BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puławski Mieczysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Fairness opinion jako instrument wsparcia zarządów spółek w przygotowaniu stanowiska w sprawie publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce
Fairness Opinion as an Instrument of Support for the Comp anies Management Boards in the Preparation of their Statement Regarding Public Takeover Bids for Shares of Stock Listed Companies in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 447-459, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Spółki giełdowe, Wezwanie do sprzedaży, Doradztwo finansowe
Capital market, Stock market companies, Tender offers, Financial consulting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia fairness opinions jako instrumentu wspierającego zarządy spółek notowanych na GPW w Warszawie w przygotowaniu stanowiska w sprawie publicznych wezwań do sprzedaży akcji tych spółek. Metodologia badania - Dokonano analizy 287 przypadków publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek giełdowych w Polsce w okresie 24.10.2005-30.05.2016, wyodrębniając i poddając szczegółowej analizie te wezwania, w związku z którymi doszło do wystawienia fairness opinion. Wynik - Badanie dowodzi słabego zainteresowania zarządów spółek giełdowych szczególnymi opiniami określanymi jako fairness opinions. W analizowanym okresie podmioty zewnętrzne wystawiły na zlecenie zarządów jedynie 34 takie opinie. Oznacza to, że jedynie w związku z co dziewiątym wezwaniem miała zastosowanie fairness opinion. Oryginalność/wartość - Oryginalnym wkładem autora jest zbadanie zakresu stosowania fairness opinions przez zarządy spółek notowanych na GPW w okresie 24.10.2005-30.05.2016.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the role and importance of fairness opinions as a tool of support for the management boards of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the preparation of their position with regard to public takeover bids for shares of these companies. Methodology - The analysis of 287 cases of public takeover bids for shares of stock-listed companies in Poland in the period between 24th October, 2005 and 30th May, 2016 has been carried out, with particular focus and a detailed analysis of those bids with regard to which fairness opinions were drafted. Findings - The study testifies to a weak interest in fairness opinions by the management boards of stock-listed companies. In the analyzed period, only 34 fairness opinions were drafted by outsourced entities upon order from the management boards. This means that fairness opinions were used with every ninth takeover bid. Originality/value - The author's original contribution is the investigation of the scope of use of fairness opinions by the management boards of stock-listed companies in Poland in the period between 24th October, 2005 and 30th May, 2016.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań. Dz.U. nr 207, poz. 1729.
  2. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Dz.U. nr 35. poz. 155.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu. Dz.U. nr 229, poz. 1948.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dz.U. nr 118, poz. 754 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu