BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bergel Tomasz (University of Agriculture in Krakow), Kaczor Grzegorz (University of Agriculture in Krakow), Bugajski Piotr (University of Agriculture in Krakow)
Title
Analysis of the Structure of Water Consumption in Rural Households in Terms of Design Guidelines Water and Sewage Systems
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/4, s. 1899-1910, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Gospodarstwa domowe, Analiza zużycia wody, Wyniki badań
Households, Water consumption analysis, Research results
Note
summ.
Abstract
The aim of the paper was an analysis of the structure of tap water consumption by rural households considering the use of its results for designing the elements of water supply and sewer systems. The analysis of this structure was based on direct measurements of water consumption conducted in 2011-2014 in 30 households located in Przeginia Duchowna village (Czernichów commune, Malopolskie province). Double measurement of water consumption (water supply connection or water draw off point outside a residential building) enabled the separation water consumption for household and additional purposes from the total water consumption per household. Analysis of the collected data revealed considerable disproportions between the real water consumption and stated in the design guidelines. Calculated on the basis of the study, averaging 85.6 dm3 ·I-1·d-1, accounted for only 57% of the value of 150 dm3 ·I-1·d-1 most commonly used in design. Because of the possible determining the water consumption structure it was demonstrated, that the divergences concerned also the volume of domestic sewage discharged from rural households. Obtained results revealed also that application of the principle, where the volume of sewage equals the volume of water consumption by rural households, for designing sewer systems is usually incorrect. In the analyzed household in fact, only 83.1% of the volume of waste water was discharged in the form of waste water to the sewage system. The remainder was called. non-returnable water consumption for additional purposes.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act (2001). Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (JoL no 72 item. 747).
 2. Bergel T. (2005). Objętość ścieków odprowadzanych z gospodarstw wiejskich do kanalizacji w zależności od struktury zużycia wody wodociągowej. Rozprawa doktorska. AR w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska.
 3. Bergel T. (2013). Zużycie wody w wiejskich i miejsko-wiejskich wodociągach w Polsce. "Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2013/2: 99-101.
 4. Bergel T., Kaczor G. (2007). The volume of wastewater discharged from rural households to the sewer system in the light of tap water consumption structure. "Polish Journal of Environmental Studies" 16(2A/II): 109-112.
 5. Bugajski P., Kaczor G. (2007). Struktura zużycia wody przez użytkowników wodociągu w gminie Drwina. "Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2007/2: 81-88.
 6. Ćwiertnia R. (2004). Prawidłowy wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania wody - podstawa optymalnego zaprojektowania sieci wod.-kan. oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Forum Eksploatatora 2004/2: 14-17.
 7. Heidrich Z. (1998). Przydomowe oczyszczalnie ścieków - poradnik. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa.
 8. Jóźwiakowski K. (2012). Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2012/1: 62-64.
 9. Pawełek J., Bergel T. (2003). Objętość ścieków bytowych a zużycie wody w gospodarstwach wiejskich. "Inżynieria Rolnicza" 3 (45): 81-89.
 10. Pawełek, J. Kaczor, G. (2008). Charakterystyka zużycia wody w domu jednorodzinnym w dziesięcioletnim okresie badań. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 2008/9:22-24.
 11. Pawęska K., Bawiec A., Włodek S., Smaga E. (2013). Wstępna analiza średniego zużycia wody w jednorodzinnych gospodarstwach domowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2013/1: 171-179.
 12. Regulation (1966). Zarządzenie nr 1 Ministra Rolnictwa z dn. 5.01.1966 r. w sprawie wytycznych do obliczeń zapotrzebowania na wodę w wiejskich jednostkach osadniczych (Dz. Bud. nr 3 z 1967 r., poz. 13).
 13. Regulation (2002) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (JoL no 8, item. 70).
 14. Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E. (1996). Zużycie wody i jego zmiany w dużych miastach polskich w latach 1984-1994. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. Poznań, 23-36.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.4.143
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu