BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikos von Rohrscheidt Armin (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium)
Title
Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej
Analysis of the Programs of Tourist Trips as the Basis for a Typology of Participants in Religious Tourism
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2016, nr 39, s. 65-99, ryc., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Turystyka w antropologicznej perspektywie
Keyword
Turystyka religijna, Aktywność turystyczna, Turystyka kulturowa, Pielgrzymowanie
Religious tourism, Tourist activity, Cultural tourism, Pilgrimage
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Ukazanie rozmaitości programów zorganizowanych wypraw do miejsc świętych i religijnie znaczących. Hipoteza wyjściowa zakłada, że dzięki ustaleniu najczęściej pojawiających się modułów programowych wycieczek i przyporządkowania im typowych zachowań uczestników możliwe jest wstępne ustalenie kilku podstawowych rodzajów takich wypraw i (pośrednio) bliższe określenie zainteresowań biorących w nich udział, niezależnie od zaistnienia motywacji ściśle religijnej.
Metoda. Na potrzeby badania została opracowana metoda obejmująca selekcję materiału badawczego na podstawie odniesień do idei religijnych i ich przejawów w głównych modułach programu wypraw, podział tych modułów na zakładające wiarę uczestników i obejmujące ich zaangażowanie religijne, mające na celu wyłącznie dostarczenie wiedzy oraz pozostałe, a następnie analizę zachowań i sporządzenie typologii uczestników wypraw.
Wyniki badań. Wykazano dużą rozmaitość zachowań uczestników wypraw turystyki religijnej, udowodnioną przez realizowane z ich udziałem (więc akceptowane) programy. Na tej podstawie zaproponowano wstępną typologię uczestników turystyki religijnej.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badanie objęło programy zorganizowanych wypraw, ukierunkowane na miejsca znaczące dla religii, dlatego wnioskowanie wprost odnosi się do tego rodzaju wypraw (w tym zbiorowych pielgrzymek). Wnioski odnoszące się do typologii turystów można ekstrapolować na indywidualnych turystów religijnych tylko na podstawie przypuszczalnej zbieżności zainteresowań.
Implikacje praktyczne. Opracowanie jest przydatne jako faktograficznie uzasadniony punkt wyjścia dalszej refleksji nad turystyką religijną i w formułowaniu ofert dla kręgu jej potencjalnych uczestników.
Oryginalność pracy. Po raz pierwszy w polskiej literaturze wprowadzono propozycję typologii uczestników zorganizowanych wypraw religijnych opartą na popycie i udokumentowaną studiami przypadków.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych i zawiera propozycje odnoszące się do teorii turystyki. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of this study is to show the variety of organized tourist trip programs, which targets are holy and religiously significant places and the content of these programs is dominated by religious ideas or their tangible and intangible manifestations. The output hypothesis assumes that by establishing the most frequent program modules and assigning typical behavior of participants to them, it is possible to pre-establish some basic types of these expeditions and further determine (indirectly) the interests involved as specifically as possible, regardless the existence (or its lack) of strictly religious motivation.
Method. For the purpose of the study, a method was developed comprising the selection of research material on the basis of references to religious ideas and their manifestation in the major modules of journey programs. The central criterion is the division of these modules: including religious involvement, solely providing knowledge and others. The analysis and presentation of a typology of participants in religious tourism is based on their interests and needs satisfied by the journey`s program.
Results. The large variety of participants' interests and behaviors in organized religious tourism trips is proven. Besides activities closely associated with the faith of the participants (such as religious practices) and modules fulfilling only educational goals, numerous activities were confirmed focusing on the experience of the religious phenomenon without personal involvement. On this basis, the proposed initial typology of tourists interested in contact with religious ideas or materialized forms of experiencing and expressing them was created and we formulated a proposal for classification of religious tourists, looking for contact with religious ideas or materialized forms of its expression.
Research and conclusion limitations. The survey covered programs of organized journeys aimed at places significant for religions and containing modules relating to religious ideas. Therefore, the applications refer directly to these kinds of journeys (collective pilgrimages are among them). For individual religious tourists, the results of the study are representative only in relation to the sphere of their needs.
Implications. The study can be useful as a factual, legitimate starting point for further reflection on religious tourism and for the formulation of offers for its potential participants.
The originality. For the first time in Polish literature, a typology of religious journeys and the needs of their participants based on documented case studies was introduced. Examples of analyzed programs as evidence for the results are shown in the annex.
Type of paper. The article presents the results of empirical research and contains proposals relating to the theory of tourism. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buczkowska K. (2012), Aspekty religijne w podróżach kulturowych osób starszych (na przykładzie słuchaczy UTW i ATW w Poznaniu), "Folia Turistica", Vol. 27, s. 53-73.
 2. Jackowski A. (2003), Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., Sołjan I. (2002), Światowy system ośrodków pielgrzymkowych, "Turyzm", Vol. 2., s. 51-63.
 4. Jackowski A. (2010), Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, [w:] Kroplewski Z., Panasiuk A., red., Turystyka Religijna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Vol. 647, Szczecin, s. 17-31.
 5. Lois Gonzalez R.C. (2012), The Way to Santiago today: a multicultural debate, [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B., red., Kultura i Turystyka. Wspólne korzenie, Wydawnictwo Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 179-197.
 6. Michałowski K. (2003) Analiza i perspektywy rozwoju turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Polsce Północno-Wschodniej, [w:] Bergier J., Żbikowski J., red., Turystyka a religia, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 177-190.
 7. Mikos v. Rohrscheidt A. (2008), Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo GWSHM Milenium, Gniezno.
 8. Mikos v. Rohrscheidt A. (2010), Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydanie 2, Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań.
 9. Mikos v. Rohrscheidt A. (2013), Religion as a subject of cognitive interest to tourists. Analysis of the phenomenon and products on offer for culturalreligious tourism, "Turystyka Kulturowa", Vol. 5, s. 5-19
 10. Różycki P. (2009) Turystyka religijna i pielgrzymkowa, [w:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A.(red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 157-174.
 11. Szczepanowicz D. (2011), Turystyka religijna elementem turystyki kulturowej na przykładzie wyjazdów polskich grup turystycznych do Ziemi Świętej, "Turystyka Kulturowa", Vol. 5, s. 17-28
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu