BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smołka-Franke Brygida (Politechnika Śląska)
Title
Kultura dla gospodarki - gospodarka dla kultury - rozwój sektora kultury jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju miasta
Culture for the Economy - Economy for Culture - Development Sector Culture as an Important Element of Sustainable Development of the City
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 293-304, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kultura, Rozwój kultury, Rozwój zrównoważony
Culture, Cultural development, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Country
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstract
Sektor kultury uznaje się coraz częściej za jeden z najbardziej istotnych, obok sektora nauki i biznesu, fundament i warunek rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, tym samym warunkiem rozwoju zarówno miasta, jak i regionu jest stawianie na rozwój tzw. przemysłów kreatywnych. Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania rozwoju sektora kultury w mieście, jako istotnego komponentu rozwoju funkcji metropolitarnych miasta, będących jednocześnie warunkiem jego zrównoważonego rozwoju. Proces ten omówiony został na przykładzie wybranych miast konurbacji górnośląskiej, aspirującej do miana Metropolii Silesia. (abstrakt oryginalny)

Sector of culture is recognized for one of most important more frequently, beside sector of science and business, foundation and condition of development of modern society, same, cities condition of development equal as well as collocation is on development region so called "industry creative". Attempt of analysis capability of utilization of development of sector of culture is purpose of article in city, as important component of development of metropolitan function city, there be condition of its level-headed sustainable development. This process was discussed on the example of chosen cities of the conurbation Upper Silesia, aspiring to the name of Metropolis Silesia. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aron R.: Dix-huit leçons sur la société industrielle. Gallimard, Paris 1962.
  2. Jałowiecki B., Szczepański M.S.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Scholar, Warszawa 2006.
  3. Janikowski R.: Przemysły kultury jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast i aglomeracji, [w:] Spadzińska-Żak E. (red.): Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
  4. Klasik A.: Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast i aglomeracji miejskich, [w:] Spadzińska-Żak E. (red.): Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
  5. Osiecki B.: Uwagi do definicji turystyka w obiektach przemysłowych, [w:] Burzyński T., Łabaj M. (red.): Materiały II Konferencji Naukowo-Praktycznej: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrze 12-13.05.2005.
  6. Raport o stanie kultury i sztuki w województwie katowickim. Rok 1981. Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych w Katowicach, Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, Katowice 1998.
  7. Studnicka-Rduch A.: Przestrzeń kultury - kultura przestrzeni. Koncepcja działań artystycznych w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu z analizą trendów, [w:] Materiały VII Międzynarodowej Konferencji: Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i aktywnej konsumpcji turystycznej. Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrze 9-10.09.2010 roku.
  8. Katowice Miastem Muzyki UNESCO , www.wiadomosci.onet.pl/slask/katowice-miastem-muzyki-unesco/ne1tdx, 25.01.2016
  9. www.silesiametropolia.eu/s,9.htm, 27.12.2015.
  10. www.sitplan.um.bytom.pl/pi/index.php?IdStr=1340009837, 28.12.2015.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu