BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marek-Kołodziej Katarzyna (Politechnika Opolska), Łapuńka Iwona (Politechnika Opolska)
Title
Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego
Financial Leverage Effect as a Way to Increase The Return on Invested Capital
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 413-424, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Struktura kapitału, Dźwignia finansowa, Inwestycje, Rentowność
Capital structure, Financial leverage, Investment, Profitability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza wpływu wykorzystania kapitału obcego na rentowność kapitału własnego w aspekcie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w branży energetycznej. Metodologia badania - Metodologia badań przyjęta w opracowaniu uwzględnia analizę literaturową oraz wykorzystanie metody studium przypadku. Wynik - Rozważając wybór źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych należy przeanalizować wpływ kapitału obcego na rentowność kapitału zainwestowanego (własnego). W analizowanym przypadku jako optymalną strukturę kapitału niezbędnego dla sfinansowania inwestycji wybrano finansowanie w osiemdziesięciu procentach z kapitału obcego oraz w dwudziestu procentach z kapitału własnego. Dzięki temu rentowność kapitału własnego, w porównaniu do wariantu finansowanego wyłącznie z kapitału własnego, wzrosła dwukrotnie. Ponadto zwrot z kapitału zainwestowanego jest większy niż średni ważony koszt kapitału. Oryginalność/wartość - Właściwy dobór źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce jest bardzo ważnym aspektem podczas planowania inwestycji. Wykorzystanie kapitału obcego do finansowania inwestycji zwiększa stopę zwrotu z kapitału zainwestowanego. Może to mieć zasadniczy wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa oraz na zwiększenie udziału w rynku, gdyż inwestycja przyniesie większe zyski. Podczas analizy efektu dźwigni finansowej należy także zwrócić uwagę na stopień dźwigni finansowej, operacyjnej i połączonej, gdyż analiza wrażliwości tych aspektów pozwala na przeanalizowanie przyszłych scenariuszy.(abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to analyse the impact of the use of foreign capital to finance investment projects in the energy sector on return on equity. Design/methodology/approach - Methodology of acceptance in the development takes into account the analysis of the literature and the use of case study method. Findings - Considering the variety of sources of financing investment projects should analyze the impact of foreign capital on the profitability of the capital invested (own). In the present case as the optimal structure of the capital necessary to finance selected investment financing eighty percent of foreign capital, and twenty percent of the equity. So that the return on equity compared to variant financed solely with equity has doubled. Moreover, return on invested capital is greater than the weighted average cost of capital. Originality/value - Proper selection of the sources of financing of investment projects in the energy sector is a very important aspect when planning investments. The use of foreign capital to finance investment increases the rate of return on capital invested. Which may have an impact on the further development of the company and increase market share, since the investment will bring higher profits. During the analysis of financial leverage should also pay attention to the degree of financial leverage, operating and connected. Because sensitivity analysis of these aspects allows you to analyse future scenarios.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BBJ Polska (2003). Studium wykonalności. Warszawa: Wydawnictwo Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 2. Bielawska A. (2002). Finanse przedsiębiorstw, repetytorium, przykłady i zadania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T., Górczyńska A., Ostrowska A. (1996). Projekty inwestycyjne. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 4. Duliniec A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 5. Duliniec A. (2005). Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa. eFinanse. Finansowy Kwartalnik Internetowy, 1. Pobrano z: http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/4636 (22.01.2016).
 6. Dziawgo D., Zawadzki A. (2012). Finansowanie przedsiębiorstwa. Istota - Narzędzie - Zarządzanie. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 7. Grzywacz J. (2011). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 8. Iwin-Garzyńska J. (2011). Finanse przedsiębiorstwa. Kategoria, wartości. Szczecin: Economicus.
 9. Jaworski J. (2010). Zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej w pomiarze wpływu inwestycji na ryzyko działalności małego przedsiębiorstwa. Pobrano z: www.academia.ed (5.05.2015).
 10. Kardyś M. (2003). Dźwignia finansowa w teorii i polskiej praktyce gospodarczej. Bank i Kredyt, 3, 80-83.
 11. Krzemińska D. (2002). Finanse przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 12. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2000). Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Warszawa: Difin.
 13. Pstraś L. (2014). Metodyka analizy rentowności inwestycji fotowoltaicznych. Rynek Energii, 1 (110).
 14. Rogowski W. (2013). Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Warszawa: Wolters Kluwer.
 15. Sierpińska M., Jachna T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Sierpińska M., Jachna T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowcach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Szczecińska B. (2014). Analiza finansowa wybranych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 308 (74), 111-120.
 18. Szot-Gabryś T. (2011). Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Warszawa: Difin.
 19. Zawadzka D. (2009). Struktura kapitału przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu