BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra-Sawicka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Samofinansowanie działalności w przedsiębiorstwach rolniczych
Self -Financing in Agriculture Enterprises Performance
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 425-435, rys., tab., bibliogr. 60 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Kapitał własny, Źródła finansowania
Agricultural enterprises, Ownership capital, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem podjętych badań była ocena czynników wpływających na poziom samofinansowania na przykładzie przedsiębiorstw rolniczych. W opracowaniu przedstawiono również przegląd literatury z zakresu roli samofinansowania wraz z odniesieniem do teorii struktury kapitału. Do badań wybrano przedsiębiorstwa rolnicze prowadzące działalność w latach 2006-2012, o następujących formach prawno- -własnościowych: jednoosobowe Spółki Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przedsiębiorstwa całkowicie zakupione przez osoby fizyczne i prawne. Poziom samofinansowania w przedsiębiorstwach rolniczych jest najsilniej determinowany przez rentowność aktywów i możliwość pozyskania finansowania długoterminowego dla celów inwestycyjnych. Wartością zrealizowanych badań jest identyfikacja czynników warunkujących samofinansowanie w odniesieniu zarówno do nadwyżki finansowej, jak i odpisów amortyzacyjnych, środków ze sprzedaży aktywów i pozyskanych z przyspieszonego obrotu kapitału.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to evaluate the factors affecting the level of self-financing on the example of agricultural enterprises . The study also presents a literature review in range of the role of self-financing with a reference to the theory of capital structure. The Author selected agricultural enterprises that were operating in the research period 2006-2012. The analyzed entities were single company's of Agricultural Property Agency, and companies that were fully acquired by natural and legal persons. The level of selffinancing in agricultural enterprises was strongly determined by the assets profitability and the possibility of obtaining the long-term financing for investment purposes. The added value of conducted surveys was identification of the determinants of self-financing with respect to financial surplus and depreciation, funds from the sale of assets and financing gained from the accelerated rotation of capital.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adikaram K., Hussein M., Effenberger M., Becker T. (2015). Data Transformation Technique to Improve the Outlier Detection Power of Grubbs, Test for Data Expected to Follow Linear Relation. Journal of Applied Mathematics, 2015, 1-9.
 2. Albonico A., Kalyvitis S., Pappa E. (2014). Capital maintenance and depreciation over the business cycle. Journal of Economic Dynamics and Control, 39, 273-286.
 3. Apergis N., Sorros J. (2013). The role of fixed capital depreciations for TFP growth: evidence from firm level panel data estimates. Journal of Economics & Finance, 37 (4), 606-621.
 4. Białek-Jaworska A., Nehrebecka N. (2004). Rola kredytu bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011. Nauki o Finansach, 3 (20), 61-101.
 5. Bielawska A. (2000). Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 7, 13-16.
 6. Circiumaru D., Drăcea R,. Stanciu C. (2011). Self-financing capacity analysis of Romanian companies. Case study: the automotive industry. Young Economists Journal, Revista Tinerilor Economisti, 9 (17), 24-32.
 7. Ciupek B., Famulska T. (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 8. Chay J., Park S., Kim S., Suh J. (2015). Financing hierarchy: Evidence from quantile regression. Journal of Corporate Finance, 33, 147-163.
 9. Chojnacka E. (2011). Analiza determinant zmian poziomu zadłużenia przy wykorzystaniu regresji kwantylowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 640. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 341-352.
 10. Cleary S. (1999). The Relationship between Firm Investment and Financial Status. Journal of Finance, 54 (2), 673-692.
 11. DeAngelo H., Masulis R.W. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. Journal of Financial Economics, 8 (1), March, 3-29.
 12. Dębski W. (1996). Zarządzanie finansami. T. 2. Warszawa: Centrum Informatyzacji Menedżera CIM.
 13. Dickerson A., Gibson H., Tsakalotos E. (2000). Internal vs external financing of acquisitions: Do managers squander retained profits? Oxford Bulletin of Economics & Statistics, 62 (3), 417-431.
 14. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F. (1992). Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Poznań: Paanpol.
 15. Franc-Dąbrowska J. (2009). Skala działalności a podział zysku w przedsiębiorstwach rolniczych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (12), 35-44.
 16. Gitman L.J. (2006). Principles of Managerial Finance. San Diego: Pearson Addison Wesley.
 17. Głodek Z. (2004). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 18. Gniazowski A. (1988). Samofinansowanie przedsiębiorstw a ich przedsiębiorczość. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 16, 154-168.
 19. Grabowska M. (2010). Rozważania wokół strategii finansowania wewnętrznego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1060, 142-151.
 20. Iwin J. (2003). Efekt amortyzacji w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 974, 99-106.
 21. Jackson S.B. (2008). The effect of firms, depreciation method choice on managers. Capital Investment Decisions. The Accounting Review, 2, 351-376.
 22. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2007). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 23. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976). A Theory of the firm: Governance, Residual Claims and Organizational Forms. Harvard University Press. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
 24. Jędrzejczak-Gas J. (2008). Samofinansowanie przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2, 69-73.
 25. Juszczyk S. (2013). Amortyzacja w ekonomice agrobiznesu. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 26. Kaplan S.N., Zingales L. (1997). Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow? Quarterly Journal of Economics, 112, 169-215.
 27. Khan S. (2015). Impact of sources of finance on the growth of SMEs: evidence from Pakistan. Decision , 42 (1), 3-10.
 28. Kopczuk A. (2003). Kształtowanie struktury kapitału w procesie wzrostu małego przedsiębiorstwa. W: E. Orchewa- Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (s. 90-98). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 29. Kościelniak H. (2008). Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 30. Krawczyk M. (2012). Teoria hierarchii źródeł finansowania w praktyce innowacyjnych MŚP w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 271, 397-406.
 31. Krzemińska D. (2000). Finanse przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 32. Kulawik J. (1995). Kapitał w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ.
 33. Leszczyński Z., Skowronek-Mielcarek A. (2004). Analiza ekonomiczno-finansowania spółki. Warszawa: PWE.
 34. Łukasik G. (2006). Decyzyjne problemy kształtowania struktury kapitału współczesnego przedsiębiorstwa. Finanse - kierunki badań. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 35. Łukasik G. (2004). Strategia przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału. Zarządzanie Finansami - Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, 191-200.
 36. Malinowska M., Seretna-Sałamaj D. (2016). Zarządzanie strukturą kapitału w firmach rodzinnych. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 482-492). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 37. Manne A.S. (1968). Optimal dividend and investment policies for a self-financing business enterprise. Management Science, 15 (3), 119-129.
 38. Mason P. (1935). Depreciation and the financing of replacements. Accounting Review, 10 (4), December, 318-324.
 39. Mądra-Sawicka M. (2015). Znaczenie wewnętrznych źródeł finansowania w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw rolniczych. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3 (4), 87-98.
 40. Nowak M. (2014). Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
 41. Orechwa-Maliszewska E. (2003). Źródła finansowania działalności małych przedsiębiorstw - wybrane aspekty. W: E. Orchewa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (s. 99-107). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 42. Papiernik-Wojdera M. (2011). Gotówkowa stopa zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 685. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 46, 557-567.
 43. Pop M., Stâneanu G. (2012). Implication of decisions of financing policy on the financial profitability and stability of the company. Annals of the University of Oradea. Economic Science Series, 21 (1), 399-404.
 44. Prezas A.P. (1992). Effects of depreciation and corporate taxes on asset life under debt-equity financing. The Journal of The Financial Management Association, 21 (2), 24-30.
 45. Scott D. (1929). Valuation for depreciation and the financing of replacements. Accounting Review, 4 (4), 221-226.
 46. Sierpińska M., Wędzki D. (1997). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 47. Sierpińska-Sawicz A. (2014). Cele finansowe w strukturze celów przedsiębiorstwa. W: M. Kowalik, A. Sierpińska- -Sawicz (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw (s. 19-37). Warszawa: Wydawnictwo Vizja-Press.
 48. Skowronek-Mielczarek A. (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
 49. Sobiech J. (2002). Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 50. Sobolewski H. (2000). Finansowanie przemian strukturalnych majątku przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami - współczesne tendencje w teorii i praktyce. Materiały konferencyjne Uniwersytetu Szczecińskiego (s. 705- 715). T. 1. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 51. Stolarski A. (2012). Konsekwencje podatkowe i parapodatkowe a wybór formy prawnej przez MŚP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 283-293.
 52. Szczepański J., Szyszko L. (2007). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 53. Śliwa J. (2007). Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo. W: Zarządzanie finansami w złożonych organizacjach gospodarki (s. 190-197). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 54. Tokarski A. (2007). Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 55. Turnovsky S.J. (1967). The allocation of corporate profits between dividends and retained earnings. Review of Economics & Statistics, 49 (4), 363-375.
 56. Wasilewski M., Nowak P. (2006). Relacje w majątku i źródłach finansowania przedsiębiorstw rolniczych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 519-528.
 57. Waśniewski T., Skoczylas W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 58. Zuca M.R. (2013). The accounting treatment of asset depreciation and the impact on result. Annals of The University of Petrosani Economics, 13 (2), 271-280.
 59. Zalewski H. (2006). Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. IV. Kraków: Wydawnictwo ART-TEKST.
 60. Zygmunt A. (2003). Przesłanki wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstw (na przykładzie spółek sektora chemicznego).Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 974, 391-401.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu