BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świetla Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Obsługa rachunkowości jednostek małych i mikro w kontekście zmian regulacji ustawowych
The Provision of Accounting Services to Small and Microenities in the Context of Statutory Changes
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 375-382, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Regulacje prawne, Rachunkowość, Outsourcing w księgowości
Micro-enterprise, Legal regulations, Accounting, Accounting outsourcing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest prezentacja najnowszych zmian (2014 i 2015) w zakresie rozwiązań regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości podmiotów mikro oraz małych, a także zwrócenie uwagi na częste wykorzystanie przez nie usług zewnętrznych w tym zakresie. Metodologia badania - Przegląd najnowszych i nformacji pochodzących z obszaru działania wskazanych podmiotów, analiza znowelizowanych aktów prawnych, pozycji literaturowych oraz własne badania empiryczne dotyczące podjętego zagadnienia. Wynik - Wskazano na niewątpliwą potrzebę uproszczeń w sprawozdawczości podmiotów małych i mikro, choć zwrócono także uwagę, że usługi w ramach ich uproszczonej sprawozdawczości w najbliższym czasie nie będą tańsze ze względu na koszt szkoleń pracowników podmiotów je obsługujących. Oryginalność/wartość - przedstawienie najnowszych zmian przepisów prawnych oraz sposobów dostosowania usługodawców do nowych rozwiązań.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Customs objective of the study is to present the latest developments (2014 and 2015) in the field of regulatory reporting entities micro and small as well as draw attention to the frequent use by external services in this regard. Methodology of research - The overview of the latest information from the area of operations of these entities, the analysis of the amended legislative acts, literature and own empirical studies undertaken on the issue. Findings - Pointed to the undoubted need for simplification in the reporting of small and micro entities but also highlights that the services under their simplified reporting in the near future will not be cheaper because of the cost of training employees of entities that support them. Originality/value - Presentation of the latest changes in legislation and ways of adapting the service providers to new solutions.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauer K. (2014). Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej. W: M. Baran (red.), Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej: wybrane uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2014 r. (9.10.2015). Główny Urząd Statystyczny, opracowanie sygnalne. Warszawa: GUS.
 3. DzU (2014). Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, poz. 1100.
 4. DzU (2015). Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, poz. 1333.
 5. Felton J.A. (2008). The Art of Outsourcing Information Technology. USA: Author House.
 6. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/17214.
 7. Projekt z dnia 14 lutego 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. http://legislacja.rcl.gov.pl/ docs//2/171214/171250/171251/dokument103373.pdf (20.03.2014).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 (DzU nr 149, poz. 1674 ze zm.).
 9. Świetla K. (2014). Outsourcing usług rachunkowości w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 10. Świetla K. (2015). Rachunkowość organizacji pożytku publicznego w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości. B. Micherdy (red.). Warszawa: Difin.
 11. www.stat.gov.pl. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2014 roku.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu