BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechota Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Convention Bureau jako instytucja ograniczająca koszty transakcyjne w branży spotkań
Convention Bureau as an Institution Reducing Transaction Costs in the Meetings Industry
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2016, nr 40, s. 135-150, rys., tab., bibliogr. 55 poz.
Keyword
Turystyka biznesowa, Koszty transakcyjne, Instytucje
Business tourism, Transaction cost, Institutions
Note
streszcz., summ., Artykuł został przygotowany w ramach projektu "Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta", nr 2015/17/N/HS4/00386, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Abstract
Cel. Identyfikacja kosztów transakcyjnych występujących w branży spotkań oraz wskazanie możliwości ich ograniczania przez organizacje typu convention bureau (CB).
Metoda. Analiza kosztów transakcyjnych w branży spotkań i wpływu convention bureau na ich wysokość została przeprowadzona na podstawie badań literaturowych.
Wyniki. Convention bureau oddziałuje przede wszystkim na rynkowe i publiczne koszty transakcyjne, jako instytucja tworząca określony porządek instytucjonalny oraz kształtująca środowisko instytucjonalne. Największe możliwości w zakresie ograniczania kosztów transakcyjnych ma na etapie przed uzyskaniem przez dane miasto prawa do goszczenia określonego wydarzenia i przed zawarciem wiążących umów.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Wnioski zostały wysunięte na podstawie rozważań literaturowych, otrzymane rezultaty wymagają więc empirycznej weryfikacji.
Implikacje praktyczne. Identyfikacja kosztów transakcyjnych umożliwia pełniejsze wyjaśnienie zjawisk zachodzących w branży spotkań i powinna znacząco ułatwić porównanie różnych rozwiązań instytucjonalnych wykorzystywanych podczas powoływania do życia convention bureaux. Ma to istotne znaczenie w szczególności podczas analizy polskiego rynku spotkań, na którym powyższe instytucje działają od stosunkowo krótkiego czasu i brakuje regulacji prawnych na szczeblu krajowym określających ich status, formę organizacyjną czy ramy funkcjonowania.
Oryginalność pracy. Jak dotąd problem występowania kosztów transakcyjnych w turystyce był rzadko podejmowany w publikacjach naukowych, a w odniesieniu do branży spotkań pomijano tę tematykę. Zatem niniejszy artykuł, przynajmniej częściowo, wypełnia aktualną lukę wiedzy, dotyczącą kształtowania się kosztów transakcyjnych w branży spotkań oraz możliwości oddziaływania na ich wysokość przez takie instytucje, jak convention bureaux.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący koncepcje teoretyczne. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of this paper is to identify the transaction costs in the meetings industry and to state, howa convention bureau can reduce these costs.
Methods. The analysis of the transaction costs in the meetings industry and the impact of the convention bureau on them was based on a review of literature.
Findings. A onvention bureau mostly influences the market and public transaction costs as an institution forming an institutional arrangement and creating the institutional environment. The convention bureau has the strongest impact on reducing transaction costs at the first stage - before winning the right fo ar city to host a meeting and making transactions.
Research and conclusions limitations. The findings were based on analysis of literature, therefore, the results require empirical verification.
Practical implications. Identification of transaction costs will help to understand processes in the meetings industry and enable comparison of different institutional arrangements, considering the convention bureau's activity. It is particularly important in Poland, where these institutions have been operating for a relatively short period of time, and their forms and actions have not yet been regulated by law.
Originality. There are many publications considering transaction costs in tourism and none about this problem in the meetings industry. Therefore, this paper fills the the knowledge gap regarding the presented topic.
Type of paper. A theoretical study. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow K. (1969), The organization of economic activity: issues pertinent to the choice of market versus nonmarket allocation, "The Analysis and Evaluation of Public Expenditure The PPBS System", Vol. 1, s. 59-73.
 2. Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M. (2015), Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Celuch K. (2014), Przemysł spotkań. Widza, produkt, motywacja, Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 4. Celuch K., (2015), Leksykon przemysłu spotkań, Meetingplanner.pl, Warszawa.
 5. Cieślikowski K. (2014), Ekonomiczne skutki spotkań konferencyjnych, [w:] Grzegorczyk A., Majewski J., Wróblewski S., red., Innowacje w przemyśle spotkań, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 109-128.
 6. Coase R.H. (1937), The nature of the firm, "Economica", Vol. 4(16), s. 386-405.
 7. Commons J. (1934), Institutional Economics. Its Place in Political Economy.
 8. Davidson R. (1994), Business Travel, Addison Wesley Longman.
 9. Davidson R., Cope B. (2003), Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 10. Davis L., North D. (1970), Institutional Change and American Economic Growth: A First Step Towards a Theory of Institutional Innovation, "The Journal of Economic History", Vol. 30(1), s. 131-149.
 11. Dubisz S., red. (2008), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Ford R.C., Peeper W.C. (2008), Managing Destination Marketing Organization. The Tasks, Roles, Responsibiliies of the Convention and Visitors Bureau Executive, ForPer Publications, Orlando.
 13. Furubotn E.G., Richter R. (2000), Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 14. Gartrell, R.B., 1988. Destination Marketing for Convention and Visitors Bureaus, Kendall / Hunt Publishing Company, Iowa.
 15. Getz D., Anderson D., Sheehan L. (1998), Roles, issues, and strategies for convention and visitors' bureaux in destination planning and product development: a survey of Canadian bureaux, "Tourism Management", Vol. 19(4), s. 331-340.
 16. Godłów-Lęgiedź J. (2009), Koszty transakcji. Istota i problem kwantyfikacji, [w:] Rudolf S., red., Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 13-24.
 17. Gołembski G., red. (2009), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Gurdziński M.W. (2011), Koszty transakcyjne contra koszty organizacji, [w:] Sobiecki R., Pietrewicz J.W., red., Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 89-108.
 19. Hardt Ł. (2008), Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Warszawa.
 20. Hodgson G.M. (2006), What are institutions?, "Journal of Economic Issues", Vol. XL(1), s. 1-25.
 21. ICCA (2009), International association meetings: bidding and decision-making, Amsterdam.
 22. Iwanek M., Wilkin J. (1998), Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 23. Kowalska K. (2005), Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 45-64.
 24. Kozak M., Baloglu S. (2011), Managing and Marketing Tourist Destinations. Strategies to Gain a Competitive Edge, Routledge: Taylor & Francis Group, New York, London.
 25. Kruczek Z., Zmyślony P. (2014), Regiony turystyczne, PROKSENIA, Kraków.
 26. Kuder D. (2011), Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, "Nierówności społeczne a wzrost Gospodarczy", nr 19, s. 84-93.
 27. Medlik S. (1995), Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.
 28. North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
 29. Pawlicz A. (2007), Convention bureau jako forma współpracy publiczno-prywatnej w zakresie promocji turystyki biznesowej w wybranych miastach nadbałtyckich, [w:] Rapacz A., red., Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Jeremen Press, Jelenia Góra, s. 281-288.
 30. Pawlicz A. (2012), Miejsce państwa na rynku turystycznym, [w:] Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., red., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 31. Pawlicz A. (2011), Wybrane aspekty funkcjonowania convention bureau - ujęcie instytucjonalne , "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 15, s. 95-106.
 32. Pawlicz A. (2009), Zastosowanie twierdzenia Coase'a w rozwiązywaniu problemów pozytywnych efektów zewnętrznych w turystyce, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 11, s. 29-40.
 33. Pejovich S. (1990), The Economics of Property Rights: Towards a Theory of Comparative Systems, Dordrecht.
 34. Piechota N. (2015), Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 40/2015, s. 83-93.
 35. Piechota N. (2016a), Instytucjonalne przesłanki istnienia convention bureau, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 1(33), s. 163-174.
 36. Piechota N. (2016b), The impact of convention bureau's activity on transaction costs in the meetings industry - a theoretical approach, "Working Paper - Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics", s. 1-13.
 37. Poland Convention Bureau (2013), Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2013, Warszawa.
 38. Romanow Z.B. (1997), Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 39. Sidorkiewicz M. (2011), Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa.
 40. Sobiecki G. (2011), Technologie informacyjne i telekomunikacyjne a zmiany kosztów transakcyjnych, [w:] Sobiecki R., Pietrewicz J.W., red., Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 135-156.
 41. Staniek Z. (2005), Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, [w:] Pacho W., red., Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 42. Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, wydanie II., Warszawa.
 43. Stiglitz J.E. (2000), Challenges in the Analysis of the Role of Institutions in Economic Development, Villa Bording Workshop Series "The Institutional Foundations of a Market Economy".
 44. Swarbrooke J., Horner S. (2001), Business Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 45. Szumilak J. (2007), Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją, "Folia Turistica", nr 18, s. 7-24.
 46. Świątecki A., red., (2005), Nowy Incentive w Polsce, Wydawnictwo ELECT Business Service & Travel, Warszawa.
 47. Tur A. (2011), Instytucje wspierające rynek i ich wpływ na koszty transakcyjne na przykładzie Białorusi, [w:] Sobiecki R., Pietrewicz J.W., red., Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 169-181.
 48. UNWTO (2014), Global Report on the Meetings Industry, Madrid.
 49. UNWTO (2010a), International Recommendations for Tourism Statistics 2008, New York.
 50. UNWTO (2010b), Survey on Destination Governance. Evaluation Report, Madrid.
 51. UNWTO, ETC (2015), The Decision-making Process of Meetings, Congresses, Conventions and Incentives Organizers, Madrid.
 52. Wang Y. (2008), Collaborative destination marketing: Roles and strategies of convention and visitors bureaus, "Journal of Vacation Marketing", Vol. 14(3), s. 191-209.
 53. Williamson O.E. (1998a) Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 54. Williamson O.E. (1998b), Transaction Cost Economics: How It Works; Where It is Headed, "The Economist", Vol. 146(1), s. 23-58.
 55. Zbroińska B. (2011), Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu