BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Klasyczne metody wyceny opcji realnych a dwukrotna symulacja Monte Carlo - analiza założeń
The Classic Methods of Real Option Valuation Vs Double Monte Carlo Simulation - Assumptions Analysis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 437-445, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Inwestycje, Wycena opcji, Opcje realne, Symulacja Monte Carlo
Investment, Options pricing, Real options, Monte Carlo simulation
Note
streszcz., summ., Publikacja jest efektem projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, projekt badawczy nr N N113 344140, pt. "Metodologia wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo".
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie różnic w założeniach metod stosowanych do wyceny opcji realnych. We wstępie zawarto przegląd dotychczasowej praktyki wyceny opcji realnych, a następnie zaprezentowano koncepcję dwukrotnej symulacji Monte Carlo. Następnie poprzez zestawienie klasycznych metod wyceny, a więc modelu Blacka-Scholesa, metod opartych na drzewach dwumianowych oraz symulacji Monte Carlo z dwukrotną symulacją Monte Carlo (2MC) dokonano porównania tych metod. Założenia podzielono na cztery obszary, które będą dotyczyły: podstawowych założeń, parametrów wyceny, analizy wykonania opcji, a także praktycznego zastosowania. Zweryfikowano także brzmiącą następująco hipotezę: dwukrotna symulacja Monte Carlo jest lepiej dopasowana do sytuacji występujących w projektach inwestycyjnych zawierających elastyczność decyzyjną niż klasyczne metody wyceny opcji realnych.(abstrakt oryginalny)

Paper examines the differences between the assumptions associated with methods used for real options valuation. After a brief introduction, containing an overview of the current practice in valuation of real options paper presents the concept of Double Monte Carlo Simulation (2MC). Paper contains a complex comparison of assumptions which are the basis of classical methods of real options valuation (Black-Scholes model, methods based on binomial trees and Monte Carlo simulation) and Double Monte Carlo Simulation. Assumptions will be divided into four areas that will be covered: basic assumptions, valuation metrics, option exercise analysis as well as practical application. Assumption analysis leads to conclusions about the usefulness of the described methods in practice and allows to verify the hypothesis: Double Monte Carlo Simulation fit better to situations occurring in investment projects containing the flexibility of decision-making.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, 637-654.
 2. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. (2008). Investments (7th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
 3. Borison A. (2005). Real Options Analysis: Where are the Emperor's Clothes? Journal of Applied Corporate Finance, 17 (2), 17-31.
 4. Bowman E.H., Moskowitz G.T. (2001). Real Options Analysis and Strategic Decision Making. Organization Science, 12 (6), 772-777.
 5. Copeland T., Antikarov V. (2001). Real Options: a Practitioner's Guide. New York: Texere.
 6. Coff R.W., Laverty K.J. (2001). Real Options on Knowledge Assets: Panacea or Pandora's Box? Business Horizons, 73-75.
 7. Cox J.C., Ross S., Rubinstein M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7 (3), 229-263.
 8. Dayananda D. (2002). Capital Budgeting: Financial Appraisal of Investment Projects. Cambridge University Press.
 9. Gamba A. (2003). Real Options Valuation: A Monte Carlo Approach. Faculty of Management, University of Calgary WP No. 2002/3. EFA 2002 Berlin Meetings Presented Paper. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=302613.
 10. Gentry R.J. (2006). Aspirations and Real Options: A Behavioral Theory of Strategic Decision Making. A dissertation presented to the graduate school of the University of Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
 11. Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Kotzé A.A. (2001). Certain Uncertain Volatility Constantly. Pobrano z: www.quantonline.co.za/documents/Volatility2Vol.pdf.
 13. Mizerka J. (2010). Opcje rzeczywiste (rzeczowe, realne) jako metoda oceny efektywności inwestycji w warunkach niepewności (ryzyka). Bank i Kredyt, 4, 1-30.
 14. Mizerka J. (2005). Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 15. Myers S.C. (2001). Finance Theory and Financial Strategy. W: E.S. Schwartz, L. Trigeorgis (red.), Real Options and Investment under Uncertainty, s. 19-32. Cambridge-London: MIT Press.
 16. Pawlak M. (2011). Podstawowe metody szacowania zmienności do wyceny opcji realnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 287-297.
 17. Trigeorgis L. (2000). Option-Pricing Theory and Financial Options Applications. W: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, s. 69-120. Cambridge-London: MIT Press.
 18. Wiśniewski T. (2008). Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 19. Ziarkowski R. (2004). Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu