BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska-Sawicz Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółkach górniczych
Provisions for Employee Benefits in Mining Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 491-500, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Górnictwo, Rezerwy, Świadczenia pracownicze
Mining sector, Reserves, Employee benefits
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze w spółkach węglowych. Zarówno dla zatrudnionych, jak i byłych pracowników tworzone są rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, na nagrody jubileuszowe, na renty wyrównawcze, na deputaty węglowe emerytów i rencistów, na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz na pozostałe świadczenia dla pracowników. Udział rezerw na świadczenia pracownicze w spółkach węglowych jest zróżnicowany i mieści się w przedziale 40-70% ogółu tworzonych rezerw. Naliczanie rezerw na świadczenia pracownicze pogarsza wyniki finansowe spółek górniczych i może być przyczyną ich upadłości. System ich tworzenia musi być zatem zmieniony, gdyż obciążenie bilansu zobowiązaniami w postaci rezerw ogranicza w spółkach korzystanie z rynku długu, a tym samym ich rozwój.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on provisions for employee benefits in coal companies. Both for employees and former employees, there are created provisions for retirement and pension benefits, for jubilee, on compensatory pensions, for coal allowances for pensioners, for social benefits fund for pensioners and other employees benefits. The share of provisions for employee benefits in coal companies is diverse and ranges between 40 and 70% of the total provisioning. Calculation of provisions for employee benefits deteriorates financial results of mining companies, and may be the cause of their bankruptcy. The creation of provisions for employee benefits must therefore be changed as the burden of liabilities in the balance sheet in the form of reserves limits the companies use of debt market thus hinders their development.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  2. Cyrankiewicz M. (2016). Kłopoty gmin górniczych z podatkiem od budowli. Rzeczpospolita, 18.01.2016 (samorząd. rp.pl).
  3. Deputaty, czyli co warto wiedzieć (2016). Pobrano z: www.nettg.pl (20.04.2016).
  4. Florczak W. (2014). Wycena rezerwy na świadczenia pracownicze. Rachunkowość, 10.
  5. Gmytrasiewicz M. (2002). Rezerwy w księgach rachunkowych. Warszawa: Difin.
  6. Konieczny T., Kufel M. (2014). Rezerwy na świadczenia pracownicze. Rachunkowość, 11.
  7. Łukaszewicz M. (2008). Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy. Gdańsk: ODDK.
  8. Szydełko A. (2009). Rezerwy na świadczenia pracownicze jako instrument ograniczania ryzyka zatrudnienia pracowników.W: B. Micherda, M. Stępień (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu