BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bętkowska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie
Determinants of Capital Structure in a Company
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 385-396, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Struktura kapitału, Źródła finansowania, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Tworzenie wartości
Capital structure, Source of financing, Creating company's value, Value creation
Note
streszcz., summ., Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstract
Cel - Celem opracowania jest prezentacja oraz ukazanie zależności i uwarunkowań zachodzących w obszarze determinant struktury kapitałowej wraz z ich odniesieniem do efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa. W artykule zaakcentowano również znaczenie kategorii kapitału i różnych podejść w rozumieniu pojęcia struktury kapitałowej. Metodologia badania - Artykuł koncentruje się na przeglądzie literatury przedmiotu i ukazaniu zależności zachodzących w obszarze determinant struktury kapitałowej. Wynik - Efektem niniejszego opracowania jest zaakcentowanie kwestii istoty oraz ukazanie zależności w obszarze determinant struktury kapitałowej, stanowiącej niezwykle ważny czynnik w toku finansowania działalności przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Artykuł eksponuje zależności pomiędzy problemami cząstkowymi wpisującymi się w zagadnienia kształtowania struktury kapitału. Zwrócono zatem uwagę na czynniki oddziałujące na strukturę kapitału, bowiem w literaturze przedmiotu bardzo wiele mówi się o źródłach kapitału, ich klasyfikacji, metodach pozyskiwania i prowadzenia rachunku ekonomicznego, natomiast aspekty związane z kształtowaniem tejże struktury traktowane są niejako drugoplanowo.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Goal of the following work is to present dependencies and conditions concerning determinants of capital structure together with their relationship to the effectiveness of enterprise value creation. Influence of the capital categories and various approaches concerning capital structure have also been accented. Design/methodology/approach - Paper focuses on review of the subject literature and revealing the dependencies in the field of capital structure determinants. Findings - The effect of the following work is emphasising the dependencies in the field of capital structure determinants, which constitutes a very important factor in enterprise operations financing. Originality/value - Paper emphasises the dependencies between the partial problems that are part of capital structure shaping problem. Special attention has been paid to the factors influencing the capital structure. The reason was that in the literature a lot of emphasis is put on capital sources, their classification, methods of acquiring them and methods of economic calculation. On the other hand shaping of the capital structure is treated as a secondary issue.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barowicz M. (2013). Determinanty struktury kapitałowej w teorii cyklu życia przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5 (760).
 2. Bętkowska S. (2013). Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości. Przegląd Organizacji, 5.
 3. Bliss C.J. (1975). Capital Theory and the Distribution of Income. North-Holland Publishing Company, Amsterdam- Oxford. New York: American Elsevier Publishing Oo., Inc.
 4. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A. (1998). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. Warszawa-Kraków: TNOiK.
 5. Dudycz T. (1998). Analiza czynników kształtujących ryzyko wewnętrzne (własne) przedsiębiorstwa. W: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Tom 2. Łódź: KAiSP UŁ.
 6. Gajdka J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Gostkowska-Drzewicka M. (2013). Struktura finansowania przedsiębiorstw deweloperskich. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8 (763).
 8. Grzywacz J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 9. Jaki A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - seria specjalna "Monografie", nr 215, Kraków: Wydawnictwo UEK.
 10. Jaki A. (2005). Pomiar efektywności w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki. Warszawa-Kraków: AE w Krakowie - TNOiK.
 11. Janasz W. (2007). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. W: K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska (red.), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 12. Jerzemowska M. (1999). Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Kowalik M. (2013). Determinanty struktury długu przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2.
 14. Megginsosn T.E., Weston J.F. (1997). Corporate Finance Theory. New York: Addison-Wesley.
 15. Michalski G. (2004). Leksykon zarządzania finansami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 16. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2014). Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
 17. Rappaport A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
 18. Stradomski M. (2004). Zarządzanie strukturą zadłużenie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 19. Suszyński C., Walczuk D. (2001). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w transakcjach finansowanych długiem. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 20. Titman S., Wessels R. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. Journal of Finance, 43.
 21. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.), Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
 22. Wielka Encyklopedia PWN - T. 13 (2003). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu