BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziedzic Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kaczmarek Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Turystyka w gospodarce kreatywnej
Tourism in Creative Economy
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2016, nr 41, s. 137-163, ryc., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce
Keyword
Kreatywność, Konkurencyjność, Turystyka, Gospodarka kreatywna
Creativity, Competitiveness, Tourism, Creative economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Celem opracowania jest identyfikacja roli kreatywności i potencjału gospodarki kreatywnej jako czynnika budowania konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych.
Metoda. Podstawową metodą badawczą był przegląd literatury, obejmujący opracowania teoretyczne oraz raporty, wyniki badań i opisy przypadków z zakresu konkurencyjności, turystyki i gospodarki kreatywnej.
Wyniki. W artykule poruszono następujące zagadnienia: istota kreatywności, pojęcie gospodarki kreatywnej i jej cechy, relacje między gospodarką kreatywną a turystyką, podstawy kreatywności w gospodarce turystycznej, w podsumowaniu pokazano zaś związki między kreatywnością a konkurencyjnością turystyki. W opracowaniu przedstawiono oryginalne koncepcje autorskie, w których ujęto kreatywność gospodarki turystycznej oraz jej wpływ na konkurencyjność na rynku przedsiębiorstw i regionów oraz na rozwój gospodarczy.
Ograniczenia badań i wnioskowanie. Opracowanie ma charakter teoretyczny, a przedstawione koncepcje i wnioski, chociaż zostały przygotowane w oparciu o szeroki przegląd dostępnego piśmiennictwa i prezentację przypadków, odzwierciedlają poglądy autorów.
Implikacje praktyczne. Zawarte w nim rozważania i wnioski mogą być inspiracją dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach oraz za rozwój lokalny.
Oryginalność. Polega na kompleksowości opracowania i powiązaniu zagadnienia kreatywności w turystyce i jej otoczeniu z innowacyjnością i konkurencyjnością.
Rodzaj pracy. Opracowanie ma charakter przeglądowy i koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)

Purpose. Identifying the role of creativity and the creative economy potential as factors in tourism enterprise competitiveness. It covers the following issues: the essence of creativity, the concept of creative economy and its properties, rthe elationship between creative economy and tourism, the foundations of creativity in tourism and conclusions showing the relation between creativity and competitiveness.
Method. The research method was limited to desk research and comprised a review of literature covering theoretical publications, reports and case studies in the area of competitiveness, tourism and creative economy.
Findings. The study introduces the original concepts of the authors which cover the issue of creativity in tourism economy and its impact on market competitiveness of enterprises and destinations as well as economic development.
Research and conclusion limitations. The ideas and approaches presented in the study reflect the authors' opinions. Therefore, the selection of used references, their interpretation and conclusions are to some extent subjective and may be questioned.
Practical implications. The concepts and conclusions presented in this study may be a source of inspiration for those responsible for strategic management in enterprises and for local development.
Type of paper. This is a review and conceptual study. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barbaruk M., Czaja D. (2015), Po śladach. Itineraria literackie, "Konteksty", nr 4 (311), s. 3-7.
 2. British Council (2010), Mapping the Creative Industries. A Toolkit. [Online] Available at: www.britishcouncil.org (28.01.2013).
 3. DeNatale D., Wassall G. (2006), Creative Economy Research in New England: A Reexamination. Draft prepared for Discussion at the Convening of the New England Research Community. [Online] Available at: www.bu.edu/artsadmin (31.01.2013).
 4. Dziedzic E. (2015). Usługi kulturalne jako czynnik konkurencyjności oferty turystycznej miasta: konceptualizacja i możliwości mierzenia, "Prace Naukowe Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 379, s. 210-217.
 5. Erazm z Rotterdamu (1992), Wybór pism, przekł. E. Jędrkiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 6. Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 7. Heidegger M. (2007), Odczyty i rozprawy, przekł. J. Mizera, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 8. Hewison R., Holden J. (2011), The Cultural Leadership. Handbook How to Run a Creative Organization. Farnham: GOVER.
 9. Johnston L., (2009), Cultural Capitals. Revaluating the Arts, Remaking Urban Spaces., Farnham: ASHGATE.
 10. Kacperczyk A. (2014), Autoetnografia - technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, "Przegląd Socjologii Jakościowej", t. X, nr 3, s. 32-74.
 11. Kaczmarek J. (2010), Zarządzanie wizerunkiem miasta - uwagi heurystyczne, "Studia Miejskie" nr 1, Uniwersytet Opolski, s. 29-38.
 12. Kaczmarek J., Paluch M. (2015), Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna - wstęp do dyskusji, "Turystyka Kulturowa", vol. 7, s. 54-76.
 13. Kaczmarek S., Kaczmarek J. (2015), Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 31, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 17-32.
 14. Kant I. ( 2001), Krytyka czystego rozumu, przekł. R. Ingarden, Wydawnictwo ANTYK, Kęty.
 15. Komisja Europejska (2010), Green Paper. Unlocking the potential of cultural and creative industries.. [Online] Available at: ec.europa/culture/documents (30.01.2013).
 16. Landry C. (2008), The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators, 2nd ed., New York: Comedia earthscan from Routledge.
 17. Middleton V. F. A., Morgan M. (2009), Marketing in travel and touris, 4. wyd. London: Butterworth-Heinemann.
 18. OECD (2014), Tourism and the Creative Economy, Paris: OECD.
 19. Pappalepore I., Maitland R., Smith A. (2014), Prosuming creative urban areas. Evidence from East London, "Annals of Tourism Research", Issue 44, s. 227-240.
 20. Peck J. (2005), Struggling with the Creative Class, "International Journal of Urban and Regional Research", Issue 4, s. 740-770.
 21. Porter M. (2002), Enhancing the Microeconomic Foundations of Prosperity: The Current Competitiveness Inde, [w:] "The Global Competitiveness Report 2001-2002", New York, Oxford: Oxford University Press, s. 52-76.
 22. Porter M., Sachs J., McArthur, J. (2002), Competitiveness and Stages of Economic Development, New York: WEF; Oxford University Press.
 23. Richards G. (2011), Creativity and Tourism. The State of the Art., "Annals of Tourism Research", Issue 4, s. 1225-1253.
 24. Richards G., Wilson J. (2006), Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?, "Tourism Management", Issue 27, s. 1209-1223.
 25. Tan S.-K., Kung S.-F., Luh D.-B. (2013), A Model of 'Creative Experience' in Creative Tourism, Annals of Tourism Research", s. 153-174.
 26. Tan S.-K., Luh D.-B., Kung S.-F. (2014), A taxonomy of creative tourists in creative tourism, "Tourism Management", Issue 42, s. 248-259.
 27. UNCTAD (2008), Creative Economy Report. Challenge of Assessing the Creative Economy: towards the Informed Policy Making, New York: UN.
 28. UNCTAD (2010), Creative Economy. Report 2010, New York: UN.
 29. UNESCO (2013), Creative Economy Report. Special edition. Widening local development pathways., New York: UNDP.
 30. Żakowska M. (2015), Do diabła z klasą kreatywną - rozmowa z Richardem Floridą, "Magazyn Miasta", 2(10).
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu