BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rąb Łukasz
Title
Prekariat i prekaryzacja pracy w epoce globalizacji
Precariat and Precarization Work in the Age of Globalization
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 269-276, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Alienacja, Praca, Prekariat
Alienation, Labour, Precarity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Alienacja pracy to proces, który od czasów Marksa do czasów współczesnych jest w ciągłej ewolucji i poddany równie ciągłej analizie. Alienacja pracy oraz wynikająca z niej dehumanizacja spotęgowana prekaryzacją pracy oraz lękiem o jutro pokazują kondycję współczesnego, wyalienowanego człowieka pracy - prekariusza. Praca jest, jak pisał Herbert Marcuse: "fundamentalnym tworzeniem istnienia ludzkiego", a gdy zanika jej twórczy charakter, stawanie się człowieka przez pracę jest niepewne, prekarne. (abstrakt oryginalny)

The alienation of work is a process that from Marx to modern times has been in constant evolution and a subject of constant analysis. The alienation of work and the consequent dehumanization enhaced by precarization of work and anxiety about tomorrow shows the condition of a modern working man - precariat. Work is, as Herbert Marcuse wrote, "the fundamental formation of human existence", and when its creative nature disappears, becoming a man through labor is uncertain, precarious. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allison A.: Ordinary Refugees: Social Precarity and Soul in 21st Century Japan. "Anthropological Quarterly", Vol. 85, No. 2, 2012.
 2. Boltanski L., Chiapello È.: Le Nouvel Esprit du capitalism. Gallimard, Paris 1999.
 3. Boltanski L., Chiapello È.: Nowy duch kapitalizmu (fragmenty). "Kronos", nr 2, 2015.
 4. Bourdieu P.: Prekarität ist überall, [im:] Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion. UVK, Konstanz 1998.
 5. Gałkowski J.W.: Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy. Instytut Wydawniczy "Pax", Warszawa 1980.
 6. Hardt M., Negri A.: Rzecz-pospolita. Ha!art, Kraków 2012.
 7. Kołakowski L.: Główne nurty marksizmu. Powstanie - Rozwój - Rozkład, t. I. PWN, Warszawa 2009.
 8. Marcuse H.: Le fundament philosophicque du concept economiquw de travail [en:] Culture et societé, Paris 1970.
 9. Marcuse H.: Rozum i rewolucje. Hegel a powstanie teorii społecznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
 10. Marks K.: Kapitał. Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
 11. Marks K.: Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r. Książka i Wiedza, Warszawa 1957.
 12. Millar K.: The Precarious Present: Wageless Labor and Disrupted Life in Rio de Janeiro, Brazil, [in:] "Cultural Anthropology", vol. 29, No. 1, 2014.
 13. Rąb K., Rąb Ł.: Precariat and precarious work as negative factors conditioning sustainable development. Scientific Papers, Organization and Management Series, No. 81. Silesian University of Technology, Gliwice 2015.
 14. Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. PWN, Warszawa 1957.
 15. Scholte J.A.: Globalizacja. Oficyna Wydawnicza "Humanies", Sosnowiec 2006.
 16. Simmel G.: Podział pracy jako przyczyna rozejścia się kultury subiektywnej i kultury obiektywnej, [w:] Idem: Pisma socjologiczne. Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
 17. Sowa J.: Prekariat - proletariat epoki globalizacji, [w:] Sokołowska J. (red.): Robotnicy opuszczają miejsca pracy. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2011.
 18. Standing G.: Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. PWN, Warszawa 2014.
 19. Urbański J.: Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
 20. Wacquant L.: Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Polity Press, Cambridge 2008.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu