BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzelecki Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Furmankiewicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziuziański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zastosowanie kokpitu menedżerskiego do monitorowania skuteczności internetowych kampanii reklamowych na przykładzie Google Analytics
Performance Dashboard Usage for Internet Advertising Campaigns on the Example of Google Analytics
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 305-324, rys., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Kokpit menedżerski, Kampanie reklamowe, Marketing internetowy
Management dashboard, Advertising campaign, e-marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza temat wykorzystania kokpitów menedżerskich w obszarze śledzenia skuteczności kampanii e-marketingowych. Autorzy zarysowali rolę e-marketingu we współczesnej organizacji, zdefiniowali kokpit menedżerski i kluczowe wskaźniki wydajności w kontekście e-marketingu. W części praktycznej scharakteryzowano panele informacyjne Google Analytics i zaprezentowano studium przypadku kampanii reklamowej z ich wykorzystaniem. (abstrakt oryginalny)

Article describes usage of performance dashboard for monitoring e-marketing campaign. Authors have outlined e-marketing role in modern organization, defined performance dashboard and key performance indicators in e-marketing context. In practical part of this article Google Analytics dashboards have been characterized and case study of its usage in e-marketing campaign have been presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander M., Walkenbach J.: Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Helion, Gliwice 2011.
 2. Dudycz H.: Visualization Methods in Business Intelligence Systems: an Overview, [in:] Korczak J. (eds.): Business Informatics, Data Mining and Business Intelligence. Research papers of Wrocław University of Economics. Wrocław 2010.
 3. EuroFirma Media Sp. z o.o.: Dlaczego i dla kogo e-marketing?,http://www.biznes klaster.pl/company/article/119-dlaczego-i-dla-kogo-e-marketing/.
 4. Few S.: Now You See It. Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis. Analytic Press, Oakland 2009.
 5. Frąckiewicz E.: Marketing internetowy. PWN, Warszawa 2006.
 6. Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Implementation of business intelligence performance dashboard for the knowledge management in organization. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 82. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 7. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P.: Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim, [w:] Nycz M. (red.): Informatyka ekonomiczna, nr 2(32). Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
 8. Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Media społecznościowe jako nowoczesny kanał komunikacyjny dla telewizji na przykładzie talent show, [w:] Gołuchowski J., Spyra Z. (red.): Nowe Media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 9. Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach BI w organizacji, [w:] Donigiewicz A. (red.), "Przegląd teleinformatyczny", nr 4(37). Instytut Teleinformatyki i Automatyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 2014.
 10. Furmankiewicz M.: Biuletyn elektroniczny jako forma reklamy internetowej. Praca licencjacka. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011 (niepublikowane).
 11. http://www.google.com/intl/pl_ALL/analytics/, 16.12.2015.
 12. https://www.google.com/analytics/web/, 16.12.2015.
 13. Kaushik A.: Web Analytics 2.0. Świadome rozwijanie witryn internetowych. Helion, Gliwice 2010.
 14. Kent M.L. et al.: Learning web analytics: A tool for strategic communication. "Public Relations Review", Vol. 37, 2011, p. 536-543.
 15. Nakatani K., Chuang T.: A web analytics tool selection method: an analytical hierarchy process approach. "Internet Research", Vol. 21, Iss. 2, 2011, p. 171-186.
 16. Niestrój R.: Istota i znaczenie marketingu, [w:] Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2003.
 17. Ołdak A.K.: Web Analytics. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 18. Pakkala H., Presser K., Christensen T.: Using Google Analytics to measure visitor statistics: The case of food composition websites. "International Journal of Information Management", Vol. 32, 2012, p. 504-512.
 19. Pazio N.M.: Podstawy marketingu. Politechnika Warszawska, Warszawa 2007.
 20. Peterson E.T.: The Big Book of Key Performance Indicators. Web Analytics Demystified Series, 2006, p. 19-37.
 21. Plaza B.: Monitoring web traffic source effectiveness with Google Analytics. "Aslib Proceedings", Vol. 61, Iss. 5, 2009, p. 474-482.
 22. Porębska-Miąc T.: Systemy informacyjne marketingu. Marketing w cyberprzestrzeni, [w:] Pańkowska M., Sroka H. (red.): Systemy Informatyczne Organizacji Wirtualnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 23. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Kokpit menedżerski jako narzędzie do wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu, [w:] Pańkowska M. (red.): Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014.
 24. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Spersonalizowany kokpit menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą, [w:] Pańkowska M., Abramek E. (red.): Informatyka i ekonometria (1). Studia Ekonomiczne, nr 216. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2015.
 25. Strzelecki A.: Google Analytics 42 panele informacyjne, cz. 1, http://www.silesiasem.pl/ panele-google-analytics/, 16.12.2015.
 26. Strzelecki A.: Zastosowania systemów analityki internetowej do analizy efektywności kanałów ruchu i handlu elektronicznego, [w:] Palonka J., Pańkowska M., Żytniewski M. (red.): Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2016.
 27. Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A.: E-Health Artificial Intelligence System Implementation: Case Study of Knowledge Management Dashboard of Epidemiological Data in Poland. "International Journal of Biology and Biomedical Engineering", Vol. 8, 2014, p. 164-171.
 28. Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A.: Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów. "e-mentor", nr 3(60), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015.
 29. Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji. Zeszyty Naukowe, s. Ekonomia i Zarządzanie, z. 7(1). Politechnika Białostocka, Białystok 2015.
 30. Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Projektowanie interaktywnych kokpitów menedżerskich zorientowanych na użytkownika. Biuletyn Naukowy, s. Informatyka. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, Wrocław 2014.
 31. Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowania decyzji. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 77. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 32. Ziuziański P.: Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji, [w:] Zieliński Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Nr 1. Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2014.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu