BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Butowski Leszek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Włodarczyk Bogdan (Uniwersytet Łódzki)
Title
Miary rozwoju przestrzeni turystycznej
Measurements for Tourist Space Development
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2016, nr 41, s. 261-282, ryc., tab., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce
Keyword
Turystyka, Rozwój turystyki, Równowaga
Tourism, Tourism development, Balance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Przybliżenie stanu wiedzy na temat przestrzeni turystycznej jako przedmiotu badań (aspekt ontologiczny) oraz sposobów jej badania (opisu i pomiaru), w tym stosowanych paradygmatów i podejść badawczych (aspekt epistemologiczny). Hipoteza badawcza: miarą rozwoju turystyki (przestrzeni turystycznej) jest osiągnięcie na danym obszarze stanu długookresowej równowagi określanej jako przewaga szeroko pojmowanych korzyści nad szeroko rozumianymi kosztami rozwoju turystyki - ponoszonymi przez wszystkie (bezpośrednie i pośrednie) grupy interesariuszy
Metoda. Artykuł w pierwszej części ma charakter przeglądowy. Na podstawie istniejących definicji i sposobów pojmowania czy delimitacji przestrzeni turystycznej zaproponowano wyróżnienie miar przestrzeni turystycznej (w tym miar jej rozwoju) oraz ich klasyfikację. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki pilotażowych badań empirycznych dotyczących stanu równowagi przestrzeni turystycznej (turystyki) w Jastarni (studium przypadku). Zostały one wykonano przy użyciu oryginalnej metody badawczej opartej na modelu turystyki zrównoważonej. Same badania miały charakter jakościowy, a uzyskane wyniki zostały skwantyfikowane.
Wyniki badań empirycznych. Chwilowy stan turystyki (przestrzeni turystycznej) w Jastarni oceniono jako pozostający w stanie równowagi, choć wśród niektórych podgrup respondentów wskazano na brak równowagi w komponencie kosztów.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Wyniki badań empirycznych dotyczą stanu chwilowego (na rok 2015). Zostały one przeprowadzone na próbie celowej (nie są reprezentatywne).
Implikacje praktyczne. Zaproponowana metoda może być wykorzystywana do oceny stanu turystyki na dowolnych obszarach recepcyjnych. Uzyskane przy jej pomocy wyniki mogą służyć jako podstawa do podejmowania decyzji dotyczących kierunków rozwoju turystyki.
Oryginalność. Zastosowano oryginalną, autorską metodę badań empirycznych.
Rodzaj pracy. W pierwszej części przeglądowa. W drugiej zawierająca wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. Disseminating knowledge on tourist space as a subject of study (ontological aspect) and methods for researching (describing and measuring) it, including paradigms and applied research approaches (epistemological aspect).
Research hypothesis: the measure of tourism (tourist space) development is the achievement, within a given area, a state of long-term sustainability, defined as the situation in which the (widely understood) benefits outweigh (widely understood) costs of tourism development incurred by all (direct and indirect) groups of stakeholders.
Method. The first part of the paper provides an overview. On the basis of the existing definitions and ways of understanding or delimiting tourist space, different measures (including measures of tourist space development) were distinguished and classified. In the second part of the paper, the results of a pilot research project investigating the state of sustainability of tourist space (tourism) in the town of Jastarnia were presented (case study). The research project was carried out using an innovative research method based on a model of sustainable tourism. This was a qualitative project and the obtained results have been quantified.
Findings. The current state of tourism (tourist space) in Jastarnia was found to meet the criteria of sustainability, although certain sub-groups of respondents reported lack of sustainability in the component of costs.
Research and conclusion limitations. The results of the empirical research reflect the current state (2015). The research project was carried out on a determined sample (it is not representative).
Practical implications. The proposed method can be used for assessing the state of tourism at any destination. The obtained results can serve as a guide in the decision making process regarding the directions of tourism development.
Originality. An innovative empirical research method has been applied.
Type of paper. The first part of the paper provides an overview. The second part contains results of an empirical research project. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańko M., red. (2014), Inny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 2. Brzezińska A. (2004), Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 3. Butowski L. (2012), Sustainable Tourism - A Model Approach, [w:] Kasimoglu M., red., Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies, InTech, Rijeka, s. 3-20.
 4. Butowski L. (2013), Długookresowy model turystyki zrównoważonej, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", Vol. 32, s. 5-28.
 5. Butowski L. (2014a), Morska przestrzeń turystyczna, "Turyzm", Vol 24(1), s. 57-64.
 6. Butowski L. (2014b), Model of sustainable tourism. Theoretical and empirical approach,"Folia Turistica", Vol. 33, s. 9-33.
 7. Durydiwka M., Duda-Gromada K., red. (2015), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Drzewiecki M. (1992), Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.
 9. Gołembski G., red. (2002), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Husbands W. C. (1983), Tourists space and tourist attraction, an analysis of the destination choices of European travelers, "Leisure Sciences", Vol. 5 (4), s. 289-307.
 11. Jałowiecki B. (2010), Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 12. Kowalczyk A. (2014), Fenomenologia przestrzeni turystycznej, "Turyzm", Vol. 24 (1), s. 9-16.
 13. Lisowski A. (2003), Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 14. Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", Vol. 5 (2), s. 87-103.
 15. Meyer B. (2004), Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, "Rozprawy i Studia", Vol. (DCXIX) 545, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 16. Miossec J.-M. (1976), Elements pour une teorie de l'espace touristique, "Centre des Hautes Etudes Touristiques, Serie C", nr 36, Aix-en-Provence.
 17. Szymczak M., red. (1981), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 18. Stalski M. (1984), Użytkowanie ziemi w turystyce, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" IGiPZ PAN, Vol. 2, s. 139-148.
 19. Warszyńska J. (1986), Problemy badawcze geografii turyzmu, "Folia Geographica", seria Geographia Oeconomica, Vol. 19, s. 59-63.
 20. Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, PWN Warszawa. Tribe J. (2006), The truth about tourism. "Annals of Tourism Research", Vol. 33 (2), s. 360-381.
 21. Tuan Y. F. (1987), Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 22. Tyszkowa M., Przetacznik-Gierowska M. (1996), Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa.
 23. Więckowski M. (2014), Przestrzeń turystyczna - próba nowego spojrzenia, Turyzm, Vol. 24 (1), s. 17-24.
 24. Włodarczyk B. (2009), Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. Włodarczyk B. (2011), Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, "Turyzm", Vol. 21 (1-2), s. 59-66.
 26. Włodarczyk B. (2014), Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni - o potrzebie podziałów i klasyfikacji, "Turyzm", Vol. 24 (1), s. 25-35.
 27. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl (20.06.2016).
 28. http://www.businessdictionary.com/definition/development.html (20.06.2016).
 29. http://www.merriam-webster.com/dictionary/development (20.06.2016).
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu