BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borodako Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Zmyślony Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Sieci biznesowe w turystyce : koncepcja wskaźnika transferu wiedzy dla branży targowej
Business Networks in Tourism : Conception of Knowledge Transfer Index for the Exhibition Industry
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2016, nr 41, s. 217-235, ryc., bibliogr. 42 poz.
Issue title
Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce
Keyword
Transfer wiedzy, Turystyka biznesowa
Knowledge transfer, Business tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Próba określenia istoty i składowych syntetycznego wskaźnika potencjału oddziaływania wybranych wydarzeń targowych na zjawisko transferu wiedzy.
Metoda. Synteza przeglądu literatury oraz doświadczeń autorskich wynikających z udziału w dwóch projektach badawczych dotyczących współpracy i dyfuzji wiedzy w branży spotkań w formie modelu wielowymiarowego wskaźnika jako miary rzeczywistego i potencjalnego transferu wiedzy w ramach oraz w wyniku wydarzenia targowego.
Wyniki. Wyodrębniono 32 mierniki tworzące syntetyczny wskaźnik oddziaływania wydarzenia targowego na transfer wiedzy, pogrupowane w trzech płaszczyznach: perspektywa organizacyjna/ partycypacyjna sieci; poziom badanej sieci; poziom produktu targowego.
Ograniczenia badań i wnioskowania. (1) Rozważania mają charakter progresywny (tzw. work-in-progress). (2) Charakter potencjalny modelu - propozycja niezweryfikowana w praktycznym pomiarze. (3) Charakter komparatywny modelu - użyteczny do porównań wydarzeń targowych. (4) Wskaźnik ograniczony jest do jednego typu wydarzenia biznesowego - imprezy targowej.
Implikacje praktyczne. Proponowany wskaźnik może być użyteczny do podjęcia decyzji w kwestii zaangażowania organizacyjnego lub partycypacji przedsiębiorstw w wydarzeniu targowym, a także przez władze lokalne w zakresie określenia wpływu danego wydarzenia w transfer wiedzy do gospodarki lokalnej.
Oryginalność. Propozycja modelu wskaźnika potencjału imprez targowych w odniesieniu do ich potencjału w zakresie transferu wiedzy stanowi pierwszą próbę prezentowaną w literaturze. Dotychczas prezentowane były koncepcje pomiaru wpływu gospodarczego wydarzeń targowych.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący koncepcje teoretyczne. (abstrakt oryginalny)

Purpose. An attempt to determine the nature and components of the synthetic index measuring the impact of trade fair events on knowledge transfer.
Method. The synthesis of literature review and the authors' experience arising from participation in two research projects on the cooperation and knowledge transfer in the meeting industry in the form of a multidimensional index model proposed as a measure of the actual and potential knowledge transfer within and as a result of trade fair events.
Findings. 32 measures were selected forming a synthetic index measuring the impact of fair events on knowledge transfer. They were grouped in three dimensions: organizational/participatory networks; the level of network; the level of trade fair product.
Research and coclusion limitations. (1) The article is a work-in-progress study and the findings are progressive in their nature. (2) The potential nature of the index model which is unverified in the practical measurement. (3) The comparative nature of the index model which can be useful for comparisons of trade fair events. (4) The index model is limited to one type of business event - trade fairs.
Practical implications. The presented index may be useful for firms during their decision process regarding the organizational involvement or participation in selected trade fair events, as well as for local authorities in determining the impact of the trade fair events on knowledge transfer to the local economy.
Originality. The proposed index model represents the first attempt presented in the literature. So far, only concepts of indexes measuring the economic impact of fair events on local or regional economy were presented.
Type of paper. The article presents theoretical concepts. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen J., O'Toole W., McDonnell I., Harris R. (2002), Festival and Special Event Management, John Wiley & Sons Australia Ltd, Sydney.
 2. An X, Deng H, Chao L, Bai W. (2014), Knowledge management in supporting collaborative innovation community capacity building, "Journal of Knowledge Management", Vol. 18 (3), s. 574-590.
 3. Ashworth G.J., Page S.J. (2011), Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes, "Tourism Management", Vol. 32 (1), s. 1-15.
 4. Bielecki W. (2008), E-symulacyjne gry menedżerskie w treningu nowych metodyk zarządzania, [w:] Balcerak A., Kwaśnicki W., red. Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedźerskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 5. Borghini S., Golfetto F., Rinallo D. (2006), Ongoing search among industrial buyers, "Journal of Business Research", Vol. 59, s. 1151-1159.
 6. Borodako K, Berbeka J., Seweryn R., Niemczyk A. (2014), Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, www.slideshare.net/borodako(12.06.2016).
 7. Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M. (2016), KIBS as a factor in meetings industry competitiveness creation in Krakow, Poland, [w:] Ferreira J.J.M., Raposo M.L., Fernandes C.I., Dejardin, M., red., Knowledge Intensive Business Services and Regional Competitiveness, red. Routledge Publisher..
 8. Camisón C., Monfort-Mir V.M. (2012), Measuring innovation in tourism from the Schumpeterian and the dynamic-capabilities perspectives, "Tourism Management", Vol. 33 (4), s. 776-789.
 9. CEG (2013), Influence of the Exhibition Industry in Poland on the Economy - Synthesis, Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o., http://polfair.pl/files/201604021122372013_Influence_of_The__Exhibition_Industry..._CEG_-_translated_by_Marcin_Domiter.pdf (15.06.2016).
 10. Celuch K. (2014), Przemysł spotkań: wiedza, produkt, motywacja, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 11. Celuch K., (2015), Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2015, Poland Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 12. Chesbrough, H. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 13. Cieślikowski K. (2014), Ekonomiczne skutki spotkań konferencyjnych, [w:] Grzegorczyk A., Majewski J., Wró blewski S., red., Innowacje w przemyś le spotkań , "Zeszyty Naukowe" 3/2014, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 109-128.
 14. Conner K.R. (1991), A Historical Comparison of Resource - Based Theory and Five Schools of Thought Within Industrial Organization Economics: Do We Have A New Theory of the Firm? "Journal of Management", Vol. 17 (1), s. 121-154.
 15. Czernek K. (2012), Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków.
 16. Donate M., Guadamillas F. (2011), Organizational factors to support knowledge management and innovation, "Journal of Knowledge Management", Vol. 15 (6), p.: 890-914.
 17. GEMTW - Grupa Ekspercka dotycząca Mierników Transferu Wiedzy (2009), Metrics for Knowledge Transfer from Public Research Organisations in Europe, Report from the European Commission's Expert Group on Knowledge Transfer Metrics, Directorate-General for Research, nr EUR 23894.
 18. Granovetter M. (1983), The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, "Sociological Theory", Vol. 1, s. 201-233.
 19. Grudzewski W.M., Hejduk K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 20. Gulati R., Nohria N., Zaheer A. (2000), Strategic networks, "Strategic Management Journal", Vol. 21 (3), s. 203-15.
 21. Hå kansson H., Ford D., Gadde L.-E., Snehota I., Waluszewski A. (2009), Business in Networks, John Wiley & Sons, Chichester.
 22. Hara Y., Hosoi K., Leszczyń ski G. Zieliń ski M. (2012), Relationships as the source of innovations: comparative study of Polish and Japanese approaches, 28th IMP Annual Conference: Combining the social and technological aspects of innovation: relationships and networks, Universita Cattolica, Rome.
 23. Hatch N., Dyer J. (2004), Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage, "Strategic Management Journal", Vol. 25 (12), s. 1155-1178.
 24. Holi M.T., Wickramasinghe R., van Leeuwen M. (2008), Metrics for the Evaluation of Knowledge Transfer Activities at Universities, A Report Commissioned by Unico Commercialising UK Research, Library House, Cambridge.
 25. Hung S.C. (2002), Mobilising networks to achieve strategic difference, "Long Range Planning", Vol. 35, s. 591-613.
 26. Jacobs, J. (1969), The economy of cities, Random House, New York.
 27. Jarrar Y.F., Zairi M. (2000), Internal transfer of best practice for performance excellence: a global survey , "Benchmarking: An International Journal", Vol. 7 (4).
 28. Leszczyń ski G., Zieliń ski M. (2015), Knowledge sharing and business tourism products: case of industrial trade fairs, Acta Sci. Pol., "Oeconomia", Vol. 14 (2), s. 85-94.
 29. Leszczyński G., Zieliński M., Zmyślony P. (2014), Dzielenie się wiedzą a innowacje w branży spotkań - podejście sieciowe, [w:] Grzegorczyk A., Majewski J., Wró blewski S., red., Innowacje w przemyśle spotkań, "Zeszyty Naukowe" 3/2014, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 45-58.
 30. Leszczyński G., Zieliński M., Zmyślony P. (2015), The Borderline of Complexity of Business Tourism Product - needs of customers or interactions of suppliers?, 31th Annual IMP Conference "Organizing Sustainable BtoB Relationships - Designing in Changing Networks", 25-29 August 2015, Kolding (Denmark), s. 1-20.
 31. Lin R., Che R., Ting C. (2012), Turning knowledge management into innovation in the high-tech industry, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 112 (1-2), p. 42-63.
 32. Litvin S.W. (2013), Festivals and special events: making the investment, "International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research", Vol. 7 (2), s. 184-187.
 33. Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, t. I, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 34. Maskell P., Malmberg A. (1999), The competitiveness of firms and regions: "ubiquitification" and the importance of localized learning, "European Urban and Regional Studies", Vol. 6, s. 9-25.
 35. Morawski M. (2005), - Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie, [w:] Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Morgan A., Condliffe S. (2006), Measuring the Economic Impacts of Convention Centers and Event Tourism, "Journal of Convention & Event Tourism", Vol. 8 (4), s. 81-100.
 37. Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 38. Piechota N., Zmyślony P. (2014), Mierzenie wpływu wydarzeń kulturalnych na gospodarkę lokalną, [w:] Krakowiak B., Stasiak A., red., Kultura i turystyka - w kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 177-192.
 39. Rinallo D., Golfetto F. (2011), Exploring the knowledge strategies of temporary cluster organizers: A longitudinal study of the EU fabric industry trade shows (1986-2006), "Economic Geography", vol. 87 (4), s. 453-476.
 40. Spirou C. (2011), Urban tourism and urban change: Cities in a global economy, Routledge, New York.
 41. Waścinska E. (2015), Usieciowienie, "Gospodarka Przestrzenna", 2015/2016, http://users.arch.pwr.wroc.pl/jerzy.slawski/PGP/GR_B/B_6_Informacj/Usieciowienie.pdf, dostęp: 12.06.2016 r.
 42. Zieliński, M. (2014), Dzielenie się wiedzą w sieci: schemat badawczy, "Marketing i Rynek", 4, s. 193-199.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu