BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztorc Małgorzata (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Wpływ innowacji na zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem usługowym - hotelem
Impact of Innovation in Strategic Management in Enterprise Service - Hotel
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 363-382, tab., rys., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Innowacje, Zarządzanie strategiczne, Hotelarstwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Innovations, Strategic management, Hotel industry, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zachodzące w przedsiębiorstwach usługowych procesy innowacji są źródłem efektywności oraz osiągniętej przewagi konkurencyjnej. W artykule uzasadniono konieczność stosowania innowacji w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wskazano na potrzebę analizy innowacyjności w zakresie strategicznym, jako procesu, który powinien być zespolony z polityką przedsiębiorczości organizacji. Ponadto opisano znaczenie innowacji w zarządzaniu strategicznym oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych, które wskazują na rolę innowacji w procesie implementacji strategii organizacji. (abstrakt oryginalny)

Place in service enterprises innovation processes are a source of efficiency and the achieved competitive advantage. The article presents the need for innovation to the process strategic management of the company. The need of the analysis innovation in the field of strategic, as a process that should have been incorporated in the enterprise policy of the organization. Furthermore, it describes the importance of innovation in strategic management and presents the results of empirical studies that point to the role of innovation in the process of implementing the strategy of the organization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akgün A.E.: Koçoğlu I., Keskin H., Ince H., Imamoğlu S.Z.: The Relationship Between Intellectual Capital, Innovation and Competitive Advantage. ECIE 2011, 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Aberdeen, Scotland 2011.
 2. Bilton C., Cummings S.: Creative Strategy. Reconnecting Business and Innovation. John Wiley and Sons, Chichester, New York 2010.
 3. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W.: Innowacyjność przedsiębiorstw. UMK, Toruń 2004.
 4. Brzeziński M.: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa 2001.
 5. Burak J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 6. Chell E.: Entrepreneurship: Globalization, Innovation and Development. Thomson Learning, London 2011.
 7. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 8. Drucker P.F.: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. EMKA, Warszawa 2004.
 9. Duraj J., Papiernik-Wojdera M.: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin, Warszawa 2010.
 10. Fonfara K.: Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. PWE, Warszawa 2009.
 11. Graetz F.: Strategic Thinking and Strategic Planning. "Management Decision", Vol. 40, No. 5-6, 2002.
 12. Hamel G., Breen B.: The future of management. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2007.
 13. Hjalager A.M.: Progress in Tourism Management. A Review of Innovation Research in Tourism. "Tourism Management", Vol. 31, 2010.
 14. Hjalager A.M.: Repairing Innovation Defectiveness in Tourism. "Tourism Management", Vol. 23, 1999.
 15. Hotele stawiają na innowacyjne technologie. "Hotelarz", nr 3, 2016.
 16. Howells J.: Innovation and services. New conceptual frameworks. "CRIS Discussion Paper", No. 38, 2000.
 17. Janasz W., Janasz K., Prozorowicz M., Świadek A., Wiśniewska J.: Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 18. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 19. Kurek W.: Turystyka. PWN, Warszawa 2008.
 20. Lewandowska M.S.: Współpraca firm w innowacjach produktowych i marketingowych, "Marketing i Rynek", nr 10, 2012.
 21. Mielcarek B., Szalczyk A.: Innowacje jako czynnik konkurencyjności sektora turystycznego w warunkach globalizacji. Prace Geograficzne, nr 136. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014.
 22. Mirski A.: Innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, [w:] Pałęga M., Knapiński M., Kulma W. (red): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.
 23. Niedzielski P.: Rodzaje innowacji, [w:] Matusiak K.B. (red): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
 24. Nowacki R.: Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2010.
 25. Nowakowski M.: Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000.
 26. Olearnik J., Pasek K.: Innowacyjność w turystyce i jej oddziaływanie promocyjne. Rozprawy Naukowe, nr 46. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2014.
 27. Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data. OECD Publishing, France 2005.
 28. Paget E., Dimanche F., Mounet J.P.: A tourism innovation case. An actor - network approach. "Annals of Tourism Research", vol. 37, No. 3, 2010.
 29. Panasiuk A., Szostak D.: Hotelarstwo usługi - eksploatacja - zarządzanie. PWN, Warszawa 2008.
 30. Pichlak M.: Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Difin, Warszawa 2012.
 31. Pikkemat B., Peters M., Weiermair K.: Innovationen in Tourismus. Deutsche Geselschaft für Tourismuswissenschaft Erich Schmidt Verlag GmbH&Co, Berlin.
 32. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 33. Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Helion, Gliwice 2006.
 34. Rapacz A.: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej Problemy funkcjonowania rynku turystycznego. Prace Naukowe, nr 258. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2012.
 35. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 36. Stawasz E.: Przedsiębiorstwo innowacyjne, [w:] Matusiak K.B. (red): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
 37. Sztorc M.: Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych - hoteli. Zeszyty Naukowe "Firma i Rynek", nr 1(48), 2015.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu