BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Title
Wybrane aspekty postrzegania potrzeb osób niepełnosprawnych przez pracowników urzędów miejskich w województwie śląskim
Some Aspects of Perceived Needs of Disabled Persons by Staff in Municipial Offices in the Silesian Province
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 421-441, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Keyword
Jakość usług, Osoby niepełnosprawne, Administracja publiczna
Quality of services, Disabled people, Public administration
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstract
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badań w zakresie postrzegania barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego w administracji publicznej na przykładzie urzędu miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Celem publikacji jest zbadanie poziomu postrzegania tychże barier architektonicznych przez osoby niepełnosprawne, jak również określenie czy stopień niepełnosprawności wpływa na ich percepcję odnośnie postrzegania danej bariery. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of research into the perception of architectural barriers by the customer with a disability in public administration on the example of the municipal office in the Mining oak. The purpose is to examine the level of perception of these architectural barriers for people with disabilities, as well as to determine whether the degree of disability affects their perception regarding the perception of the barrier. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benek I.: Aspekty innowacyjne w architekturze obiektów dla osób niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe, s. Architektura, z. 45. Politechnika Śląska, Gliwice 2007, s. 101-108.
 2. Bogucka A.: Przystosowanie bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych. "Economy and Management", nr 3, 2010, s. 93-108.
 3. Borowski R.: Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych. NOVOM, Płock 2003.
 4. Bugdol M.: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej - teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008.
 5. Bulenda T., Zabłocki J.: Ludzie niepełnosprawni w środowisku społeczny, [w:] Pilch T., Leparczyk I. (red.).: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Żak, Warszawa 2003.
 6. Eckert U.: Możliwości wyboru drogi życia przez osoby niepełnosprawne, [w:] Palak Z. (red.): Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 7. Frąckiewicz L.: Charakterystyka osób niepełnosprawnych, [w:] Frąckiewicz L. (red.): Niepełnosprawni w środowisku społecznym. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 8. Gałkowski J.: Architektoniczne aspekty środowiska mieszkaniowego osób niepełno-sprawnych. Zeszyty Naukowe, s. Architektura i Urbanistyka, t. 5. Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 9. Janiszewska-Dand E.: Niepełnosprawność - klasyfikacja i rodzaje. WTZ Olesno.
 10. Kaleta P., Żurakowski Z.: Wpływ barier architektonicznych na możliwości kształcenia się osób niepełnosprawnych ruchowo w Zabrzu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarzą-dzanie", z. 63a. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 11. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r., nr 50, poz. 475).
 12. Kowalski K., Starzyńska D., Pac-Raszewska K., Denys M: Projektowanie bez barier - wytyczne, http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2014/05/projektowanieBB21.pdf.
 13. Loska A.: Review of opportunities and needs of building the Smart Maintenance concept within technical infrastructure system of municipal engineering, [w:] Knosala R. (red.); Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.
 14. Niepełnosprawni - normalna sprawa. Raport Integracji. Fundacja "Polska bez Barier", Warszawa 2001.
 15. Nowak A.: Dyskryminacja osób niepełnosprawnych. "Polityka Społeczna", nr 10, 2010.
 16. Parchomium M.: Społeczność akademicka wobec osób niepełnosprawnych - percepcja studentów z niepełnosprawnością. "Polityka Społeczna", nr 1, 2012.
 17. Paszkowicz M.A., Garbat M.: Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełno-sprawnych, [w:] Woźniak M.G. (red.): Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, część 2. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005.
 18. Pawłowska K.: Odczuwanie poziomu jakości życia przez osoby niepełnosprawne - przegląd wybranych badań. "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka", nr 3, 2009.
 19. Pawłowska-Cyprysiak K.: Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową. "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka", nr 10, 2011.
 20. Pilch T (red).: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. III. Żak, Warszawa 2004.
 21. Racoń-Leja K. Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych. "Architektura", nr 3, 2010.
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 23. Śleszyński P.: Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego. "Polityka Społeczna", nr 9, 2006.
 24. Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Dz.U. z 2011, nr 209, poz. 1243.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 1997, nr 123, poz. 776.
 26. Wapiennik E., Piotrowicz R.: Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 27. Wiliński M.: Modele niepełnosprawności: indywidualny - funkcjonalny - społeczny, [w:] Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Scholar, Warszawa 2010.
 28. Włodarczyk J.: Architektura a niepełnosprawność. Prace Naukowe. Postawy wobec niepełnosprawności. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 29. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.: Measurement of the quality of services provided for the disabled in public administration institutions exemplified by a selected municipal office, [in:] Skrzypek E. (ed.): Maturity Management. UMCS, Lublin 2013.
 30. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Analiza poziomu usług z punktu widzenia osób niepełnosprawnych w urzędzie miasta w Łaziskach Górnych, [w:] Skrzypek E. (red.): Jakość jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce. Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2014.
 31. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Perceptions of people with disabilities of architectural barrier on the example of the Municipal Office in Katowice. International Multidyscyplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art. SGEM, Bulgaria 2014.
 32. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Problematyka czynników jakości obsługi klienta niepełnosprawnego, [w:] Skrzypek E. (red.); Dojrzałość w odniesieniu do klienta i sfery usług. UMCS, Lublin 2013.
 33. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Przygotowanie urzędu miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych na przykładzie Chorzowa, [w:] Sitko J., Szczęśniak B. (red.): Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji. Jakość i Bezpieczeństwo. P.A. NOVA, Gliwice 2014.
 34. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej. Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 35. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Zadowolenie klienta niepełnosprawnego ze świadczonych usług na przykładzie Urzędu Miejskiego w Rybniku. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 79. Politechnika Śląska, Gliwice .
 36. Wolniak R.: Analiza postrzegania przez klienta niepełnosprawnego barier architektonicznych na przykładzie urzędu miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 71. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 37. Wolniak R.: Analiza poziomu usług z punktu widzenia osób niepełnosprawnych w urzędzie miasta w Sosnowcu, [w:] Zwolińska D. (red.): Bezpieczeństwo pracy. Środowisko. Zarządzanie. T. II. Katowice 2015.
 38. Wolniak R.: Bariery architektoniczne w urzędzie miejskim - postrzeganie przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie Dąbrowy Górniczej. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 77. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 39. Wolniak R.: Czynniki jakości związane z barierami architektonicznymi obsługi klienta niepełnosprawnego w urzędzie miejskim w Siemianowicach Śląskich. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie, z. 2. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014.
 40. Wolniak R.: Factors related to architectural barriers quality of customer with disability service in Siemianowice city offices. The Annals of the University of Bucharest, Economic and Administrative Series, Vol. 8, 2014.
 41. Wolniak R.: Funkcjonowanie e-administracji z perspektywy osób niepełnosprawnych na przykładzie urzędu miejskiego w Gliwicach. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie", z. 82. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 42. Wolniak R.: Postrzeganie barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie urzędu miejskiego w Pszczynie, [w:] Dziadkowiec J., Sikora T. (red.): Wybrane aspekty zarządzania jakością usług. Wydawnictwo PTTŻ, Kraków 2015.
 43. Wolniak R.: Satysfakcja osób niepełnosprawnych z usług publicznych na przykładzie urzędu miejskiego w Bytomiu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie", z. 83. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 44. Zasadzień M., Midor K., Wałek T.L.: Badania w zakresie identyfikacji potrzeb i oceny barier w dostępie do usług publicznych i rozwoju osób z niepełnosprawnością, [w:] Bartnicka J.: Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem osób niepełno-sprawnych. Gliwice 2011.
 45. Żuraw H.: Udział niepełnosprawnych w życiu społecznym. Żak, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu