BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Sułkowski Marcin (QUAL-ISO)
Title
The Reasons for the Implementation of Quality Management Systems in Organizations
Powody implementacji systemów zarządzania jakością w organizacjach
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 443-455, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
System zarządzania jakością, Normy ISO 9001, Zarządzanie jakością
Quality management systems, ISO 9001, Quality management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji zaprezentowano najważniejsze powody wdrażania systemów zarządzania jakością w Polsce i na świecie. Przestawiono podział motywów na trzy kategorie: wymuszone przez otoczenie, względy ambicjonalne oraz świadomość poprawy funkcjonowania organizacji. Zaprezentowano również analizę stosunku motywów wdrożenia systemów zarządzania jakością do uzyskanych rezultatów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the most important reasons for implementing quality management systems in Poland and the world. Changed division motives into three categories: forced by the environment, considerations of prestige and awareness to improve the functioning of the organization. The paper presents an analysis of the motives respect of implementation of quality management systems for the results obtained. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A.: "Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000.
 2. Allur E., Heras-Saizarbitoria I., Casadesús M.: Internalization of ISO 9001: a longitudinal survey. "Industrial Management & Data Systems", Vol. 114, Iss. 6, 2014.
 3. Baraniecka A., Witkowski S.: Siedem pułapek certyfikacji systemów zarzadzania jakością. "Przegląd Organizacji", nr 7-8, 2005.
 4. Cieślewicz W.: Wpływ systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa. "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 64, 2011.
 5. Czermiński J.: Nowe spojrzenie na system zarzadzania jakością w normie ISO 9001:2009. Zeszyty Naukowe, s. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 22. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 6. Horodecka A.M., Wolniak R.: Valutazione delle non conformita nell'esempio di un Azienda Italiana, [in:] Kaźmierczak J. (ed.): Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji. Review of problems and solutions. Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2012.
 7. ISO Survey of Certfications 2012, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland 2013.
 8. Jung J., Su X., Baeza M., Hong S.: The effect of organizational culture stemming from national culture towards quality management deployment. "The TQM Magazine", No. 6, 2008.
 9. Krzemień E., Wolniak R.: Integrated management systems - quality, environment, safety, [in:] Maleszka A. (ed.): Current Trends in Commodity Science. General Quality Problems. Zeszyty Naukowe, nr 159. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 10. Krzemień E., Wolniak R.: The assessment of maturity level of quality management system - most often applied methods and tools, [in:] Szymusiak H., Czaja-Jagielska N. (eds.): Current Trends in Commodity Science. Packaging and Product Quality. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2011.
 11. Kucińska A.: Ocena skuteczności SZJ - jako narzędzie jego doskonalenia. "Problemy Jakości", nr 5, 2007.
 12. Lemanowicz M.: Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego. "Zarządzanie i Finanse", nr 1, 2012.
 13. Ligarski M.: Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań. "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4, 2007.
 14. Lisiecka K.: Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe. "Problemy Jakości", nr 2 2008.
 15. Rodak R.: Motywy wdrażania systemów zarządzania jakością, http://www.szj.com.pl/ news2.htm, 24.05.2015.
 16. Sułkowski M.: Struktura wdrożeń systemów zarządzania jakością w Polsce i motywy decyzji o wdrożeniu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie", z. 77. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 17. Wawak S.: Efektywność systemów zarządzania w kontekście ich formalizacji, [w:] Skrzypek E. (red.): Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji. UMCS, Lublin 2013.
 18. Wolniak R.: Czynniki samooceny systemu zarządzania jakością - kryterium podejścia systemowego do zarządzania. "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3, 2012.
 19. Wolniak R.: Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 20. Wolniak R., Sułkowski M.: Rozpowszechnienie stosowania Systemów Zarządzania Jakością w Europie na świecie - lata 2010-2012. "Problemy Jakości", nr 5, 2015.
 21. Wolniak R.: Certyfikacja systemów a wskaźniki makroekonomiczne dla krajów UE. "Problemy Jakości", nr 4, 2011.
 22. Wolniak R.: Ekonomiczne aspekty procesów normalizacji systemów jakości. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, 2010.
 23. Wolniak R.: Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2009. "Problemy Jakości", nr 3.
 24. Wolniak R.: Kryterium przywództwa w procesie oceny poziomu dojrzałości system zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe, nr 264. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2012.
 25. Wolniak R.: Ocena poziomu dojrzałości systemów zarządzania jakością - przegląd stosowanych podejść. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 45, 2011.
 26. Wolniak R.: The assessment of significance of benefits gained from the improvement of quality management systems in Polish organizations. "Quality & Quantity", Vol. 47, Iss. 1, 2013.
 27. Wolniak R.: The benefits obtained by the improvement of quality management systems - an analysis of the validity, [in:] Biały W., Kaźmierczak J. (eds.): Systems Supporting Production Engineering. PKJS, Gliwice 2012.
 28. Wolniak R.: The factors of self-assessment in a Quality Management system - within a client orientation criterion. Proceedings of 7th research Conference with International Participation, Neum, Bosnia and Hercegowina 2011.
 29. Zimon D.: Badanie przyczyn braku wdrożenia w przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu