BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Murrmann Julia (Uniwersytet Warszawski)
Title
Turystyka lingwistyczna rozpatrywana przez pryzmat danych wizualnych - o prawdziwym charakterze wakacyjnych kursów językowych na podstawie analizy fotografii
Language Tourism through the Prism of Visual Data - Seeing the Summer Language Courses through Pictures
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2016, nr 40, s. 27-45, fot., tab., bibliogr. 46 poz.
Keyword
Turystyka, Kursy językowe
Tourism, Language courses
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Ukazanie charakteru turystyki lingwistycznej (językowej) na podstawie analizy materiałów wizualnych.
Metoda. Analiza fotografii jako materiałów zastanych, socjologia wizualna. W badaniach wykorzystano fakt wieloletniego czynnego i aktywnego uczestnictwa autorki w organizacji kursów językowych, co skutkuje m.in. tym, że przez media społecznościowe nawiązała kontakt z setkami osób z całego świata, dzięki czemu (np. poprzez funkcję "moi znajomi" na Facebooku) miała dostęp do wielu prywatnych zdjęć tam zamieszczanych (w przypadku zdjęć wykorzystanych w pracy uzyskano indywidualne zgody na ich publikację).
Wyniki. Przeanalizowane dane wizualne uwidaczniają mieszany charakter podróży językowych, wysuwając na plan pierwszy element rozrywki i przebywania w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku, a przesuwając na plan dalszy aspekt czysto edukacyjny. W tym ujęciu turystyka językowa jawi się jako coś więcej niż tylko nauka języka - jest to wielopłaszczyznowe doświadczenie turystyczno-edukacyjno-kulturowe, które może być atrakcyjne dla wielu turystów (przeważnie ludzi młodych i aktywnych), bynajmniej nie tylko tych zainteresowanych akwizycją języka obcego.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Uzyskano dostęp i poddano analizie tylko bezpłatne, publiczne i udostępnione do wglądu dane wizualne (na nieblokowanych profilach turystów językowych na portalach społecznościowych). Część danych miała charakter komercyjny (strony internetowe organizatorów turystyki lingwistycznej). Pełny obraz turystyki językowej można uzyskać tylko poprzez triangulację danych i metod badawczych, a nie w oparciu o jedną zaledwie technikę (analiza danych wizualnych). Implikacje praktyczne. Wyniki badań mogą stanowić istotny głos w debacie nad rzetelniejszą ewaluacją korzyści płynących z uczestnictwa w międzynarodowych kursach językowych, prezentując turystykę lingwistyczną nie tylko jako wielogodzinną naukę języka, lecz jako wszechstronnie rozwijające doświadczenie turystyczno-edukacyjno-kulturowe.
Oryginalność pracy. Dzięki zastosowanej metodzie badawczej dotarto do informacji trudnych do uzyskania podczas rozmowy czy na podstawie analizy tekstu pisanego.
Rodzaj pracy. Artykuł oryginalny prezentujący wyniki analizy fotografii jako materiałów zastanych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The objective of the research was to outline the character of tourism language based on an analysis of visual data.
Method. Analysis of the photographs as preexisting data, visual sociology. For many years, the author of the present paper actively participated in the organization of international language courses and remained, through social media, in touch with hundreds of fellow participants from all over the world. Thanks to the applications (e.g. "my friends" on Facebook), she had access to many private photos taken during the language courses (in case of images used in the article, the individual's approval for their publication was obtained).
Findings. The analyzed visual data highlight the mixed character of the linguistically-oriented travels, prioritizing the entertainment and the immersion in an international and multicultural environment, and somehow shifting the purely educational aspect into the background. As a matter of fact, language tourism appears to be far more than just language learning - it is rather a multi-layered touristic, educational and cultural experience that can appeal to many (mostly young and active) people, not only those interested in language acquisition.
Research and conclusions limitations. It was possible to access and analyze only the visual data that were free, public and available for inspection (retrieved from language tourists' unblocked profiles on social networking sites). Some data was of commercial nature (websites of tour operators). It should be also stressed that the nature of tourism language can only be described using a triangulation of data and research methods, and not limiting the study to only one technique (analysis of visual data).
Practical implications. The findings of the research may be an important voice in the debate on the more accurate evaluation of the benefits resulting from the participation in international language courses, presenting linguistic tourism not only as long hours of language learning, but as a touristic, educational and cultural experience contributing to personal growth.
Originality. Thanks to the used methodology, it was possible to get information difficult to obtain during an interview or on basis of the analysis of written text.
Type of paper. This is an original article presenting the findings of an analysis of visual data. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker H. S. (2012), Czy fotografie mówią prawdę?, [w:] Bogunia-Borowska M., Sztompka P., red., Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków, s. 723-736.
 2. Bieńczyk G., Łobożewicz T. (2001), Podstawy turystyki, WSE, Warszawa.
 3. Bogunia-Borowska M. (2012) Fotospołeczeństwo. Społeczno-kulturowe konteksty dyskursu o społeczeństwie, [w:] Bogunia-Borowska M., Sztompka P., red., Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków, s. 43-90.
 4. Buczkowska K. (2008), Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF, Poznań.
 5. Chalfen R. M. (1979), Photography's role in tourism: some unexplored relationships, "Annals of Tourism Research", Vol. VI (4), s. 435-447.
 6. Crang M. (1999), Knowing, tourism and practices of vision, [w:] Crounch D., red., Leisure/tourism geographies: practices and geographical knowledge, Routledge, London, s. 238-256.
 7. De Marco A. (2005), Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera, Carocci, Roma.
 8. Ferenc T. (2001), Socjologia obrazu, socjologia fotografii - praktyki badawcze, "Przegląd Socjologiczny", t. L/2, s. 81-100.
 9. Flick U. (2006), An introduction to qualitative research, Sage Publications, London/Thousand Oaks, New Delhi.
 10. Garrod B. (2009), Understanding the relationship between tourism destination imagery and tourist photography, "Journal of Travel Research", Vol. 47 (3), s. 346-358.
 11. Gaworecki W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa.
 12. Grucza F. (1978), Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 13. Jędrysiak T. (2008), Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
 14. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 15. Konecki K. (2005), Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, "Przegląd Socjologii Jakościowej", nr 1, s. 43-63.
 16. Lewenstein M. (2014), Znaczenie fotografii w turystyce, Universitas, Kraków.
 17. Margolis E. (2004), Looking at discipline, looking at labour: photographic representations of Indian boarding schools, "Visual Studies", nr 19, s. 72-96.
 18. Markwell K. W. (1997), Dimentions of photography in a nature-based tour, "Annals of Tourism Research", Vol. 24 (1), s. 131-155.
 19. Mikos von Rohrscheidt A. (2007), Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KMB DRUK, Gniezno.
 20. Murray S. (2012) Czy fotografie mówią prawdę?, [w:] Bogunia-Borowska M., Sztompka P., red., Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków, s. 468-486.
 21. Murrmann J. (2012), Dolce far niente oppure un metodo effettivo per imparare una lingua straniera. Internazionali corsi di lingua in prospettiva glottodidattica, "Acta Philologica", nr 42, s. 112-121.
 22. Newman D.M. (2008), Sociology. Exploring the architecture of everyday life, Pine Forge Press, Thousand Oaks, CA.
 23. Pfeiffer W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań.
 24. Robinson M., Picard D., red. (2009), The framed word: tourism, tourists and photography, MPG Books, Cornwall.
 25. Różewska J. (2007a), Przyjemne wakacje w szkolnych ławkach?, "Języki Obce w Szkole", nr 2, s. 171-173.
 26. Różewska J. (2007b), Miejsce i rola rekreacji ruchowej w programie kursu językowego, [w:] Dziubiński Z., red., Drogi i bezdroża sportu i turystyki, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 275-283.
 27. Różewska J. (2008), Motywowanie uczestników wakacyjnych kursów językowych poprzez program turystyczno-rekreacyjny, "Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia", nr 2.2, s. 131-142.
 28. Różewska J. (2011), Międzynarodowa turystyka językowa z perspektywy glottodydaktycznej i kulturowej [niepublikowana praca doktorska obroniona na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie].
 29. Schutt R.K. (2006), Investigating the social world. The process and practice of research, Sage Publications, London/Thousand Oaks/New Delhi.
 30. Sontag S. (2001), On photography, Picador, New York.
 31. Sztompka P. (2005), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa.
 32. Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 33. Webster F. (1980), Photography: A critical introduction, Routledge Press, London/New York.
 34. Urry J. (2007), Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa.
 35. Żuchowska-Zimnal G. (2013), Socjologia wizualna kluczem do (samo)poznania, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1/41, s. 100-116.
 36. http://www.facebook.com
 37. http://www.almatur.pl
 38. http://www. sprachcaffe.com
 39. http://www.sts-education.com
 40. http:/www.ef.com
 41. http://www.lisa-sprachreisen.de
 42. http://www.atas.pl
 43. http://www.inthouse.pl
 44. http://www.jdj.com
 45. http://www.lalschools.com
 46. http://www.eurolingua.com
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu