BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drozdowska Marta (Uniwersytet w Białymstoku, doktorantka)
Title
Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w świetle judykatury
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 1, s. 4-17
Keyword
Umowa o pracę, Wypowiedzenie pracy, Kodeks pracy
Employment contract, Dismissal notice, Labour Code
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie obowiązku podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia przez pracodawcę, jednego z filarów systemu ochrony pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony przez arbitralnym zwolnieniem. Brak jest definicji legalnej odnośnie uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia ani też katalogu takich przyczyn w kodeksie pracy, toteż należy w tej kwestii oprzeć się na dorobku judykatury, który poza wskazywaniem w orzecznictwie konkretnych już przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę, wskazuje także na sposób w jaki wypowiedzenie należy oceniać pod kątem jego zasadności. Artykuł jest próbą kompleksowego przedstawienia zagadnienia zasadności wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, przy szczególnym uwzględnieniu znamiennej roli dorobku judykatury w tej materii. (abstrakt oryginalny)

This article aims to discuss the obligation to give reasonable cause notice by the employer, one of the pillars of the system of protection of workers employed for an indefinite period by the arbitrary dismissal. There is no legal definition regarding the legitimate reasons for the termination or directory such reasons in the labor code, so you should in this respect rely on the achievements of jurisprudence, which in addition to indication of the case law of the specific reasons already justifying termination of the employment contract, also indicates the manner in which notice must assessed in terms of its legitimacy. The article is an attempt to present complex issues of the legitimacy of termination of an employment contract for an indefinite period. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Drozd, Wypowiedzenie stosunku pracy, Wrocław 2013, s. 171.
  2. K. Jaśkowski, (w:) K. Jaśkowski (red.), Kodeks Pracy. Tom I. Komentarz Lex, Warszawa 2014, s. 234.
  3. L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 258.
  4. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2011, s. 106.
  5. M. Gersdorf, (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 326.
  6. W. Muszalski, (w:) W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 145.
  7. Z. Góral, (w:) K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 242.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu