BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orbik Zbigniew (Politechnika Śląska)
Title
Zagadnienie wartości wiedzy a koncepcja inteligentnego rozwoju
The Problem of the Value of Knowledge and the Concept of Sustainable Development
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 243-254, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Aksjologia, Wiedza, Rozwój
Axiology, Knowledge, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem prezentowanego artykułu jest uchwycenie podstaw aksjologicznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kontekście problematyki wartości wiedzy. Artykuł zawiera krótką prezentację podstawowych zagadnień aksjologii. Przedstawia się najważniejsze problemy związane z analizami dotyczącymi kluczowego dla omawianego projektu pojęcia wiedzy oraz zagadnienia jej wartości. Następnie usiłuje się odnaleźć związki łączące problematykę wartości wiedzy z tytułowym Programem Operacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is a reflection on the axiological foundations of Operational Programme Intelligent Development in the context of the problems of the value of knowledge. The article contains a brief presentation of the basic problems of axiology. The author presents the most important issues related to the analysis of crucial to this project concept of knowledge and the issue of its value. Then he tries to find the link between the issues of the value of knowledge with the title Operational Programme. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dąmbska I.: Kilka uwag w sprawie wartości poznawczych [w:], Eadem: Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii. PWN, Warszawa-Toruń-Poznań, 1975.
 2. Gettier E.: Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?, http://filozofiauw. wdfiles.com/local--files/teksty-zrodlowe/Gettier - Czy jest wiedzą.pdf, 14.01.2016.
 3. Ingarden R.: Przeżycie - dzieło - wartość. Kraków 1996.
 4. Jonas H.: Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. Platan, Kraków 1996.
 5. Kamiński S.: Jak uporządkować rozmaite koncepcje wartości, [w:] Sawicki S., Panas W. (red.): O wartościowaniu w badaniach literackich. Lublin 1986.
 6. Kurczab H.: Z problemów wartości i wartościowania (wybrane zagadnienia). Zeszyty Naukowe, s. Filologia, z. 72. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
 7. Kvanvig L.J.: The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding. Cambridge University Press, New York 2003.
 8. Osika G.: Aksjologiczne dylematy Inteligentnego Rozwoju. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 85. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 9. Pepliński M.: Indywidualny wymiar wiedzy a jej wartość, "Filo-Sofija", nr 23, 2013/2014.
 10. Platon: Menon, [w:] Idem: Dialogi. Tower Press, Gdańsk 2000.
 11. Platon: Teajtet. Antyk, Kęty 2002.
 12. Podsiad A., Pszczołowski T., Więckowski Z.: Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1983.
 13. Poincaré H.: Wartość nauki. G. Centnerszwer, Warszawa 1908.
 14. Pritchard D., Turri J.: The Value of Knowledge. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Zalta E.N. (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/knowledge-value/, 25.01.2016.
 15. Scheler M.: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. "Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung", Nr (1), 1913.
 16. Sztumski J.: Wiedza jako wartość, http://www.kulturaswiecka.pl/node/140, 26.01.2016.
 17. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii, t. 3. PWN, Warszawa 1983.
 18. Woleński J.: Epistemologia. Tom II: Wiedza i poznanie. Aureus, Kraków 2001.
 19. Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://www.poig.2007-2013.gov.pl/2014_2020/Documents/Zalozenia_PO_IR_maj_ 2013.pdf, s. 3, 10.01.2016.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu