolters Kluwer.
  9. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm [13.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu